Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022

Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022

Số kí hiệu Số: 218 /BC-UBND
Ngày ban hành 24/06/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 24/06/2022
Thể loại Văn bản
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Nguyễn Văn Hùng

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN
     XÃ CẨM HÀ


Số: 218 /BC-UBND
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Cẩm Hà, ngày  24 tháng 6  năm 2022
BÁO CÁO
Kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng
 đầu năm và nhiệm vụ giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022


Phần thứ nhất
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

UBND xã thực hiện kế hoạch nhà nước 6 tháng đầu năm 2022, trong điều kiện có nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen, thời tiết diễn biến bất thường, các loại dịch bệnh chưa được phòng chống hiệu quả trong chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp, thu ngân sách trên địa bàn gặp khó khăn, đặc biệt là thu cấp quyền, đầu năm số ca lây nhiễm dịch Covid -19 tăng nhanh, đã ảnh hưởng rất lớn của đời sống của con người, sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế. Nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành từ Trung ương đến Địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự nổ lực phấn đấu của nhân dân đã phát huy sức mạnh tổng hợp, khắc phục khó khăn, tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của xã nhà đã giành được những kết quả nhất định trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là chỉ đạo quyết liệt công tác tiêm vắc xin Covid-19, góp phần kiểm soát được dịch Covid-19 trên địa bàn.
I. Kết quả đạt được:
1. Về phát triển kinh tế:
1.1. Sản xuất nông nghiệp: UBND xã đã bám sát Đề án sản xuất vụ Xuân của UBND huyện để xây dựng Đề án và tập trung chỉ đạo quyết liệt nên sản xuất vụ Xuân    năm 2022 đúng kế hoạch. Tổng diện tích gieo cấy lúa vụ Xuân 2022 là 265 ha, đạt 100% kế hoạch, năng suất đạt 56.46 tạ/ha, giảm 7.44 tạ/ha; sản lượng đạt 1484.5 tấn, giảm 91,1tấn, giảm 5,8% so với vụ Xuân 2021, giảm so với kế hoạch 106.5 tấn.
Diện tích lạc: 5,5 ha, năng suất 27 tạ/ha, sản lượng 14,8 tấn, tăng 3,5 tấn so với cùng kỳ năm 2021 tăng 0,5 ha so với kế hoạch.
Diện tích rau các loại: 41 ha, năng suất 80 tạ/ha, sản lượng 328 tấn, tăng 8 tấn so với kế hoạch, tăng 9 ha và 72 tấn so với cùng kỳ năm 2021.
Diện tích Đậu 4 ha, năng suất 11 tạ/ha, sản lượng 4,4tấn, bằng 100 kế hoạch.
Khoai lang: 11 ha, năng suất 65 tạ/ha, sản lượng 71,5 tấn, tăng so với kế hoạch 1 ha và 6,5 tấn, giảm so với cùng kỳ năm 2021 là 1 ha và 6,5 tấn.
Ngô: Diện tích 4 ha, năng suất 27 tạ/ha, sản lượng 10,8 tấn tăng 2,5tấn so với kế hoạch, giảm do 1 ha và 2,5 tấn so với cùng kỳ năm 2021.
Công tác phục vụ sản xuất: UBND xã đã nhận cung ứng và hỗ trợ giống về trên địa bàn là 8,1 tấn giống các loại. Mua thuốc diệt chuột Bi ô rát 400 kg . Chỉ đạo tổ chức điều hành nước tưới phục vụ sản xuất được đảm bảo cho cả vụ. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền và chỉ đạo nhân dân về phòng trừ sâu bệnh, chăm bón lúa phòng trừ sâu bệnh. Chỉ đạo nhân dân thu hoạch lúa vụ Xuân nhanh gọn. Tiến hành xây dựng đề án sản xuất vụ Hè Thu năm 2022 và chỉ đạo sản xuất Hè thu đảm bảo theo lịch thời vụ huyện giao. Tổng diện tích gieo cấy lúa: 252 ha. Trong đó cơ cấu lúa Xuân Mai 12 là 20%, Khang dân các loại 60% và các loại giống khác 20 %.
 - Chăn nuôi thú y:
Sáu tháng đầu năm tình hình chăn nuôi trên địa bàn phục hồi chậm do dịch bệnh và giá thức ăn cao nên tỷ lệ tổng đàn có giảm hơn so với cùng kỳ. Tổ chức rà soát tổng đàn gia súc, gia cầm đến thời điểm tháng 5 năm 2022, trâu có 80 con tăng 01 con, bò 332 con, giảm 54 con, lợn 709 giảm 157 con, đàn chó 466 con, tổng đàn gia cầm 18 nghìn con. Trong 6 tháng đầu năm, dịch tả lợn Châu Phi đã tiêu hủy 3 con lợn nái với trọng lượng 650 kg. Thường xuyên chỉ đạo kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm soát giết mổ trên địa bàn, đảm bảo an toàn trong sản xuất, tiêu dùng của nhân dân.
        Tổ chức tiêm phòng GSGC đợt 1 năm 2022:
Viêm da nổi cục trên đàn trâu bò: Kết quả: tiêm được 86 con trâu bò. Đạt 26,1 % theo chỉ tiêu giao. Trâu bò: LMLM, THT: 154 liều đạt 46,7 % theo chỉ tiêu giao. Đàn lợn: Tiêm Dịch tả lợn và THT: 52 con, đạt 9,2 % theo chỉ tiêu giao. Đàn chó: 169 con, đạt tỷ lệ 51,7 % theo chỉ tiêu giao
- Về nuôi trồng đánh bắt thủy sản
Thả nuôi 5,7 ha tôm thẻ chân trắng, 11.2 ha nuôi cá nước ngọt, có 16 thuyền có động cơ và 4 thuyền không có động cơ khai thác thủy sản biển ven bờ.
1.2. Thương mại - Dịch vụ: Ngành thương mại dịch vụ được phục hồi sau đại dịch Covid-19, hàng hóa cơ bản đáp ứng nhu cầu trao đổi hàng hoá, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa trên địa bàn. Trên địa bàn xã có 255 hộ kinh doanh, tăng 5 hộ so với cùng kỳ năm 2021. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ, ước đạt trên 19, tỷ đồng, tăng 1 tỷ so với cùng kỳ năm 2021. Tăng cường chỉ đạo quản lý thương mại dịch vụ tại Chợ Lụi, tiếp tục khuyến khích tạo điều kiện cho dân xây dựng ki ốt, mở rộng các điểm kinh doanh.
1.3. Về đầu tư phát triển và xây dựng cơ bản:
UBND xã khởi công xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng 220m kênh mương trạm bơm. Hoàn thiện 70m kênh do đơn vị chở vật liệu thi công Đê ngặn mặn bị sập tại thôn Tiến Thắng đã làm hoàn thành và bàn giao cho thôn đưa vào sử dụng.
Khởi công xây dựng nhà học 2 tầng, 6 phòng tại trường Tiểu Học, nhà 2 tầng 8 phòng học Trường Mầm Non, xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng nhà hiệu bộ trường THCS với tổng giá trị gần 20 tỷ đồng. Đầu tư xây dựng nhà ở trong nhân dân trong 6 tháng đầu năm xây mới 25 nhà ở kiên cố 20 công trình phụ trợ với kinh phí khoảng 25 tỷ đồng.
1.4. Tài chính, tín dụng:
Thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước đạt  5.546.541.812  đồng đạt 40.59% so với dự toán. Trong đó: thu ngân sách trên địa bàn 88.166.413 đồng đạt 0.95 % so với kế hoạch( thu trên địa bàn đạt thấp do từ đầu năm chỉ mới thu được các khoản thu về sắc thuế còn khoản thu chiếm tỷ trọng lớn là thu cấp quyền chưa thực hiện được) ; Thu trợ cấp cấp trên: 2.448.351.000 đồng; Thu chuyển nguồn ngân sách: 3.010.024.399 đồng. Chi ngân sách 6 tháng đầu năm ước đạt 5.455.879.301 đồng. Thực hiện chi ngân sách cơ bản bám sát theo dự toán đầu năm, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả, thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên.
 Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi về vay vốn và hỗ trợ lãi suất, tổng dư nợ tín dụng lũy kế đến 6 tháng đầu năm 2022 là 36,2 tỷ đồng, với 682 hộ vay, tăng 2 tỷ đồng, bằng 106% so với cùng kỳ năm 2021, nguồn vốn cơ bản đáp ứng được nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh của nhân dân.  
1.5. Về quản lý tài nguyên môi trường:
Phối hợp đơn vị tư vấn lập quy hoạch hạ tầng đất ở dân cư vùng Cựa ông Dượng Nhi thôn Nguyễn Đối trình UBND huyện thẩm định phê duyệt.
Tổ chức đấu giá 10 lô đất ở tại vùng quy hoạch cựa ông Thanh thôn Nam Xuân và đã tổ chức đấu giá nhưng kết quả đấu giá không thành công đang tổ chức đấu giá lại lần 2 theo quy định.
  Xử lý đóng cửa bải rác chờ tại thôn Cẩm Đông theo kế hoạch.
Lập hồ sơ thủ tục để đề nghị UBND huyện ra quyết định thu hồi đất của các hộ dân nằm trong phạm vi quy hoạch đất ở dân cư thôn Nguyễn Đối và mở rộng trường Mầm non để UBND huyện ra Quyết định thu hồi đất theo quy định hiện hành của Nhà nước.
Phối hợp Ban cán sự các thôn Tiến Thắng, Nguyễn Đối tổ chức giải tỏa hành lang để bàn giao cho dự án triển khai thi công tuyến Đường trục liên thôn Nguyễn Đối - Tiến Thắng.
Xây dựng Hồ sơ cho 18 bộ hồ sơ đất trên địa bàn (Hồ sơ tặng cho, chuyển nhượng, thừa kế QSD đất cho 9 bộ, Cấp đổi lại GCN QSD đất cho 7 bộ, Hồ sơ mất GCN QSD đất 02 bộ).
Tổ chức kê khai bộ thuế phi nông nghiệp giai đoạn 2022-2026 tại địa bàn 8 thôn với tổng số hộ đã kê khai vào bộ thuế là 967 bộ.
          1.6. Giao thông- Thủy lợi:
Tổ chức nạo vét 18.000 m mương nội đồng phục vụ sản xuất vụ Xuân năm 2022. Bồi đắp 338 m đường giao thông nội đồng thôn Nguyễn, đổ cấp phối nâng cấp cứng hóa gần 1,5 km đường trục nội đồng tại các thôn Cẩm Đông, Thành Xuân, Xuân Hạ và  Đông Tây Xuân. Xây dựng hoàn thành 225m tuyến kênh trạm bơm và đưa vào sử dụng.
Triển khai cho các đơn vị thôn xóm đăng ký kế hoạch làm Đường GTNT, Rảnh thoát nước trong khu dân cư, Nâng cấp phục hồi đường bê tông xuốn cấp bị bong tróc   và kiên cố kênh mương nội đồng; kết quả các đơn vị đã đăng ký khối lượng trong toàn xã: (Đường BTXM đăng ký 1,4km, Nâng cấp phục hồi thảm nhựa 2,645 km, Kênh mương nội đồng 1,2km).   
2. Chương trình xây dựng Nông thôn mới:
Công tác xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được Cấp ủy, Chính quyền Ban chỉ đạo, Ban quản lý chỉ đạo tập trung chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, thôn xóm và toàn thể nhân dân duy trì, giữ vững, nâng cao các tiêu chí đã đạt được. Trong 6 tháng toàn xã có 8 thôn lập và phê duyệt phương án, dự toán, đến nay có 3 thôn đạt chuẩn.
Vận động 97 hộ sấp xếp đồ đạc gọn ngàng, có 4 nhà tạm được làm mới, di dời, làm mới 10 nhà vệ sinh, xóa bỏ 10 vườn tạp, chỉnh trang 10 vườn, làm mới 1 công trình chăn nuôi, chỉnh trang và di dời 5 công trình nuôi, vận động 5 hộ làm đệm lót trong chăn nuôi. Trồng mới và bổ sung 1000m hàng rào xanh, có 10 hộ làm mới hàng rào, nạo vét 15.000m rảnh thoát nước trong khu dân cư, trồng 30m hàng rào xanh trong khuôn viên nhà văn hóa,, vận động 1 hộ thay thế cột chống sau công tơ, đặt 2 thùng đựng rác nơi công cộng, có 01 hộ làm xử lý nước thải sau sinh hoạt.
UBND xã đã tổ chức 02 lớp tập huấn cho hơn 40 người về các chủ trương, chính sách trong xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu, xử lý chất thải, nước thải.
Huy động 636.400.000 đồng để thực hiện chương trình NTM; trong đó ngân sách xã: 6.400.000 đồng; vốn nhân dân đóng góp: 630.000.000 đồng.
3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội:
3.1. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao: Ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa- thể dục thể thao, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của ngành. Trong 6 tháng đầu năm các hoạt động văn hóa văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, kỷ niệm các ngày lễ: Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, Quốc tế Phụ nữ 08/3, Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3, Ngày Giải phóng Miền Nam 30/4, Quốc tế lao động 1/5… Chào mừng Đại hội Hội Cựu Chiến binh và Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Cẩm Hà nhiệm kỳ 2022-2027.
 Tổ chức thành công giải bóng chuyền nữ toàn xã có 8 đội bóng của 8 thôn tham gia thi đấu trong 2 ngày 09 - 10/4/2022; tổ chức đoàn Thể thao tham gia giải bóng chuyền toàn huyện.
   Thay được 48 lượt khẩu hiệu bảng led tại cổng chào và trước cổng UBND xã chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của quê hương, đất nước, các ngành, đoàn thể.
 Làm được 17 lượt Ma két phục vụ hoạt động các ngành, đoàn thể.
3.2. Công tác thông tin tuyên truyền
 Công tác thông tin tuyên truyền được tổ chức thực hiện thường xuyên các văn kiện của Đảng, các quy định pháp luật của Nhà nước, những ngày lễ trọng đại của đất nước quê hương, các tổ chức đoàn thể và các thông tin của địa phương, các tin bài về xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là công tác tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19, tuyên truyền công tác cải cách hành chính tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến… Cập nhật đầy đủ, thường xuyên phần mềm truyền thanh và trang Wesite của xã.
Trong 6 tháng đầu năm đài truyền thanh đã phát thanh 216 buổi với 305 tin. Các thông tin được cập nhật thường xuyên, liên tục, có tính thời sự cần thiết cho nhân dân.
3.3. Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo: Năm học 2021-2022 mặc dù chịu tác động của dịch covid-19 công tác dạy học của 3 nhà trường đạt được những kết quả khá toàn diện. Các nhà trường triển khai tốt các phương pháp dạy học mới như dạy học trực tuyến onlie qua môi trường mạng để phù hợp phòng chống dịch và tổ chức các hoạt động ngoại khóa, văn nghệ, thể dục,thể thao khá phong phú, sáng tạo; cơ sở vật chất, cảnh quan các nhà trường tiếp tục được đầu tư xây dựng, nâng cấp. Trường Mầm non tiếp tục giữ vững phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi.  
Trường Mầm Non và trường Tiểu học giữ vững trường Chuẩn Quốc gia mức độ 2. Kết quả năm học 2021-2022, tổng số học sinh 3 nhà trường là 1103 em được phân bố 34 lớp, số học sinh giỏi có 176 em học sinh giỏi huyện, 34 em học sinh giỏi tỉnh, 6 em được Công nhận học sinh giỏi Olimpic Hóa học Toàn quốc.
Công tác Khuyến học, khuyến tài được Đảng ủy, chính quyền quan tâm động viên thăm hỏi các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh giỏi các cấp. 6 tháng đầu năm đã tổ chức được 5 lớp học trong đó có lớp tập huấn công tác hội có 80 người tham gia, 1 lớp bồi dưỡng đối tượng đoàn…Duy trì tốt “Tiếng trống Khuyến học”. Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, trường học trong công tác KH-KT, 6 tháng đầu năm đã trao 20 suất quà cho HS có hoàn cảnh khó khăn, hàng chục suất quà cho học sinh giỏi các cấp.
3.4. Y tế, dân số:
tiếp tục được quan tâm và đạt kết quả khá. Công tác phòng chống dịch Covid-19: Đã tham mưu các quyết định, văn bản chỉ đạo từ xã đến thôn xóm khẩn trương, kịp thời phù hợp với từng giai đoạn.. Đến 27/6/2022 trên địa bàn xã nhà phát hiện và quản lý 811 bệnh nhân, trong đó điều trị tại nhà 807, chuyển viện 4, tử vong 01 tại bệnh viện; đang điều trị: không. Đã triển khai 11 đợt tiêm phòng COVID 19. Trong đó: Tiêm cho Trẻ em 5-11 tuổi: 6 đợt, tổng số mũi tiêm: 613/613; Tiêm người lớn: 5 đợt, tổng số mũi tiêm: 2140/2420 đạt 88,4% kế hoạch.
Công tác khám và điều trị: Tổng số bệnh nhân khám và điều trị: 1320 lượt, trong đó khám cấp thuốc BHYT: 1014 lượt với tổng kinh phí hơn 68 triệu đồng. Tất cả bệnh nhân khám và điều trị đúng phác đồ, không có tai biến xẩy ra tại trạm.
Thực hiện các chương trình mục tiêu Y tế Dân số theo kế hoạch đầu năm: đạt. Công tác dân số: Tổng số dân đến thời điểm 31/5/2022 là 1278 hộ, có 4257 nhân khẩu. Số trẻ sinh ra trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn xã  là 15 cháu, trong đó sinh con thứ 3 trở lên là 5 cháu, giảm 55% với cùng kỳ năm 2021, chiếm tỷ lệ  33.2% số cháu sinh ra. Tổ chức nhiều hoạt động truyền thông về công tác dân số nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng dân số.
3.5. Công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, các chính sách xã hội:
Công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, các chính sách xã hội được quan tâm thực hiện đảm bảo. UBND xã đã phân công cán bộ CSXH rà soát, lập danh sách và khảo sát thực tế các hộ gia đình khó khăn, hộ chính sách để xét cứu tế, hỗ trợ, kịp thời  không để bỏ sót, không để hộ dân nào thiếu đói trong dịp lễ  tết với tổng 644 suất quà, trị giá 176.200.000 đồng cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội hộ nghèo, khuyết tật, đơn thân, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Trong 6 tháng đầu năm tiến hành làm 6 bộ hồ sơ mai táng phí người có công, 9 bộ hồ sơ mai táng phí đối tượng Bảo trợ xã hội. Xét duyệt 6 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ giúp xã hội theo Nghị định 20-NĐ/CP ngày 15/3/2021. Rà soát các đối tượng chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu vay vốn và nhu cầu học nghề theo văn bản chỉ đạo của cấp trên. Lập danh sách phê duyệt tiền điện hộ nghèo quý 1, quý 2 cho 105 hộ. Rà soát tăng giảm đối tượng và BHYT cho các đối tượng Chính sách theo quy định, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.
 Tiến hành bổ sung, hoàn thiện các hồ sơ theo quyết định 49/2015 của Thủ tướng Chính phủ; các quyết định về việc giải quyết khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến, làm nhiệm vụ Quốc tế ở Campuchia, Lào và tuyến 1 biên giới phía bắc, hải đảo xa do cấp trên trả về để tiếp tục đề nghị lên cấp trên giải quyết.
4. Quốc phòng - an ninh
4.1. Quốc phòng:
Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, mệnh lệnh về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, UBND xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo lực lượng 
quân sự phối kết hợp với lực lượng công an xã, các ngành thuộc khối mặt trận duy trì chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là vào các ngày lễ, tết. Chỉ đạo phối hợp với công an phân công lực lượng đảm bảo an ninh trật tự phòng chống covid-19 trên địa bàn xã Cẩm Hà. Thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Do vậy tình hình an ninh trật tự trên địa bàn toàn xã được đảm bảo. Công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ, đã có 2 công dân lên đường nhập ngũ đạt 33% chỉ tiêu giao. Tổ chức Hội nghị rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ.
Thực hiện mệnh lệnh huấn luyện, chiến đấu của Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Cẩm Xuyên. Ban CHQS xã đã tham mưu xâu dựng kế hoạch tổ chức biên chế, xây dựng giáo án, bài giảng, mô hình học cụ, thao trường bãi tập; chuẩn bị đầy đủ vật chất, băng rôn, khẩu hiệu cổ động thao trường phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện.
Tham mưu ra quyết định điều động các lực lượng dân quân tham gia huấn luyện chiến đấu năm 2022 bảo đảm đủ số lượng, đúng chất lượng. Tổ chức huấn luyện nghiêm túc, duy trì đúng thời gian, quân số cơ bản đầy đủ, bảo đảm an toàn về người, vũ khí trang bị, an toàn giao thông trong suốt quá trình huấn luyện. Tham gia hội thao lực lượng dân quân 2022 cụm 1 đạt giải nhất toàn cụm. Tham gia hội thao trung đội dân quân cơ động xã, thị trấn năm 2022 đạt giải 3 toàn Huyện. Làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội; thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên người nhà của các quân nhân đang phục vụ tại ngũ để họ an tâm tư tưởng công tác.
4.2. An ninh:
Ban công an xã phối hợp tốt giữa các lực lượng vũ trang với cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tham gia mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, thường xuyên bám sát địa bàn, nắm bắt kịp thời mọi tình huống, đảm bảo an ninh trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm đã xẩy ra trên địa bàn 12 vụ, với 13 đối tượng, trong đó 2 vụ với 3 đối tượng cố ý gây thương tích, 03 vụ 3 đối tượng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, 01 vụ với 01 đối tượng vi phạm các quy định về công tác PCCC, 04 vụ với 4 đối tượng sử dụng pháo trái phép trong đêm giao thừa, 01 với 01 đối tượng trộm cắp tài sản, 01 vụ với 01 đối tượng vi phạm về vệ sinh môi trường. Đến nay cơ bản các vụ việc đã được điều tra làm rõ và đã xử lý theo pháp luật.
Ban công an xã đã làm tốt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội. Triển khai có hiệu quả Đề án 06 của Chính Phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Nhận và trả 500 thẻ căn cước công dân. Tăng cường kiểm tra về công tác PCCC, kiểm tra 84 lượt đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn xã đảm bảo công tác PCCC. Duy trì hoạt động các mô hình “Tổ liên gia tự quản về ANTT, mô hình Camera an ninh. Ra mắt mô hình Móc khóa an ninh tại Thôn Xuân Hạ. Tổ chức Diễn đàn công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân.
Phối hợp tốt với các ban ngành liên quan, tổ chức phòng chống dịch Covid-19.
5. Công tác cải cách hành chính
Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh trên tất cả các nội dung. Đầu năm UBND xã đã ban hành 41 văn bản chỉ đạo về công tác cải cách hành chính.
Công tác Cải cách thể chế: đã xây dựng kế hoạch triển khai thi hành nghị định 118/2021/NĐ-CP của Chính phủ, kế hoạch triển khai thi hành luật bảo vệ môi trường số 72/2022/QH14, kế hoạch triển khai Nghị định 120/2021/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã phường, thị trấn, kế hoạch triển khai xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.
Thực hiện tốt việc tiếp nhận trả kết quả theo cơ chế hoạt động "một cửa", “một cửa liên thông”. Tổng số hồ sơ tiếp nhận đến ngày 14/6/2022 là 699 hồ sơ, trong đó có 242 hồ sơ được nhập dịch vụ công và 52 hồ dịch vụ công mức độ 3, tỷ lệ nhập dịch vụ công đạt 42,04%. Tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 100%.
UBND xã tổ chức cho cán bộ, công chức ký cam kết thực hiện Quyết định 52/2017/QĐ-UBND về tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính tại cơ quan. Tất cả đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ bán chuyên trách thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm việc của cơ quan. Tiếp tục đầu tư xây dựng trang bị, hiện đại cơ sở vật chất trang thiết bị thiết phục vụ công việc tại cơ quan. Chú trọng công tác soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản cá biệt. Thực hiện đúng các thủ tục hành chính theo bộ thủ tục hành chính và các thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh. Chỉ đạo thực hiện việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính đã được công bố và cập nhật
các thủ tục hành chính đã được sửa đổi bổ sung thay thế của UBND tỉnh.
Tăng cường quản lý thực hiện tốt công tác cán bộ, quan tâm công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức. Tổng số cán bộ công chức có 23 người, trong đó 5 đồng chí công an chính quy. Cán bộ không chuyên trách 8 đồng chí. Trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.
Xây dựng Đề án sáp nhập thôn Cẩm Đông và thôn Nguyễn Đối, thôn Nam Xuân và thôn Hoa Xuân trình UBND huyện, UBND tỉnh phê duyệt.
 6. Lĩnh vực tư pháp hộ tịch, thanh tra tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và tư pháp, hộ tịch.
Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được tổ chức đúng luật, đã thành lập tổ công tác đảm bảo tiếp dân, phân công lịch tiếp công dân thường xuyên và tiếp công dân định kỳ. Trong 6 tháng tiếp dân 05 lượt, tiếp nhận 04 đơn thư kiến nghị. Tổ chức hòa giải 4 vụ trang chấp đất đai tại thôn Tiến Thắng và Nam Xuân và Nguyễn Đối.
Lập biên bản và thông báo đình chỉ việc xây dựng cơi nới bờ rào vượt diện tích sử dụng đất tại thôn Tiến Thắng chủ hộ đã tự giác chấp hành.
Làm việc với 02 hộ vi phạm về sử dụng đất tại địa bàn thôn Xuân Hạ và Nguyễn Đối.
Phối kết hợp các ban ngành Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong 6 tháng tuyên truyền 65 lượt trên hệ thống loa truyền thanh, kiện toàn 08 tổ hòa giải trên 08 thôn, bổ sung 20 đầu sách vào tủ sách pháp luật.
Quản lý, xây dựng văn bản được chú trọng, ban hành, góp ý, thẩm định, kiểm tra văn bản cá biệt và các văn bản thông thường của các ban ngành được tiến hành thường xuyên đảm bảo đúng quy trình. 
Công tác đăng ký quản lý hộ tịch, chứng thực. Trong 6 tháng đầu năm 2022 thực hiện khai sinh cho 56 trường hợp, đăng ký khai tử cho 18 trường hợp, đăng ký kết hôn 24 cặp vợ chồng, giới thiệu kết hôn cho 22 trường hợp. Chứng thực chữ ký trường hợp bản, chứng thực bản sao từ bản gốc 188 trường, cấp trích lục từ sổ gốc 231 bản, chứng thực hợp đồng giao dịch 65 hợp đồng. Liên thông Bảo hiểm trẻ em 33 trường hợp.
II. Một số tồn tại và hạn chế:
1. Trong sản xuất nông nghiệp: mặc dù UBND xã đã có công văn chỉ đạo quyết liệt trong công tác phòng chống sâu bệnh cho lúa vụ Xuân và cây trồng cạn, tuy nhiên người dân còn chủ quan lơ là dẫn đến một số diện tích lúa bị bệnh đạo ôn cổ bông ảnh hưởng đến năng suất sản lượng lúa vụ Xuân.
        2. Tỷ lệ tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đạt thấp; Tổng đàn chăn nuôi trên toàn xã phục hồi chậm và giảm so với cùng kỳ năm 2021 cho dù dịch bệnh đã được không chế cơ bản.
3. Về lĩnh vực tài chính ngân sách: nguồn thu trên địa bàn 6 tháng không đạt kế hoạch dẫn đến mất cân đối, nợ đọng xây dựng cơ bản còn lớn đã làm ảnh hưởng đến việc cân đối và điều hành ngân sách.
4. Một số hộ dân còn xem nhẹ việc bảo vệ môi trường đang vứt rác bừa bãi trên các trục đường giao thông và một số hệ thống kênh mương trên địa bàn gây ô nhiễm môi trường và làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.
5. Tình trạng đốt pháo hoa, pháo nổ trong dịp tết Nguyên Đán vẫn đang diễn ra, mất trộm tài sản vặt, câu trộm chó, và các tệ nạn khác xuất hiện trên địa bàn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
6. Công tác xây dựng Nông thôn mới 6 tháng thực hiện chưa đạt kế hoạch đề ra. Một số tiêu chí như xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu, hàng rào xanh, xóa bỏ vườn tạp lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt ... chưa triển khai thực hiện kịp thời.
7. Việc phối hợp giữa các ban, ngành trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đang thiếu tính thường xuyên.
8. Công tác tiêm chủng Vắc xin COVID 19 chưa đạt do tâm lý chủ quan của nhân dân. Một số máy móc tại Trạm đã bị hư hỏng xuống cấp nên ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân.
9. Công tác cải cách hành chính còn nhiều hạn chế, nhất là tỷ lệ nhập phần mềm dịch vụ công, dịch vụ công mức độ 3 đạt thấp so với các xã trong toàn huyện. Việc lấy phiếu điều tra xã hội học về sự hài lòng của người dân trong giải quyết TTHC đạt thấp. Một số cán bộ, công chức xem nhẹ công tác cải cách hành chính, chưa chủ động trong  việc thực hiện xử lý thủ tục hành chính theo quy định.
Phần thứ 2
MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, các cấp, các ngành cần tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động, phối kết hợp chặt chẽ với UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:
I. Một số nhiệm vụ trọng tâm
1. Lĩnh vực kinh tế
Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè thu để đạt năng suất sản lượng theo kế. xây dựng và triển khai Đề án sản xuất công vụ Đông đạt kết quả cao.
        Duy trì tổng đàn về số lượng đàn vật nuôi cụ thể: Đàn trâu, bò: 420 con, Đàn lợn: 1000 con, Đàn gia cầm, thủy cầm: 19.000 con.
        Công tác tiêm phòng: Tỷ lệ tiêm phòng cho đàn vật nuôi từ 90% trở lên tổng đàn trong diện phải tiêm. Vận động các hộ chăn nuôi sử dụng chế phẩm sinh học hoặc đệm lót sinh học đảm bảo vệ sinh môi trường trong chăn nuôi. Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác kiểm soát giết mổ, vệ sinh an toàn thực phẩm; quản lý kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn. Chỉ đạo nhân dân thu hoạch tôm vụ hè thu trước mùa mưa bão.
2. Lĩnh vực tài chính ngân sách
Tập trung đẩy mạnh công tác thu ngân sách trên địa bàn, đặc biệt là thu cấp quyền, thu thuế xây dựng nhà ở theo chỉ tiêu của cấp trên giao. Thực hiện cân đối thu chi ngân sách đảm bảo phục vụ chi các hoạt động trên địa bàn.
3. Lĩnh vực tài nguyên môi trường:
Tổ chức đấu giá lần 2 tại vùng quy hoạch đất ở dân cư vùng gần cựa ông Thanh thôn Nam Xuân. Triển khai xây dựng cơ sở Hạ tầng vùng Quy hoạch đất ở gần nhà ông Dượng Nhi thôn Nguyễn Đối, vùng Quy hoạch đất ở dân cư thôn Xuân Hạ để tổ chức đấu giá đợt 3 năm 2022. Tổ chức rà soát các lô đất ở  để đưa vào quy hoạch xen gép đất ở dân cư tại các thôn Nguyễn Đối, Xuân Hạ, Tiến Thắng, Đông Tây Xuân để trình huyện phê duyệt đưa vào đấu giá vào cuối năm 2022.
Làm việc với xã Cẩm Sơn để triển khai quy hoạch đất ở dân cư vùng giáp ranh với Cẩm Sơn để đưa vào Quy hoạch đất ở để tổ chức đấu vào đầu năm 2023.
Tiếp nhận và và giải quyết các hồ sơ liên quan đến đất đai, giải quyết kịp thời các đơn thưa kiến nghị của công dân trên địa bàn về đất đai, tài nguyên, môi trường theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật.
Phối hợp với Hội LHPN, các ban ngành liên quan, HTX Môi trường, các đơn vị thôn xóm để tổ chức triển khai thực hiện theo đề án phân loại thu gom vận chuyển và xử lý rác thải theo Nghị quyết số 83/NQ-HĐND của HĐND huyện giai đoạn 2022-2025.
4. Lĩnh vực Xây dựng
Triển khai làm Đường GTNT, Rảnh thoát nước, Nâng cấp phục hồi bằng thảm nhựa Compho và kiên cố kênh mương nội đã đăng ký khối lượng trong toàn xã: Đường BTXM đăng ký 1,4km, Nâng cấp phục hồi thảm nhựa ComPho 0,9km theo chỉ tiêu được huyện phân bổ để triển khai tại các thôn: Xuân Hạ, Thành Xuân, Nguyễn Đối, Xây dựng 1,2km kênh mương nội đồng tại các đơn vị đã đăng ký khi thu hoạch xong vụ Hè Thu.  Đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng nhà học 2 tầng trường Tiểu học. Đôn đốc hoàn thiện trường Mầm non để đưa vào sử dụng trong năm học 2022-2023. Ưu tiên vốn và đẩy nhanh tiến độ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường học chuẩn bị phục vụ khai giảng năm học mới 2022-2023.
5. Chương trình xây dựng NTM
Tiếp tục thực hiện các nội dung xây dựng Nông thôn mới phấn đấu củng cố, giữ vững, nâng cao các tiêu chí đã đạt. Chỉ đạo thi công xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Tiến thắng đạt 10/10 tiêu chí vào 30/8/2022.
6. Văn hóa xã hội.
Tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao và Interet. Xây dựng hồ sơ và bình xét gia đình văn hóa bảo đúng tiến độ và chất lượng. Phối hợp chỉ đạo các trường học chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ khai giảng năm học 2022-2023. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7/1947 - 27/7/2022, Ngày Quốc Khánh 2/9 và các ngày lễ trọng đại của đất nước. Chuẩn bị điều tra rà soát hộ nghèo cận nghèo năm 2022. Chỉ đạo các ngành, đoàn thể chuẩn bị tập luyện các môn thi đấu tại Đại hội cấp huyện.
7. Lĩnh vực An ninh.
 Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Chủ động xây dựng kế hoạch mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm để bảo vệ các ngày lễ lớn đất nước, không để các đối tượng xấu lợi dụng hoạt động làm mất an ninh trật tự trên địa bàn xã.
8. Lĩnh vực Quốc phòng
Duy trì thường xuyên chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống đảm bảo an ninh, an toàn làm chủ. Tiến hành rà soát năm chắc nguồn sẵn sàng nhập ngũ trong công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ, huấn luyện năm 2023.
9. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các nội dung, nhất là cải cách thủ tục hành chính để phục vụ người dân tốt hơn. Tăng cường nâng cấp trình độ công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức. Phấn đấu nhạp dịch vụ công đạt 100%, tỷ lệ dịch vụ công mức độ 3 đạt chỉ tiêu. Tăng cường tuyên truyền cho nhân dân về giải quyết TTHC qua môi trường mạng.
Tổ chức sáp nhập 4 thôn thôn Cẩm Đông và thôn Nguyễn Đối, thôn Nam Xuân và thôn Hoa Xuân khi được UBND huyện, UBND tỉnh phê duyệt.
10. Tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến tận người dân trên hệ thống truyền thanh xã, thôn và tại các buổi hội nghị, giao ban.
11. Đẩy mạnh thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan, xây dựng chính quyền điện tử.
Tập trung giải quyết tốt đơn thư khiếu nại tố cáo ngay tại địa phương đúng pháp luật, hạn chế đơn thư vượt cấp, tổ chức tốt công tác tiếp dân.
II. Các giải pháp chủ yếu
1. Về kinh tế - tài chính,
1.1.Tập trung c

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản"

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay424
  • Tháng hiện tại14,942
  • Tổng lượt truy cập150,700
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây