BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý III năm 2022

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý III năm 2022

Số kí hiệu Số: 322/BC-UBND
Ngày ban hành 14/09/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 14/09/2022
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Nguyễn Văn Hùng

Nội dung


ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM HÀ
 
 

Số: 322/BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


          Cẩm Hà, ngày  14 tháng 09  năm 2022                                                                                      BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện                                               thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý III năm 2022
 
 

Thực hiện quy định về chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo tại Thông tư 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân xã Cẩm Hà báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý III năm 2022 trên địa bàn xã các nội dung như sau:
I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT TTHC
1. Công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC
- Tổng số Quyết định công bố TTHC/danh mục TTHC đã được ban hành trong kỳ báo cáo: cấp xã không có thẩm quyền công bố TTHC/danh mục TTHC.
- Tổng số văn bản QPPL có quy định TTHC được công bố: cấp xã không có thẩm quyền công bố văn bản QPPL có quy định TTHC.
- Về công khai TTHC: Không.
 - Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương:
Số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện do UBND tỉnh quy định: 245 TTHC trong đó có 58 TTHC liên thông từ cấp xã;
Số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã do UBND tỉnh quy định: 124 TTHC.
2. Rà soát, đơn giản hóa TTHC
Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo các ban ngành chủ động đã kịp thời xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan năm 2022; chỉ đạo các ban ngành chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC theo quy định.
3. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC
Việc niêm yết địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính đã được thực hiện nghiêm túc theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn. Trong quý III năm 2022 tiếp tục thực hiện niêm yết địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ngày 07/12/2021, thay thế Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 18/6/2019.
Ngoài ra tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân xã bố trí hộp thư góp ý để tiếp nhận các ý kiến phản ánh kiến nghị về quy trình, thủ tục hành chính, hành vi hành chính của cán bộ giải quyết thủ tục hành chính hoặc qua bộ phận tiếp công dân nhằm đảm bảo mọi ý kiến, kiến nghị đều được tiếp thu, xử lý, giải quyết kịp thời đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và quyền lợi của nhân dân.
Trong quý III năm 2022 không phát sinh phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.
4. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC
- Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo: Trong quý III năm 2022 xã Cẩm Hà tiếp nhận 269 hồ sơ; Trong đó: Số mới tiếp nhận trong kỳ: 269 hồ sơ (trực tuyến: 41 hồ sơ; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 228 hồ sơ); số từ kỳ trước chuyển qua: 0 hồ sơ.
- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 269 hồ sơ; trong đó, giải quyết trước hạn: 55 hồ sơ, đúng hạn: 214 hồ sơ, quá hạn: 0 hồ sơ.
- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 0 hồ sơ; trong đó, trong hạn: 0 hồ sơ, quá hạn: 0 hồ sơ.
(Chi tiết tại phụ biểu II.06b/VPCP/KSTT kèm theo)
5. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC
Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP:
Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện, UBND xã đã chỉ đạo các ban ngành tổ chức việc kiện toàn hệ thống Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã. Hiện nay, UBND xã đang Cải tạo nâng cấp, mở rộng nhà Giao dịch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đáp ứng theo tiêu chuẩn nhằm mục đích xây dựng một nền hành chính phục vụ chuyên nghiệp, hiện đại và thân thiện, tạo bước đột phá mạnh mẽ đối với nhiệm vụ cải cách hành chính, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong giải quyết TTHC. Đối với Công an đã đưa các TTHC ra tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theo Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Ủy ban nhân dân xã đã ban hành các văn bản để chỉ đạo điều hành và đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông như: Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 14/3/2022 về kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND xã năm 2022.
Tại bộ phận một cửa thực hiện tiếp nhận giải quyết 124 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã.
6. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử
Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP: Hiện tại UBND xã đang xây dựng Kế hoạch số hoá kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, địa phương giai đoạn 2020 - 2025 theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử để triển khai thực hiện. Tiếp tục triển khai kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 10/8/2021 của Ủy ban nhân dân xã Cẩm Hà về kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn xã.
UBND xã đã triển khai thực hiện đầy đủ 55 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã do UBND tỉnh giao;
7. Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC.
Công tác truyền thông về kiểm soát TTHC được quan tâm chỉ đạo thực hiện, ngoài việc ban hành Kế hoạch 406/KH-UBND ngày 19/02/2021 về thực hiện công tác Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện năm 2021 trong đó chú trọng công tác truyền thông về kiểm soát TTHC, với các mục đích:
- Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC để góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; củng cố niềm tin, sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội đối với công tác cải cách TTHC.
          - Huy động người dân, doanh nghiệp giám sát hoạt động cải cách TTHC của các cơ quan hành chính Nhà nước, qua đó góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, tính chuyên nghiệp trong quá trình giải quyết công việc có liên quan đến TTHC của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
          - Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức và thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương.
Ủy ban nhân dân xã thường xuyên chỉ đạo Cập nhật các tin, bài tuyên truyền có liên quan đến công tác kiểm soát TTHC lên Trang thông tin điện tử của xã; Xây dựng, cung cấp các tài liệu hướng dẫn tuyên truyền về cải cách TTHC, kiểm soát TTHC; Thông tin về kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; tuyên truyền tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích, cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính...
8. Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC
Trong quý 3, UBND xã thiết lập Fanpage Facebook Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Cẩm Hà trên nền tảng mạng xã hội Facebook để tuyên truyền dịch vụ công mức 3,4, tuyên truyền đề án 06 của Chính phủ, tuyên truyền công tác cải cách hành chính.
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Hoạt động kiểm soát TTHC tại xã Cẩm Hà đã từng bước đi vào nề nếp, ổn định góp phần giải quyết kịp thời yêu cầu của công dân và đáp ứng nhiệm vụ cải cách hành chính. Việc công khai các TTHC, triển khai cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”, ứng dụng công nghệ thông tin đã tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính. Tất cả hồ sơ tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cơ bản đã được giải quyết đúng theo quy định về thành phần hồ sơ cũng như thời gian hẹn trả kết quả, đảm bảo tiết kiệm về thời gian và chi phí đi lại cho tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch. Hiệu quả hoạt động kiểm soát TTHC đã được nâng lên so với những năm trước đây, giảm bớt tình trạng đùn đẩy hồ sơ, trả lại hồ sơ để bổ sung hoặc quy định thêm các thành phần hồ sơ trong TTHC.
Khó khăn, vướng mắc, tồn tại hạn chế:
- Việc tuyên truyền đến người dân về thực hiện giao dịch TTHC qua môi trường mạng gặp khó khăn, người dân không mặn mà với việc đăng nhập tài khoản di động. Vẫn còn tình trạng hồ sơ xử lý quá hạn trên phần mềm hành chính công nguyên nhân là do điều kiện khách quan .
- Tình hình cập nhật hồ sơ lên phần mềm dịch vụ công của ngành Địa chính chưa cập nhật. Chưa số hóa được hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm dịch vụ công.
- Việc thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định mới tại Thông tư 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ nhiều nội dung mới nên còn lúng túng trong quá trình thực hiện tại cơ sở;
Nguyên nhân:
Hệ thống biểu mẫu mới, phần mềm mới triển khai khó thực hiện, chưa được tập huấn, hướng dẫn cụ thể nên trong quá trình triển khai thực hiện tại gặp khó khăn.
Đối với công chức cấp xã do kiêm nhiệm nhiều công việc nên việc bố trí thời gian để thực hiện nhiệm vụ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính còn hạn chế.
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA KỲ TIẾP THEO
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các Kế hoạch của UBND xã về kiểm soát TTHC năm 2022 trên cơ sở các Kế hoạch của UBND huyện.
- Đưa vào sử dụng sau khi hoàn thành nhà giao dịch của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đáp ứng yêu cầu, vận hành tốt phần mềm dịch vụ trực tuyến.
- Chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong xử lý hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến và các tồn tại hạn chế trong công tác Kiểm soát TTHC quý III năm 2022;
- Hoàn thiện báo cáo rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã.
- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các văn bản quy định về cải cách hành chính và kiểm soát TTHC nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ thực hiện TTHC và nhân dân trong việc chấp hành và kiểm tra giám sát việc tuân thủ quy định về kiểm soát TTHC. Đặc biệt tập trung tuyền truyền về dịch vụ công trực tuyến toàn phần để người dân được biết.
- Phát huy trang Fanpage Facebook Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Cẩm Hà trên nền tảng mạng xã hội Facebook để tuyên truyền dịch vụ công mức 3,4, tuyên truyền đề án 06 của Chính phủ, tuyên truyền công tác cải cách hành chính.
- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các ban ngành thực hiện tốt về công tác kiểm soát thủ tục hành chính của ngành mình.
- Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định về TTHC tại UBND xã gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan qua đó tạo sự thống nhất, gắn kết giữa cơ quan giải quyết TTHC với cá nhân, tổ chức.
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Đề nghị UBND huyện tập huấn về công tác giải quyết, báo cáo TTHC cho cán bộ, công chức đặc biệt là công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã để thực hiện có hiệu quả.
Trên đây là nội dung báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý III năm 2022, UBND xã Cẩm Hà báo cáo theo quy định./.
Nơi nhn:
- Văn phòng UBND huyện ;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Các ban ngành;
- BCS 8 thôn;
- Lưu: VT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH


Nguyễn Văn Hùng

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Công văn"

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay334
  • Tháng hiện tại14,852
  • Tổng lượt truy cập150,610
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây