BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác tháng 10, kế hoạch tháng 11 năm 2022

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác tháng 10, kế hoạch tháng 11 năm 2022

Số kí hiệu Số: 365 /BC-UBND
Ngày ban hành 31/10/2022
Thể loại Văn bản
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Nguyễn Văn Hùng

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃCẨM HÀ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 365 /BC-UBND Cẩm Hà, ngày 26 tháng 10 năm 2022


                                                        BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác tháng 10, kế hoạch tháng 11 năm 2022
 
 

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10.
          1. Sản xuất nông nghiệp:
- Tập trung chỉ đạo Sản xuất cây vụ Đông theo Đề án, sản xuất tập trung tại thôn Xuân Hạ, Thành Xuân và sản xuất tại các vườn hộ.
- Chỉ đạo thực hiện tích tụ được chuyển đổi ruộng đất tại thôn Nguyễn Đối.
2. Chăn nuôi, Thủy sản:
Tiếp tục chỉ đạo nhân dân phát triển tổng đàn trong, nhất là đàn lợn và gia cầm. Chỉ đạo phòng trừ dịch bệnh, vệ sinh tiêu độc khử trùng đảm bảo môi trường trong chăn nuôi. Rà soát tổng đàn chăn nuôi để chuẩn bị tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đợt 2.
Các hộ nuôi trồng thủy sản tại thôn Tiến Thắng, thôn Đông Tây Xuân, thu hoạch tôm thẻ chân trắng, cá các loại trong kỳ thu hoạch.
  3.Tài chính ngân sách
- Triển khai thu thuế phi nông nghiệp trên toàn xã hiện nay đã có 6/6 thôn đã triển khai.
- Tiếp tục triển khai thu thuế Nhà ở tư nhân tại các thôn đảm bảo và vượt chỉ tiêu của huyện đề ra.
         - Dự toán phân bổ nguồn nông thôn mới năm 2023.
         - Quyết toán các khoản thu chi trong tháng 10 và đảm bảo kinh phí lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, hoạt động thường xuyên.
4. Xây dựng NTM – GTTL:
-  Hoàn thành thiết kế kênh mương thoát và tiêu nước tại thôn Tiến Thắng;
- Tổ chức làm lề đường tại tuyến đường trục xã, liên xã tại Thôn Tiến Thắng.
- Tổ chức khảo sát tại các hộ thôn Tiến Thắng để đôn đốc kịp thời việc cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ.
    - Các đơn vị ra quân chăm sóc, cắt tỉa, chăm sóc cây hàng rào xanh, làm vệ sinh môi trường, phát quang hành lang an toàn lưới điện.
 - Các thôn tiếp tục chỉnh trang vườn hộ, cải tạo vườn tạp. - Đôn đốc các đơn vị triển khai ra quân làm Đường BTXM và Kênh mương nội đồng đã đăng ký đầu năm. Thôn Tiến Thắng đổ đường BTXM 2 tuyến Đường trục, láng lề Đường Hưng - Hà- Lộc.
- Thôn Xuân Hạ triển khai đăng ký làm 510m kênh mượng nội đồng triển khai trong tháng 10. Thôn Thành Xuân đăng ký làm 138m đường nội đồng triển khai trong tháng 10.
          5. Tài nguyên môi trường
- Tổ chức tập huấn quán triệt luật BVMT và triển khai Nghị quyết 83/NQ-HĐND của HĐND huyện về về việc phân loại, thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt ở khu dân cư trên địa các thôn (Công chức TNMT phối hợp Hội LHPN).
          - Phối hợp đơn vị tư vấn khảo sát làm giá đất cụ thể 10 lô đất vùng Quy hoạch cựa ông Thanh thôn Nam Xuân để tổ chức đấu lại.
          - Phối hợp với Phòng KTHT tổ chức rà soát thẩm định quy hoạch các vùng đất ở dân cư đơn vị tư vấn đã lập quy hoạch để trình huyện phê duyệt đưa vào đấu giá năm 2023.
          - Làm việc với các hộ dân có đất sản xuất nông nghiệp tại vùng Quy hoạch đất ở cựa Ông Thanh thôn Nam Xuân để thống nhất chủ trương thu hồi đất để triền khai xây dựng cơ sở Hạ tầng phục vụ đấu giá đất ở đầu năm2023.
          - Đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở Hạ tầng vùng quy hoạch đất ở dân cư cựa ông Dượng Nhi thôn Nguyễn Đối để tổ chức đấu giá đợt 5 theo kế hoạch.
          5. Lĩnh vực văn hóa – xã hội, giáo dục, y tế
5.1 Văn hóa xã hội:
- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức tuyền truyền các ngày lễ lớn của đất nước, kỷ niệm 92 năm ngày thành lập hội LHPN việt nam, hội Nông dân việt nam, ngày quốc tế người cao tuổi 1/10 và ngày doanh nhân việt nam 13/10  và các ngày lễ lớn khác
- Tổ chức tuyên truyên toàn dân ra quân xây dựng nông thôn mới và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022.
- Phối hợp với hội nông dân, hội phụ nữ tổ chức thành công 2 giải bóng chuyền nam, nữ chào mừng ngày thành lập hội.
- Tuyền tuyền các chủ trương của đảng pháp luật nhà nước, các văn bản khác của địa phương trên hệ thống loa truyền thanh mỗi ngày 1- 2 buổi.
5.1. Văn hóa chính sách:
- Thực hiện soát xét hộ nghèo, cận nghèo, hộ trung bình năm 2022.
- Thụ lý hồ sơ đối tượng bảo trợ xã hội.
- Làm thẻ bải hiệm y tế cho các đối tượng
          6.  An ninh - Quốc phòng
6.1. An ninh:
 - Kiểm tra công tác PCCC trên địa bàn, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh.
- Tiếp nhận đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, xóa đăng ký thường trú cho các trường hợp.
- Tổ chức rà soát công dân ốm đau, bệnh tật, già yếu không thể đi làm CCCD gửi đội QLHC đến trực tiếp tại nhà để làm căn cước công dân.
- Phối hợp với trạm y tế rà soát, điều chỉnh thông tin công dân bị sai dữ liệu tiêm chủng.
- Phối hợp với đội quản lý hành chính làm CCCD gắn chíp và tài khoản định dân điện tử cho công dân.
- Thực hiện công tác nhập biến động dân cư trường hợp nước ngoài, ngoại tỉnh.
- Phối hợp với đoàn thanh niên, tổ đề án 06 cấp thôn rà soát công dân trên 14 tuổi sử dụng điện thoại thông minh, rà soát phương tiện cơ giới đường bộ.
6.2. Quốc phòng:
Rà sóat độ tuổi sẵn sàng nhập ngủ theo kế hoạch của ban chỉ huy quân sự huyện, tiếp tục hoàn thiện và hướng dẫn bổ sung hồ sơ chính sách cho các  đối tượng hưởng chế độ theo quyết định 49,62. rà soát  đối tượng 3, đối tượng 4,
7. Lĩnh vực tư pháp, thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
*.Công tác hộ tịch:  Đăng kí khai sinh: 12 trường hợp ( 7 đăng kí lại , 05 trẻ em); Báo tăng BHYT 05 thẻ BHYT
- Đăng kí khai tử: 05 trường hợp (01đăng kí đúng hạn và 4 đăng kí lại),
- Đăng kí kết hôn: 02 cặp
- Chứng thực 38 chữ kí các loại
- Chứng thực 9 hợp đồng giao dịch
*. Công tác tuyên truyền:
- Ban hành kế hoạch tuyên truyền PBGDPL quý 4
-Tuyên truyền các văn bản phổ biến giáo dục Pháp luật có hiệu lực trong quý
- Hưởng ứng cuộc thi  tìm hiểu luật xử lý vi phạm hành chính
8. Công tác Cải cách hành chính
- Bổ sung các bảng biểu tại cơ quan như biển đặt bàn, biển tại bộ phận một cửa, rà soát thủ tục hành chính để thực hiện niêm yết theo đúng quy định.
- Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu CCHC trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên.
II. Tồn tại hạn chế và nguyên nhân
- Công tác xây dựng nông thôn mới đạt kết quả chưa cao, chưa hoàn thiện được khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu Tiến Thắng.
- Việc tranh chấp đất đai vẫn còn xảy ra.
- Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận qua (DVC) mức độ 3, mức độ 4 còn ít.
II. Kế hoạch tháng 11
          1. Sản xuất nông nghiệp:
          - Tiếp tục chỉ đạo sản xuất cây vụ đông
          - Tiếp tục đôn đốc các thôn về chuyển đổi ruộng đất lần 2.
          - Chỉ đạo các thôn chuẩn bị các điều kiện phục vụ tốt cho sản xuất vụ Xuân 2023.
- Tổ chức tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 đạt kết quả cao.
          2. Xây dựng NTM, giao thông thủy lợi
          - Triển khai thi công mương tưới, tiêu nước thôn Tiến Thắng.
          - Hoàn thiện thi công vỉa hè tại Chợ Lụi.
          - Đôn đốc các thôn đổ lề đường giao thông để nghiệm thu.
          - Làm dự toán đường giao thông năm 2023.
          - Làm phương án cải tạo nâng cấp chất lượng đất chuyên trồng lúa nước năm 2023 trên địa bàn xã.
- Tiếp tục đôn đốc các đơn vị thôn xóm, các ban, ngành, đoàn thể tăng cường thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới.
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu đối với các thôn đăng ký xây dựng khu dân cư mẫu năm 2022, đặc biệt là khu dân cư Thôn Tiến Thắng.
-  Vận động bà con nhân dân tăng cường sản xuất vườn, xây dựng các mô hình nhà sạch, vườn đẹp, trồng dặm và chỉnh trang trồng mới hệ thống cây hàng rào xanh 6/6 thôn.
          3. Tài chính ngân sách:
- Tham mưu giải ngân kịp thời các nguồn mục tiêu, nguồn ĐTPT, nguồn vốn nông thôn mới
- Tham mưu phân bổ dự toán 2023 duyệt huyện
          4. Tài nguyên môi trường
- Phối hợp với các ngành giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu nại, lấn chiếm đất đai
- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật
-  Hoàn chỉnh việc cấp GCNQSD đất đối với các hộ có nhu cầu.
          5. Lĩnh vực văn hóa – xã hội.
5.1. Văn hóa xã hội: Phối hợp với các tổ chức đoàn thể tiếp tục tuyền truyền các ngày lễ lớn của đất nước,
Tuyên truyền kỷ niệm 92 năm ngày thành lập mât trận dân tộc thống nhất việt nam ( 18/11/1930 – 18/11/2022)
Tổ chức truyên 40 năm ngày nhà giáo việt nam 20/11/1982 – 20/11/2022
Tiếp tục Tuyền tuyền các chủ trương của đảng pháp luât nhà nước, các văn bản quy định khác của địa phương trên hệ thống loa truyền thanh mỗi ngày 1- 2 buổi.
5.1. Văn hóa chính sách
- Rà soát đối tượng hộ nghèo theo Nghị quyết 72 của HĐND tỉnh;
- Trình huyện phê duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức thu nhập trung bình.
          6.  An ninh - Quốc phòng
6.1. An ninh:
- Tiếp tục thực hiện đợt cao điểm 90 ngày đêm thực hiện các giải pháp bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật cư trú và tăng cường đẩy mạnh thực hiện đề an 06.
        6.2. Quốc phòng
        Tổ chức sơ khám tuyển nghĩa vụ quân sự và tham gia công an nhân dân chuẩn bị cho khám tuyển tại huyện vào tháng 12, hoàn thiện hồ sơ, sổ sách các ngành báo cáo cấp trên đúng thời gian quy định và thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.
        7. Lĩnh vực tư pháp, thanh tra,  tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Xây dựng hồ sơ Tiếp cận Pháp luật năm 2022
- Thực hiện công tác số hóa giai đoạn 6.
- Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo
- Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ, chú trọng các nội dung trọng điểm, thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật theo từng thời điểm, đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các văn bản mới, các vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm.  
8. Công tác Cải cách hành chính
Tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch CCHC năm 2022;
          Chuẩn bị các nội dung đón đoàn chấm điểm CCHC năm 2022;
          Chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương nề nếp của CBCC;
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 10, kế hoạch tháng 11 năm 2022 của UBND xã Cẩm Hà./.
Nơi nhận:
- TT. Đảng ủy;
- TT HĐND;
- Lãnh đạo UBND;
- Công chức;
- Lưu: VP, VT
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHNguyễn Văn Hùng
 
 
    

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản"

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay396
  • Tháng hiện tại14,914
  • Tổng lượt truy cập150,672
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây