Báo cáo Công tác Cải cách hành chính xã Cẩm Hà năm 2022

Báo cáo Công tác Cải cách hành chính xã Cẩm Hà năm 2022

Số kí hiệu Số: 403 /BC-UBND
Ngày ban hành 23/11/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 23/11/2022
Thể loại Văn bản
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Nguyễn Văn Hùng

Nội dung

ỦY BAN  NHÂN DÂN
XÃ CẨM HÀ


Số: 403 /BC-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Cẩm Hà, ngày 23 tháng 11 năm 2022


                                         BÁO CÁO
Công tác Cải cách hành chính xã Cẩm Hà năm 2022


          Thực hiện Văn bản số 535/UBND-NV ngày 11/3/2022 của UBND huyện về hướng dẫn chế độ báo cáo CCHC định kỳ, Ủy ban nhân dân xã Cẩm Hà báo cáo công tác CCHC năm 2022 như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH.
Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo các ban, ngành liên quan tham mưu, ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC năm 2022, cụ thể đã ban hành 52 văn bản gồm: 9 Quyết định, 2 quy chế, 24 kế hoạch, 2 chương trình, 11 công văn, 4 giấy mời. Đặc biệt là xây dựng Kế hoạch CCHC năm 2022 và khung nhiệm vụ trọng tâm thực hiện công tác CCHC đạt yêu cầu về nội dung, chất lượng theo quy định tại Công văn số 47/UBND-NV ngày 06/01/2022 của UBND huyện. Tất cả các văn bản chỉ đạo điều hành về công tác cải cách hành chính đều được triển khai chỉ đạo kịp thời có hiệu quả. Thông qua các hội nghị giao ban, họp cơ quan, đoàn thể, thôn tuyên truyền các nội dung văn bản về Cải cách hành chính.
- UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND Ngày 25/01/2022 Kế hoạch CCHC năm 2022 xã Cẩm Hà. Ngày 10/02/2022 Ủy ban nhân dân xã ban hành Giấy mời số 52/GM-UBND họp triển khai Kế hoạch CCHC năm 2022 cho toàn thể cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách, Tại buổi họp Ban chỉ đạo CCHC xã đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức, xiết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính theo Quyết định số 52 của UBND tỉnh. Đồng thời nghe báo cáo kết quả khắc phục công tác cải cách hành chính sau khi đoàn kiểm tra cải cách hành chính của Huyện đã chỉ ra.
UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 5/01/2022 về tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2022. Sau khi ban hành đã tiến hành đăng trên Trang thông tin địện tử của xã và cập nhật lên phần mềm truyền thanh của xã và triển khai tại các buổi giao ban đầu tuần, hội nghị mở rộng.
Tổ chức quán triệt và ký cam kết thực hiện Quyết định 52/2017/QĐ - UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh  đối với toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan.
Triển khai Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 về Cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, không chuyên trách, bí thư chi bộ, thôn trưởng, hiệu trưởng các trường học và trưởng trạm y tế tại hội nghị giao ban đầu tháng.
Các ban ngành chuyên môn đều có các giải pháp mới trong CCHC áp dụng triển khai có hiệu quả tại đơn vị.
Đã thiết lập Fanpage Facebook Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Cẩm Hà trên nền tảng mạng xã hội Facebook để tuyên truyền dịch vụ công mức toàn trình, tuyên truyền đề án 06 của Chính phủ, tuyên truyền công tác cải cách hành chính với 51 tin bài và 438 lượt người theo dõi.

        II. CẢI CÁCH THỂ CHẾ

Thực hiện nghiêm Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020). Trong đó chú trọng việc tuân thủ nguyên tắc về thẩm quyền, trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
 Chỉ đạo các ngành tự kiểm tra văn bản QPPL theo ngành, lĩnh vực nhằm kịp thời phát hiện các sai sót để đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý đảm bảo đúng quy định.
Tổ chức thực hiện tốt việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã nhằm xem xét, đánh giá thc trạng thi hành pháp luật, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện h thng pháp luật.
Tăng cường hoạt động rà soát văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý những quy định mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với thực tiễn, trái pháp luật.
Thường xuyên cập nhật, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật đến cán bộ, công chức một cách kịp thời thông qua các cuộc họp, cuộc giao ban đầu tuần. Tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại cơ quan trong năm đã ban hành 1 kế hoạch triển khai Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14, 03 kế hoạch triển khai Nghị định 118/2021/NĐ-CP, Nghị định số 120/2021/NĐ-CP; Nghị định số 144/2021/NĐ-CP. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022, kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022, kế hoạch Tư pháp năm 2022, Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật quý 1, quý 2, quý 2, quý 4 năm 2022, kế hoạch Công tác tư pháp quý 1, quý 2, quý 3 và quý 4 năm 2022.
Xây dựng chương trình công tác năm, tháng. Xây dựng Chương trình số 10/CTr-UBND  ngày 05/01/2022 phát triển kinh tế xã hội- đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2022. Tăng cường công tác tự kiểm tra việc ban hành văn bản đảm bảo đúng theo quy định. Rà soát, đơn giản hóa TTHC, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các thủ tục hành chính gây khó khăn, phiền hà cho người dân;
Tổ chức kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đã được kiểm tra, rà soát 6 nghị quyết, 26 văn bản hành chính; đã hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đúng thời gian tiến độ.
Tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại các hội nghị giao ban và trên hệ thống truyền thanh của xã, trang thông tin điện tử của xã.

           III. CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

           Triển khai kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 10/8/2021 của Ủy ban nhân dân xã Cẩm Hà về kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn xã. Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 14/3/2022 Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử xã Cẩm Hà năm 2022. Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 18/3/2022 về Kế hoạch Rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn xã năm 2022. Tổ chức rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thuộc thủ tục hành chính của cấp xã.
Tại bộ phận 01 cửa niêm yết bộ thủ tục hành với 117 TTHC cấp xã,  có 7 TTHC thuộc lĩnh vực Công an xã tại Quyết định 3291 của Bộ Công an và 58 thủ tục liên thông huyện, tỉnh. Tổ chức niêm yết thủ tục tại Quyết định số 1996/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 thay thế 01 thủ tục  bị bãi bỏ tại quyết định 4017/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.
Tình hình tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quảUBND xã tiến hành nâng cấp, cải tạo nhà làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đưa vào sử dụng, có hệ thống biển bảng, bố trí bàn giao dịch, ghế ngồi và các cơ sở vật chất phục vụ cho công chức người dân đến giao dịch. Thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, UBND xã đã hỗ trợ cho công  chức làm việc tại bộ phận một cửa mỗi tháng 200.000 đồng/người.
- Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo: Trong năm 2022 xã Cẩm Hà tiếp nhận 1016 hồ sơ; Trong đó: Số mới tiếp nhận trong kỳ: 1016 hồ sơ (trực tuyến dịch vụ công mức độ 3 là 106 hồ sơ; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 910 hồ sơ); số từ kỳ trước chuyển qua: 0 hồ sơ.
- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 1016 hồ sơ; trong đó, giải quyết trước hạn: 327 hồ sơ, đúng hạn: 689 hồ sơ, quá hạn: 01 hồ sơ.
- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 0 hồ sơ; trong đó, trong hạn: 0 hồ sơ, quá hạn: 0 hồ sơ.
Công tác số hóa dữ liệu hộ tịch cũ đã hoàn thành cả 4 giai đoạn, tổng số hóa 5588 trường hợp đạt 100% kế hoạch, trong đó khai sinh 3668 trường hợp, kết hôn 1009 trường hợp, xác nhận hôn nhân 508 trường hợp, khai tử 403 trường hợp.
Việc niêm yết địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính đã được thực hiện nghiêm túc theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn. UBND xã đã chỉ đạo thực hiện niêm yết địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ngày 07/12/2021, thay thế Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 18/6/2019.
+ Kết quả thực hiện việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC chất lượng ngày càng nâng cao tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
UBND xã đã tổ chức điều tra xã hội học về lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về giải quyết thủ tục hành chính tạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã. Tổng số phiếu điều tra 10 tháng năm 2022 là 372 phiếu.
IV. CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY
UBND xã đã xây dựng Phương án số 77/PA-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2022 về đề xuất sắp xếp, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức xã Cẩm Hà đúng số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện từng chức danh theo quy định của Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định số lượng, cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Triển khai thực hiện Nghị quyết 258/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh, bố trí cán bộ, công chức kiêm nhiệm các chức danh như chủ tịch HĐND xã, các ban của đảng, bán chuyên trách 06 người, mỗi người kiêm 1-3 việc nên đã giảm được số lượng theo quy định của Nghị quyết, phụ cấp cán bộ, công chức, Sắp xếp cán bộ không chuyên trách và thôn theo 8 nhóm nhiệm vụ.
Xây dựng Đề án sáp nhập 4 thôn Cẩm Đông và Nguyễn Đối và thôn Nam Xuân và Hoa Xuân, đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh về Điều chỉnh, sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố tại các huyện: Hương Khê,  Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Hương Sơn.
Cập nhật bổ sung hồ sơ CBCC trên phần mềm quản lý cán bộ, công chức theo quy định. Hướng dẫn CBCC bổ sung hồ sơ lý lịch cán bộ theo quy định.
Tất cả cán bộ, công chức tại cơ quan đáp ứng cơ bản về trình độ chuyên môn nghiệp, năng lực công tác. Bố trí đúng chuyên ngành, chuyên hành tốt kỷ luật kỷ cương hành chính, nội quy, quy chế của cơ quan.
Các nhiệm vụ được phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực thực hiện theo đúng quy định.

V. CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ

        Quán triệt việc thực hiện văn hóa công vụ tại cơ quan. Tổ chức quán triệt và ký cam kết thực hiện quyết định 52/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Công tác quản lý sử dung cán bộ, công chức đã đi vào nề nếp, tổ chức cho CBCC và những người hoạt đồng không chuyên trách ký cam kết thực hiện và chấp hành tốt Chỉ thị số 35, Kết luận 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 11 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Tổ chức sơ kết 3 năm  thực hiện Phong trào thi đua “ Cán bộ, công chức, viên chức Hà Tĩnh thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025.
        Tăng cường công tác xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, gắn với việc thực hiện văn hóa công sở; chấm công đầy đủ.
        Cập nhật đầy đủ thông tin hồ sơ của cán bộ, công trên phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hà Tĩnh theo quy định.
        Cập nhật đầy đủ hồ sơ của 2 công chức Địa chính và Chỉ huy trưởng Quân sự vừa mới trúng tuyển công tác tại UBND xã theo quy định.
        Tổng số cán bộ, công chức và những ng­ười hoạt động không chuyên trách ở xã gồm 24 ng­ười (trong đó CBCC 18 người, không chuyên trách 6 người). Đảng viên có 22 đồng chí; quần chúng 2 người.
       UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 14/2/2022 kế hoạch Đào tạo cán bộ năm 2022. Kết quả thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong năm: Có 2 đồng chí hoàn thành khóa học Đại học. Cử 02 đồng chí học đi học lớp Trung cấp Lý luận Chính trị, 02 đồng chí học lớp Chuyên viên quản lý nhà nước, 01 đồng chí học Đại học.

VI. CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

  - UBND xã đã ban hành Quyết định số 7/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 quyết định ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2022, Quyết định số 8/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 quyết định ban hành Quy chế Quản lý tài sản công năm 2022, theo đó đã thực hiện nghiêm chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng tài sản công đúng quy định. Sử dụng tiết kiệm kinh phí được cấp, thực hiện tốt các quy định về công khai tài chính Kết quả thực hiện các quy định về quản lý tài chính - ngân sách tại đơn vị.
Thường xuyên công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính công. Thực hiện tốt phân bổ, giao dự toán thu-chi ngân sách nhà nước đã kịp thời, đầy đủ và đúng chế độ, đồng thời thực hiện công khai dự toán theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn ngân sách các cấp. Chi trả đầy đủ chính sách chế độ của Nhà nước quy định đối với cán bộ, công chức và người lao động. Quyết toán và công khai số liệu quyết toán thu-chi ngân sách nhà nước theo quy định đúng thời hạn tại hội trường nhà văn hóa cộng đồng xã và bằng hình thức niêm yết công khai; trách nhiệm giải trình trong sử dụng ngân sách nhà nước là công chức kế toán và Chủ tịch UBND xã.
Phân bổ nguồn ngân sách hoạt động cho ban, ngành, đoàn thể cụ thể và ban, ngành, đoàn thể tự xây dựng kế hoạch hoạt động, chi đảm bảo quy định Luật ngân sách, tránh thất thoát, láng phí.

         VII. XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, CHÍNH QUYỀN SỐ

1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan

UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 326/KH-UBND ngày 27/12/2022 về kế hoạch phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022. Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số năm 2022.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc. Chỉ đạo cán bộ, công chức sử dụng phần phềm gửi nhận văn bản nội bộ qua phần mềm TD, thực hiện ký số văn bản theo quy định. Các ban ngành đã sử dụng các phần mềm như: dịch vụ công trực tuyến, QLCBCC, hộ tịch, bảo hiểm, truyền thanh, kế toán...
Cơ bản cán bộ, công chức và không chuyên trách sử dụng thành thạo máy tính, khai thác phần mềm quản lý công việc và gmail, zalo. Việc triển khai xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC và các hoạt động khác đảm bảo.
Sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành TD-Office. Tỷ lệ văn bản trao đổi và điều hành dưới dạng điện tử 100%. Tỷ lệ cán bộ, công chức được cấp tài khoản hộp thư điện tử công vụ 100%. Công tác xử lý hồ sơ công việc qua môi trường mạng (tỷ lệ hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng 100%). Cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp: Đảm bảo các điều kiện về kỹ thuật như mạng internet, máy vi tính phục vụ cho công việc.
Thường xuyên tuyên truyền cho nhân dân về dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

2. Áp dụng ISO 9001 trong hoạt động của cơ quan

- UBND xã ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 16/02/2022 về kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 900:2015 và Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 16/02/2022 kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 và Công văn số 71/UBND-CV ngày 28/02/2022 về triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.
- UBND xã đã phối hợp với Công ty TNHH dịch vụ tư vấn khoa học và công nghệ Việt tổ chức tập huấn triền khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015. UBND xã ban hành quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2022 về áp dụng tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Tổ chức Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của UBND xã tại Quyết định số 102/QĐ-UBND xã ngày 20/7/2022, hiện nay đã tiến hành áp dụng.
VIII. MỨC ĐỘ THU HÚT ĐẦU TƯ:  24, 6 tỷ đồng
IX. TỶ LỆ DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI TRONG NĂM: 0
X. TỶ LỆ ĐÓNG GÓP CỦA DOANH NGHIỆP VÀO THU NGÂN SÁCH CỦA ĐỊA PHƯƠNG: 0
XI. THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH: 11 tháng đầu năm thu ngân sách 9,1 tỷ đồng
   XII. ĐÁNH GIÁ CHUNG
         1. Mặt tích cực: Công tác cải cách hành chính đã được Cấp ủy Đảng, Chính quyền hết sức quan tâm, đã triển khai nhiệm vụ cho cán bộ, công chức kịp thời. Coi công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc. Trong năm không có người dân nào khiếu kiện, khiếu nại về công tác giải quyết TTHC cho người dân. Hồ sơ giải quyết nhanh chóng, chính xác và chất lượng
         2. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân
         Chưa có những sáng kiến kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.
         Còn gặp nhiều khó khăn trong việc triểm khai dịch vụ công mức độ toàn trình.
Chưa liên kết liên thông giữa các ngành theo Đề án 06 của Chính phủ.
Trong công tác số hóa hộ tịch nhiều trường hợp một người đăng ký nhiều lần nên bị trùng, sổ trước năm 1999 đã nhàu nát, từ 1999 đến 2005 khổ giấy A3 nên việc scan gặp khó khăn.
         Người dân chưa mặn mà trong việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.
Một số ít cán bộ, công chức trình độ công nghệ thông tin năng lực còn hạn chế do tuổi đã cao.
Mặc dù UBND xã đã đầu tư tu sửa, nâng cấp nhà giao dịch một cửa nhưng trang thiết bị của Dự án huyện chưa được đầu tư, một số trang thiết bị còn thiếu.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023
1. Cập nhật và niêm yết công khai 100% các TTHC được sửa đổi, bổ sung nâng cao chất lượng giải quyết các TTHC trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước.
        2. Chấn chỉnh kịp thời việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức. Cương quyết xử lý nghiêm những trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà cho cá nhân và tổ chức trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.
         3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Cải cách hành chính, tuyên truyền nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, lồng vào các cuộc họp, hội nghị, đại hội... 
          4. Niêm yết công khai các thủ tục hành chính mới, địa chỉ phản ảnh góp ý, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân xã.
          5. Tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính để rà soát các thủ tục. Hàng tháng tổ chức điều tra xã hội học lấy phiếu hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi giải quyết TTHC tại xã.
         6. Đổi mới nâng cao chất l­ượng đội ngũ CBCC, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dư­ỡng, tinh thần trách nhiệm, ý thức đạo đức cán bộ công chức.
         7. Nâng cao chất lượng và hiệu quả của giao dịch “một cữa”, “một cữa liên thông” bộ phận tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cữa”, “một cữa liên thông” tại Trung tâm giao dịch của xã đảm bảo thời gian theo quy định, nêu cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ trong giao dịch.
         8. Tăng c­ường công tác quản lý và sử dụng chi tiêu tài chính công đúng theo quy định.
          9. Đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước, từng bước hiện hại hoá công sở, xây dựng và mua sắm thêm cơ sở vật chất phục vụ công việc chuyên môn của cán bộ công chức.
         10. Chỉ đạo các ban, ngành bám sát kế hoạch nhiệm vụ để thực hiện kế hoạch CCHC đề ra.
        11. Áp dụng, nâng cấp, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.
12. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Đặc biệt là triển khai Đề án 06 của chính phủ, tích hợp liên kết dùng chung dữ liệu, Công an, Tư pháp, Văn hóa chính sách, Y tế, các đoàn thể chính trị xã hội...
         V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Đề nghị tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa để thực hiện công tác giải quyết thủ tục hành chính đặc biệt là dịch vụ toàn trình và một phần.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện CCHC năm 2022 và một số nhiệm vụ CCHC trọng tâm trong thời gian tới của Ủy ban nhân dân xã Cẩm Hà báo cáo UBND huyện để tổng hợp./.
Nơi nhận:
- UBND huyện;
- Phòng Nội vụ;
- Thường trực Đảng ủy – HĐND;
- Lãnh đạo UBND – UBMTTQ;
- Lưu: VT, VP.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản"

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay414
  • Tháng hiện tại1,394
  • Tổng lượt truy cập127,651
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây