Báo cáo Kết quả thực hiện Cải cách hành chính quý 3 năm 2022

BÁO CÁO Kết quả thực hiện Cải cách hành chính quý 3 năm 2022

Số kí hiệu Số: 323/BC-UBND
Ngày ban hành 14/09/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 14/09/2022
Thể loại Văn bản
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Nguyễn Văn Hùng

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM HÀ

Số: 323/BC-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
       Cẩm Hà, ngày 14 tháng  9 năm 2022

                                           BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Cải cách hành chính quý 3 năm 2022
 
 

          Thực hiện Văn bản số 535/UBND-NV ngày 11/3/2022 của UBND huyện Cẩm Xuyên về việc Về việc hướng dẫn chế độ báo cáo CCHC định kỳ. Ủy ban nhân dân xã Cẩm Hà báo cáo công tác CCHC quý 3 năm 2022 như sau:
      I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH.
Tiếp tục bám sát các nội dung đề ra trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2022. Tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế mà đoàn kiểm tra CCHC của huyện chỉ ra trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 của Đoàn kiểm tra của xã. UBND xã đã chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính tại đơn vị. Nắm rõ quan điểm chỉ đạo cùng với việc thực hiện chủ trương cải cách hành chính của các cấp, Chủ tịch UBND xã đã quán triệt sâu sắc việc nâng cao chất lượng thực hiện công tác cải cách hành chính tại đơn vị, đặc biệt là lĩnh vực thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, chỉ đạo các ban, ngành thực hiện tốt các quy định nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.
Trong các cuộc hội họp, giao ban tuần, tháng đều quán triệt về vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 06/7/2015 và Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định trách nhiệm người đứng đầu của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp về thực hiện cải cách hành chính. Tiếp thu đầy đủ và xử lý, phúc đáp kịp thời, giải trình theo quy định các phản ánh, kiến nghị, góp ý, yêu cầu từ các tổ chức, cá nhân, nhất là tập trung giải quyết, xử lý các vụ việc tồn đọng. Thực hiện lấy phiếu khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng giải quyết TTHC theo quy định.
Quán triệt các nội dung tại Quyết định 52/2017/QĐ – UBND ngày 22/11/2017, quyết định 20/2019 ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh tới tận cán bộ, công chức. Thường xuyên nhắc nhở CBCC thực hiện nghiêm túc các nội dung theo quy định.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH.
1. Cải cách thể chế
Tổ chức triển khai tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật qua đài truyền thành, cổng thông tin điện tử, qua các cuộc giao ban đầu tháng.
 Thực hiện tự kiểm tra văn bản QPPL theo ngành, lĩnh vực nhằm kịp thời phát hiện các sai sót để đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý đảm bảo đúng quy định. Tham gia góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật khi cấp trên yêu cầu. Tổ chức thực hiện tốt việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Hàng tháng trong các cuộc giao ban đầu tháng tổ chức tuyên truyền các văn bản mới có hiệu lực, cập nhật đầy đủ lên trang thông tin điện tử xã như: Luật Thi đua, khen thưởng;  Luật Phòng, chống ma túy; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Bảo vệ Môi trường…
2. Cải cách thủ tục hành chính
          Tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC năm 2022 theo quy định. Kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, trong quý 3 đã triển khai rà soát một số thủ tục hành chính như thủ tục đăng ký khai sinh, khai tử.
Đã niêm yết địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính của UBND tỉnh tại Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Thực hiện niêm yết hòm thư góp ý tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để tiếp nhận các ý kiến phản ánh kiến nghị về quy trình, thủ tục hành chính, hành vi hành chính của công chức giải quyết thủ tục hành chính nhằm đảm bảo mọi ý kiến, kiến nghị đều được tiếp thu, xử lý, giải quyết kịp thời đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và quyền lợi của nhân dân. Trong quý 3 năm 2022 UBND xã không nhận được phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.
Cập nhật và niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời đúng quy định các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, chỉ đạo bộ phận chuyên môn liên quan đăng tải các THHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã trên trang thông tin điện tử.
Đã thiết lập Fanpage Facebook Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Cẩm Hà trên nền tảng mạng xã hội Facebook để tuyên truyền dịch vụ công mức 3,4, tuyên truyền đề án 06 của Chính phủ, tuyên truyền công tác cải cách hành chính.
 Cơ sở vật chất tại bộ phận một cửa đáp ứng yêu cầu theo quy định. Thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả theo đúng quy định, có sổ ghi chép, phiếu hẹn đầy đủ.
Việc thu phí, lệ phí tại bộ phận một cửa có biên lai theo quy định, vào sổ ghi chép đầy đủ.
Tổ chức thực hiện lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đúng quy định. Hàng tháng phối hợp với mặt trận tổ quốc tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản và báo cáo UBND huyện theo quy định. Trong quý 3 năm 2022 tổ chức lấy 126 phiếu hài lòng của người dân. Qua khảo sát thì về cơ bản người dân hài lòng với thái độ phục vụ cũng như cách xử lý công việc của công chức tại bộ phận một cửa.
Tham gia góp ý rà soát, kiến nghị sửa đổi Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC theo yêu cầu cầu của cấp trên.
Chi trả đầy đủ kinh phí cho công chức phụ trách kiểm soát TTHC và công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định.
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Tổng số hồ sơ tiếp nhận trong quý 3 năm 2022 là 269 hồ sơ, trong đó: Lĩnh vực tư pháp: 217 hồ sơ, lĩnh vực TNMT: 10 hồ sơ, lĩnh vực VHCS: 15 hồ sơ, Công an 09 hồ sơ, trong đó hồ sơ tiếp nhận qua mạng 50 hồ sơ, 5 trường hợp tiếp nhận qua đường bưu điện.
 Bố trí đủ người trực tại bộ phận Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã theo quy định. Hỗ trợ cho công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả là 200.000 đồng/người/tháng.
Kết quả thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được quán triệt và giao cho các ngành chuyên môn thực hiện. Bước đầu các lĩnh vực như thương binh xã hội, tài nguyên môi trường đã thực hiện số hóa các TTHC liên thông cấp huyện.
Thực hiện bổ sung biển đặt bàn cho tất cả cán bộ, công chức tại đơn vị.
Đội ngũ công chức tiếp nhận và giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trình độ chuyên môn, năng lực đảm bảo yêu cầu công tác, thái độ phục vụ tận tình, chu đáo, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ đã tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ làm việc, đem đến sự hài lòng cho người dân.
3. Cải cách tổ chức bộ máy
Bố trí số lượng cán bộ, công chức đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 19/2021 của UBND tỉnh: 18 người ( cán bộ: 10 người, công chức: 08 người).
Cập nhật bổ sung hồ sơ CBCC trên phần mềm quản lý cán bộ, công chức theo quy định. Hướng dẫn CBCC bổ sung hồ sơ lý lịch cán bộ theo quy định.
Tỷ lệ đạt chuẩn của cán bộ cấp xã: 100 % cán bộ, công chức đạt chuẩn.
Xây dựng Đề án sáp nhập 4 thôn Cẩm Đông và Nguyễn Đối thành thôn Nguyễn Đối, thôn Nam Xuân và Hoa Xuân thành thôn Nam Hoa Xuân được HĐND tỉnh phê duyệt, theo đó từ 8 thôn sáp nhập thành 6 thôn, đảm bảo tinh ngọn hiệu quả. Tổ chức Đại hội Thôn nhiệm kỳ 2022-2022.
4. Cải cách công vụ
Quán triệt nghiêm túc quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017. Thường xuyên nhắc nhở CBCC thực hiện nghiêm túc các nội dung theo quy định.
Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, không để xảy ra những vụ việc gây hậu quả và tác động tiêu cực do sự quan liêu trong quản lý, sự thiếu trách nhiệm, vô kỷ luật trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.Tăng cường công tác tự kiểm tra công vụ nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại đơn vị.
 Rà soát lập danh sách CBCC chưa tham gia đào tạo lý luận chính trị để cử đi học. Hiện nay  có 02 công chức đang tham gia đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị.
Trong quý 3 cử 13 cán bộ công chức tham gia tập huấn đạo đức công vụ do UBND huyện tổ chức. Cử công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập huấn sử dụng dịch vụ công.
Thường xuyên chấn chỉnh việc chấp hành kỷ cương nề nếp, tác phong làm việc của CBCC thông qua các cuộc giao ban hàng tuần, hàng tháng. Thực hiện chấm công hàng ngày.
Thực hiện kiểm tra đột xuất của lãnh đạo về việc chấp hành giờ giấc làm việc tại UBND xã.
Tập trung rà soát bổ sung một số bảng biểu tại cơ quan như sơ đồ công sở, biển tên đối với phòng làm việc từ 2 người trở lên, các bảng biểu khác....
5. Cải cách tài chính công
Thực hiện nghiêm chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng tài sản công đúng quy định. Tiếp tục thực hiện phân bổ dự toán chi ngân sách cho các ban ngành, đoàn thể trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả. Sử dụng có hiệu quả tài sản công, kinh phí từ ngân sách nhà nước; thực hiện công khai tài chính đúng quy định; kiểm tra việc thực hiện dự toán, quyết toán và sử dụng ngân sách theo quy định. Chi trả chế độ lương cho CBCC đúng quy định.
Xây dựng dự toán ngân sách đảm bảo thời gian quy định.
Tổ chức điều hành ngân sách theo dự toán được HĐND xã thông qua hàng năm.
          Tổ chức giải ngân vốn đầu tư theo tiến độ thu ngân sách nhà nước.
6. Xây dựng và phát triển chính phủ điện tử:
6.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị
Sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành TD-Office. Tỷ lệ văn bản đi trong quý 3 năm 2022 được ký số đảm bảo tỷ lệ 100%.
Cập nhật thông tin lên trang thông tin điện tử đầy đủ, kịp thời.
Cập nhật chương trình đài phát thanh lên phần mềm đài truyền tranh.
Thường xuyên tuyên truyền cho nhân dân về sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn phần.
Chỉ đạo CBCC thực hiện ứng dụng các phần mềm công nghệ thông tin trong giải quyết công việc đảm bảo theo quy định.
     6.2. Áp dụng ISO trong hoạt động của đơn vị
Tổ chức Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của UBND xã tại Quyết định số 102/QĐ-UBND xã ngày 20/7/2022.
 Tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành thuộc UBND xã tuân thủ các quy trình giải quyết thủ tục hành chính, các quy trình nội bộ đã ban hành; rà soát, bãi bỏ, cập nhật danh mục các thủ tục hành chính được UBND tỉnh công bố và xây dựng các quy trình nội bộ giải quyết nhiệm vụ chuyên môn thuộc ngành mình phụ trách. Rà soát các nội dung công việc để tham mưu xây dựng quy trình nội bộ thuộc ngành mình phụ trách
7. Mức độ thu hút đầu tư:
Trong quý III/2022, đơn vị đã tranh thủ tiếp cận mức độ dự án đầu tư về trên địa bàn như: Xây dựng nhà học 2 tầng tại trường Tiểu học, cải tạo nâng cấp nhà giao dịch một cửa, nâng cấp khuôn viên sân trường Mầm non.
8. Tỷ lệ Doanh nghiệp thành lập mới trong năm: không
9. Tỷ lệ đóng góp của Doanh nghiệp vào thu ngân sách của địa phương: 5%.
10. Thực hiện thu ngân sách:
        Thực hiện thu ngân sách quý III/2022 là: 2.1 tỷ đồng, đạt: 61 % kế hoạch (13.6 tỷ/ 4 quý= 3.4 tỷ). Chủ yếu thu từ trợ cấp cấp trên: 2.08 tỷ, thu trên địa bàn 20 triệu.
II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ
Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022 vẫn đang còn một số tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới:
Việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ CCHC của một số CBCC chuyên môn còn chưa chặt chẽ, thiếu hiệu quả, làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện CCHC chung của toàn đơn vị. Tỷ lệ nhập hồ sơ trên DVC trực tuyến mức độ 3,4 còn thấp, số hóa kết quả TTHC còn ít chưa đạt được yêu cầu đề ra, một số lĩnh vực chưa phát sinh hồ sơ DVC mức độ 3,4.
Tỷ lệ nhập hồ sơ trên DVC trực tuyến tuy có nhiều chuyển biến nhưng vẫn chưa đạt được yêu cầu đề ra. Vẫn còn để hồ sơ quá hạn trên phần mềm dịch vụ công.
Cán bộ chuyên môn còn phải kiêm và thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nên việc giải quyết công việc cho người dân đôi lúc chưa kịp thời.
          III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ:
Kính đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo UBND xã trong công tác CCHC. Hàng năm tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác CCHC, kiểm soát TTHC để nâng cao trình độ. 
Để người dân sớm tiếp cận và sử dụng dịch vụ công toàn phần có hiệu quả thì cần có phương pháp tập huấn, tuyên truyền sát thực và cụ thể hơn.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRỌNG TÂM.
 Tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành bám sát các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch CCHC năm 2022 và những tồn tại hạn chế mà đoàn cấp trên chỉ ra để tập trung thực hiện.
Tập trung hoàn thiện các nội dung theo quy định tại Quyết định 20/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.
Huy động sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể nhất là Đoàn Thanh niên để tuyên truyền và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích  trong việc nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC.  Chỉ đạo bộ phận chuyên môn nhập dịch vụ công đảm bảo tỷ lệ 100%.
Tiếp tục quán triệt và chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính theo tinh thần của Kết luận số 29/KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; các quy định về văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp, giao tiếp ứng xử trong thực thi công vụ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ đối với người dân, tổ chức, doanh nghiệp đạt kết quả tốt nhất;
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc trong việc năm bắt ý kiến phản ánh của nhân dân về việc giải quyết TTHC của CBCC, đặc biệt là công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện CCHC quý 3 năm 2022 và một số nhiệm vụ CCHC trọng tâm trong thời gian tới, UBND xã Cẩm Hà báo cáo UBND huyện biết để chỉ đạo./.
 
Nơi nhận:
- Phòng Nội vụ;
- TT Đảng ủy, HĐND;
- Chủ tịch, PCT UBND;
- Các ban ngành, đoàn thể;
- Lưu: VT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
                    
Nguyễn Văn Hùng


 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản"

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay285
  • Tháng hiện tại14,803
  • Tổng lượt truy cập150,561
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây