Văn bản theo chủ đề: Văn bản

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Số: 261/QĐ-UBND 15/09/2021 Quyết định V/v kiện toàn Đoàn liên ngành kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông và tệ nạn xã hội
2 Số: 04/QĐ-UBND 09/01/2023 Quyết định Về việc kiện toàn Thường trực Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình xã Cẩm Hà.
3 Số: 03/QĐ-UBND 09/01/2023 Quyết định Về việc hợp nhất Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và Ban chỉ đạo công tác gia đình xã thành Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và công tác gia đình xã Cẩm Hà
4 Số: 10/ KH-UBND-PBGDPL 13/01/2023 Kế hoạch phổ biến pháp luật quý I năm 2023
5 Số: 403 /BC-UBND 23/11/2022 Báo cáo Công tác Cải cách hành chính xã Cẩm Hà năm 2022
6 Số: 31 /KH-UBND 14/01/2022 Kế hoạchTriển khai thực hiện Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh
7 Số: 20/QĐ-UBND 12/01/2022 Quyết định Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước Xã Cẩm Hà giai đoạn 2021 – 2030
8 Số: 177/QĐ-UBND 01/11/2022 Quyết định Về việc thành lập Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thi công tuyến Đường trục liên thôn Nguyễn Đối - Tiến Thắng
và tuyến Kênh N6C đến Đồng sắn
9 số 296 /KH - UBND 26/08/2022 Triển khai các biện pháp thu hoạch lúa trong mùa gặt vụ lúa hè thu năm 2022
10 Số: 198 /BC-TCTĐA06 09/06/2022 Báo cáo Sơ kết 06 tháng đầu năm 2022 về tình hình thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030
11 Số: 365 /BC-UBND 31/10/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác tháng 10, kế hoạch tháng 11 năm 2022
12 Số: 336 /BC-UBND 27/09/2022 Báo cáo Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh quý 3 và nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2022
13 Số: 218 /BC-UBND 24/06/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022
14 Số: 10 /CTr-UBND 05/01/2022 Chương trình Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã Cẩm Hà năm 2022
15 Số: 218/QĐ-UBND 01/01/2022 Quyết định Quy chế Văn hoá công vụ tại Ủy ban nhân dân xã
16 Số: 323/BC-UBND 14/09/2022 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Cải cách hành chính quý 3 năm 2022
17 Số: 200 /BC-UBND 14/06/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý II năm 2022
18 Số: 199/BC-UBND 16/04/2022 BÁO CÁO Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 xã Cẩm Hà
19 Số: 97/KH-UBND 18/03/2022 KẾ HOẠCH Rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn xã năm 2022
20 Số: 92/BC-UBND 14/03/2022 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý I năm 2022
21 Số: 91 /KH-UBND 14/03/2022 KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử xã Cẩm Hà
22 Số: 90 /BC-UBND 14/03/2022 Báo cáo Cải cách hành chính Quý I năm 2022 xã Cẩm Hà
23 Số: 192 /BC-UBND 03/06/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác tổ chức đối thoại, tiếp xúc trực tiếp giữa người đứng đầu Cấp ủy Đảng, người đứng đầu Chính quyền với nhân dân trên địa bàn xã
24 Số: 174 /QĐ-UBND 20/10/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v Thành lập Ban Chỉ đạo Cái cách hành chính và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính xã
25 Số: 35/QĐ-UBND 10/03/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v chỉ định thầu tư vấn khảo sát, Lập BCKTKT xây dựng công trình
Đường giao thông và mương tiêu vùng quy hoạch phân lô đất ở dân cư thôn Xuân Hạ, xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên
26 Số: 36/QĐ-UBND 16/03/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v chỉ định thầu tư vấn khảo sát, Lập BCKTKT xây dựng công trình
Đường giao thông và mương tiêu vùng quy hoạch phân lô đất ở dân cư thôn Nam Xuân xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên
27 Số: 48/QĐ-UBND 13/04/2022 Quyết định V/v thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND huyện Cẩm Xuyên về việc thông qua Đề án Phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2022-2025
28 Số: 359 /UBND-VH 20/10/2022 Báo cáo Kết quả tuyên truyền cải cách hành chính xã Cẩm Hà năm 2022
29 Số: 243 /GM-UBND 12/07/2022 Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 05/01/2022 của Ủy ban nhân dân xã Cẩm Hà về việc tuyên truyền cải cách hành chính xã Cẩm Hà năm 2022; Công văn số 18/UBND-CV ngày 10/01/2022 về việc triển khai công tác tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2022, Ủy ban nhân dân xã tổ chức buổi tuyên truyền, tọa đàm với nhân dân về công tác cải cách hành chính
30 Số: 182 /KH-UBND 10/08/2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn xã
31 Số:300./ KH-UBND 30/08/2022 Kê hoạch Tổ chức hoạt động tuyên truyền pháp luật, giáo dục ph¸p luật đợt 2 n¨m 2022
32 Số: 112 /QĐ-UBND 17/08/2022 Quyết định Về việc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025
33 Số: 263 /KH-UBND 03/08/2022 Kế hoạch Triển khai Hội nghị thôn nhiệm kỳ 2022-2025
34 Số: 18 - KH/ĐU 02/08/2022 Kế hoạch Đại hội các Chi bộ và kiện toàn Ban cán sự các thôn nhiệm kỳ 2022- 2025
35 Số: 78/ HD-UBND-CTĐBTXH 07/03/2022 Hướng dẫnVề việc tổ chức vận động ủng hộ Quỹ trợ giúp người khuyết tật năm 2020
36 68 /KH-UBND 18/02/2022 Kế hoạch Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2022
37 Số: 10 /CTr-UBND 05/01/2022 Chương trình Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã Cẩm Hà năm 2022
38 Số: 182 /KH-UBND 10/08/2021 Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn xã
39 Số: 72/KH-UBND 04/03/2022 Kế hoạch Khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC, các tiêu chí bị trừ điểm trong đợt thẩm định, đánh giá CHCC năm 2021
40 Số: 60 /KH-UBND 14/02/2022 Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp năm 2022
41 Số: 68 /KH-UBND 18/02/2022 Kế hoạch Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2022
42 Số: 14 -KH/BCĐ 15/02/2022 Kế hoạch Phát động thi đua xây dựng nông thôn mới năm 2022
43 326 /KH-UBND 27/12/2021 KẾ HOẠCH Phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022
44 Số:09/KH-UBND 05/01/2022 KẾ HOẠCHTuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn xã Cẩm Hà năm 2022
45 số 15 đến 23 29/12/2021 Các Nghị Quyết hội đồng nhân dân kỳ họp thứ II khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026
46 Số: 21 / KH-UBND 10/01/2022 Kế hoạchThực hiện Nghị định 120/2021/NĐ-CP của chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xữ lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
47 Số: 278 /KH-UBND 16/11/2021 Kế hoạch V/v tổ chức đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, năm 2021
48 Số: 385/QĐ-UBND 16/11/2021 Quyết định công nhận gia đình văn hóa năm 2021
49 Số: 15 /KH-UBND 25/01/2021 Kế hoạchTuyên truyền cải cách hành chính xã Cẩm Hà năm 2021
50 Số: 148 / KH-UBND 10/07/2021 KẾ HOẠCH Triễn khai thực hiện Thông tư 04/2021/TT-BTP của bộ tư pháp
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay449
  • Tháng hiện tại1,429
  • Tổng lượt truy cập127,686
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây