Chương trình Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã Cẩm Hà năm 2022

Chương trình Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã Cẩm Hà năm 2022

Số kí hiệu Số: 10 /CTr-UBND
Ngày ban hành 05/01/2022
Thể loại Văn bản
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Nguyễn Văn Hùng

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM HÀ


Số:  10 /CTr-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


       Cẩm Hà, ngày  05  tháng  01 năm 2022


                                                  CHƯƠNG TRÌNH
Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã Cẩm Hà năm 2022
 
 


Thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 29/12/2021 của Hội đồng nhân dân xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, UBND xã ban hành Chương trình triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội xã Cẩm Hà năm 2022 với các nội dung chủ yếu như sau:
I. Tình hình, mực tiêu tổng quát và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.
1. Bối cảnh, tình hình: Năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm thứ hai của nhiệm kỳ và Kế hoạch 5 năm 2021 -2026 và là năm tổ chức Đại hội Thể dục – Thể thao, Đại hội Hội Cựu Chiến Binh, Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Cẩm Hà nhiệm kỳ 2022-2027, đòi hỏi quyết tâm chính trị rất cao của các ban ngành, đoàn thể và các đơn vị thôn xóm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
Dự báo kinh tế trong nước tiếp tục duy trì ổn định, hội nhập ngày càng sâu rộng, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Đối với Cẩm Xuyên và Cẩm Hà nói riêng xu hướng phát triển ổn định bền vững hơn, khu vực dịch vụ duy trì đà tăng trưởng tiếp tục có một số nhân tố động lực mới khi triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, nông nghiệp dự báo khả quan hơn. Tuy nhiên, tình hình chung vẫn còn những hạn chế về năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh; diễn biến dịch bệnh Covid-19 ở người diễn biến hết sức phức tạp, biến đổi khí hậu khôn lường và dịch bệnh dự báo khó lường, vẫn còn nhiều thách thức, gây áp lực đối với nghành nông nghiệp. An ninh trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định.
2. Mục tiêu tổng quát năm 2022: Tập trung cao xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh sắp xếp, chuyển đổi ruộng đất sản xuất nông nghiệp, trọng tâm là phát triển sản xuất tập trung theo hướng ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh. Thúc đẩy dịch vụ - du lịch phát triển nhanh hơn; tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy nhanh triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn. Quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tốt các chính sách lao động việc làm, giảm nghèo, an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động phòng chống thiên tai. Giữ vững quốc phòng, an ninh, đảm bảo cho phát triển kinh tế - xã hội.
3. Nhiệm vụ trọng tâm: Năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm thứ hai của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn (2021 - 2026), UBND xã xác định các nội dung trọng tâm chỉ đạo sau đây:
- Chỉ đạo quyết liệt thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tập trung cao ngay từ những ngày đầu của năm 2022 để đạt kết quả cao. Xây dựng Khung kế hoạch và tổ chức Lễ phát động xây dựng Nông thôn mới năm 2022.
- Đẩy mạnh sắp xếp lại sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với lợi thế, nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, để hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, có liên kết; theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Tổ chức lại sản xuất chăn nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh và phù hợp với tín hiệu trường; tiếp tục tập trung cao, chủ động các biện pháp cấp bách phòng chống dịch tả lợn Châu phi và dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò.
- Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch; tập trung thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đặc biệt là tạo mọi điều kiện để sớm triển khai các dự án trọng điểm của xã, có tác động tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội.
- Nâng cao hiệu quả quản lý lĩnh vực đất đai, môi trường; rà soát hồ sơ thực hiện việc công nhận lại đất ở trước ngày 18/12/1980, đảm bảo hoàn thành 100% diện tích đất ở trước ngày 18/12/1980 của nhân dân. Chủ động rà soát, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất, đảm bảo thuận lợi trong quản lý và thu hút đầu tư. Tăng cường công tác giải quyết tồn động, lấn chiếm, tranh chấp đất đai; không để tình trạng lãng phí quỹ đất; xử lý nghiêm vi phạm.
- Đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục thực hiện tinh giảm biên chế đảm bảo lộ trình theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW và số 19-NQ/TW; bố trí và giải quyết sắp xếp cán bộ, công chức đảm bảo theo tiến độ quy định. Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho doanh nghiệp, cá nhân; nâng cao hiệu quả vận hành cơ chế một cửa.
- Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, chất lượng giáo dục – Đào tạo, chất lượng khám chữa bệnh; chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.
- Tăng cường công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng lãng phí; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, các vụ việc tổn động.
- Giữ vững quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
- Tập trung cao chỉ đạo Đại hội Thể dục – Thể thao, Đại hội Hội Cựu Chiến Binh, Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Cẩm Hà (Nhiệm kỳ 2022-2027). Tổ chức Sáp nhập 4 thôn Cẩm Đông và Nguyễn Đối, thôn Nam Xuân và Hoa Xuân thành 2 thôn Nguyễn Đối, Nam Hoa Xuân.
II. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2022
1. Tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp lại sản xuất nông nghiệp chuyển đổi ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng cánh đồng lớn, để hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, liên kết; phát triển theo hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ.
1. Ban khuyến nông, chăn nuôi chủ trì phối kết với các ban ngành liên quan:
- Tổ chức rà soát, xây dựng đề án, chuyển đổi tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với lợi thế, nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, để hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, sản xuất theo hướng phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ.
- Xây dựng kế hoạch phá bờ thửa nhỏ thành thửa lớn triển khai tại 8 Cẩm Đông,  Nguyễn Đối, Tiến Thắng, Thành Xuân, Xuân Hạ, Nam Xuân, Hoa Xuân, Đông Tây Xuân. 
- Xây dựng kế hoạch tổ chức lại chăn nuôi đảm bảo phát triển phù hợp với nhu cầu thị trường, an toàn dịch bệnh, phát triển các chuỗi chăn nuôi lợn, bò, gia cầm. Kế hoạch phát triển đại chăn nuôi gia súc, chăn nuôi gia cầm; Kế hoạch phòng chống dịch tả lợn Châu Phi; Kế hoạch tăng cường kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm; Kế hoạch tăng cường quản lý chặt chẽ việc sử dụng thuốc thú y và các chất phụ gia, chất cấm trong chăn nuôi. Kế hoạch chăm sóc, trồng mới diện tích rừng phòng hộ.
- Xây dựng kế hoạch thực hiện đề án nâng cao chất lượng nuôi trồng thủy sản, nhằm khai thác diện tích đất mặt nước, tăng năng suất, hiệu quả sản xuất.
2. Chỉ đạo quyết liệt thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cụ thể là nâng cao chất lượng các tiêu chí đã về đích trong năm 2019 lên một tầm cao hơn để cùng với UBND huyện xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đô thị văn minh nhằm mục đích nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân.
2.1. Tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới gắn với chương trình OCOP đi vào chiều sâu, bền vững, trọng tâm là nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được trong năm 2019. Tập trung phát triển kinh tế nông thôn tổng hợp, nâng cao thu nhập cho người dân, gắn với việc thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất bền vững, sản xuất theo hướng nông nghiệp hữu cơ và an toàn sinh học, thân thiện với môi trường; tiếp cận và ứng dụng các công nghệ của Nông nghiệp 4.0 vào tổ chức sản xuất hàng hóa trong chương trình OCOP; quan tâm bảo vệ môi trường nông thôn nhất là xử lý chất thải nước thải. Huy động cao hơn và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới.
Xây dựng khung kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2022, xây dựng bổ sung khung kế hoạch xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại thôn Tiến Thắng và nâng cao các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu Thành Xuân, Xuân Hạ, Nguyễn Đối, xây dựng khung kế hoạch tại các thôn Cẩm Đông, Nam Xuân, Hoa Xuân, Đông Tây Xuân, tiếp tục xây dựng các vườn mẫu.
Xây dựng Kế hoạch ưu tiên phát triển các chuỗi liên kết sản phẩm nông nghiệp chủ lực, nhân rộng các mô hình sản xuất theo hướng nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm, có truy suất nguồn gốc; Kế hoạch nhân rộng các vườn mẫu có tính liên kết vùng phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa.
2.2. Địa chính xây dựng - Tài nguyên môi trường.
Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch chỉ đạo thực hiện đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện hệ thống giao thông, rãnh thoát nước tuyến đường chính từ Quốc lộ 1A về trung tâm xã, trồng bồn hoa hai bên tuyến đường, hoàn thiện công trình nhà làm việc 2 tầng trụ sở UBND xã. Tổ chức tham mưu xây dựng kế hoạch làm giao thông, thủy lợi nội đồng, kênh mương rãnh thoát nước. Xây dựng các chương trình, kế hoạch chỉ đạo: Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư về tiêu chí trường học, trạm y tế, điện.
Xây dựng chương trình khuyến công năm 2022, gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề truyền thống, từng bước sắp xếp hệ thống sản xuất tiểu thủ công nghiệp theo hướng hoạt động tập trung trong quy hoạch nông thôn mới của xã.
Tiếp tục tổ chức thực hiện các giải pháp phát triển thương mại – dịch vụ; phối hợp với Phòng kinh tế hạ tầng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xúc tiến thương mại; Bánh đa Bốn Xuân theo Đề án Mỗi xã một sản phẩm. Chủ động dự báo tình hình thị trường, theo dõi sát cung - cầu hàng hóa trên địa bàn, tăng cường kiểm tra các hoạt động kinh doanh theo kế hoạch đăng ký. Phối hợp chặt chẽ với đội quản lý thị trường và lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.
Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tổ chức đưa hàng Việt Nam đảm bảo chất lượng về nông thôn phục vụ nhu cầu tiêu dùng nhân dân dịp tết, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.
Chủ động tổ chức lập điều chỉnh Quy hoạch những lô đất đã nằm trong quy hoạch đất ở, để trình UBND huyện, tỉnh phê duyệt, giải phóng mặt bằng, áp giá đền bù để tổ chức đấu giá.
Xây dựng và thực hiện Kế hoạch đẩy nhanh thực hiện việc công nhận lại đất ở, đảm bảo đến ngày 31/12/2022 hoàn thành 100% diện tích đất ở trước ngày 18/12/1980 của nhân dân. Kế hoạch xử lý lấn chiếm và tồn đọng về đất đai, trong đó tập trung xử lý tình trạng lấn chiếm hàng lang giao thông, lấn chiếm các khu quy hoạch để sử dụng vào mục đích kinh doanh; rà soát tình hình sử dụng đất của các tổ chức, các cá nhân trên địa bàn đối với đất sử dụng làm trang trại chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, ốt quán; Kế hoạch tăng cường kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư, đảm bảo xử lý theo quy định của pháp luật.
Tham mưu phối hợp với các ban ngành liên quan rà soát điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất, đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung để tạo thuận lợi trong quản lý và thu hút đầu tư. Xây dựng Kế hoạch quản lý và thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm.
Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về một số chính sách bảo vệ môi trường của HDND tỉnh, huyện; Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án quản lý chất thải rắn trên địa bàn; Kế hoạch tăng cường công tác quản lý bảo vệ  môi trường đối với các dự án đầu tư, tập trung xử lý môi trường tại các khu chăn nuôi.
3. Ban Tài chính – ngân sách:
Phối hợp với các ban ngành tham mưu lập và triển khai dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạc đầu tư công ngay từ đầu năm 2022, đảm bảo nguồn lực để giải quyết các vấn đề lớn của xã; tham mưu thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện phát triển kinh tế, tạo nguồn thu ổn định lâu dài.
Xây dựng kế hoạch tự cân đối ngân sách, bố trí các nguồn vốn để xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án còn dở giang, chuyển tiếp; các dự án khởi công mới; tập trung ưu tiên nguồn lực để hoàn thành, đầu tư kết cấu hạ tầng, đặc biệt là các dự án thuộc khung kế hoạch của xã nông thôn mới và các dự án chiến lược, có tác động lớn tới phát triển kinh tế - xã hội của xã.
Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương; Thường xuyên theo dõi, nắm tiến độ và chỉ đạo kịp thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án, đặc biệt là các dự án xây dựng nông thôn mới. Thực hiện nghiêm về quy định pháp luật về đấu thầu; tập trung xử lý nợ đọng và kiểm soát phát sinh nợ xây dựng cơ bản; nâng cao hiệu quả công tác giám sát đánh giá dự án đầu tư..
Phối hợp chặt chẽ với Địa chính xây dựng-TNMT tham mưu ủy ban nhân dân xã chỉ đạo tập trung hoàn thiện các thủ tục đầu tư, xây dựng, thủ tục đất đai, đẩy nhanh tiến độ xúc tiến đầu tư các công trình xây dựng nông thôn mới.
Tham mưu UBND xã chỉ đạo kịp thời xử lý tháo gỡ khó khăn vướng mắc, kiến nghị đề xuất nhà đầu tư, sớm đưa các công trình vào sử dụng, tạo động lực cho phát triển kinh tế.
Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã về kinh tế tập thể; nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã, phấn đấu nâng hợp tác hoạt động loại tốt, khá trên 70%. Thành lập thêm 1 đến 02 tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả.
Triển khai quyết lệt nhiệm vụ thu ngân sách ngay từ đầu năm, gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật của nhà nước, nghĩa vụ nộp thuế, phấn đấu thu vượt dự toán đề ra. Tiếp tục đổi mới hoạt động chống thất thu ngân sách, nâng cao hiệu quả thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế.
2.3. Các ban ngành: Theo chức năng, gắn với các tiêu chí do mình phụ trách xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp tổ chức thực hiện hoàn thành các tiêu chí theo đúng lộ trình, khung kế hoạch năm 2022 đề ra.
2.4. Ban cán sự các thôn: Xây dựng và thực hiện hiệu quả khung kế hoạch của thôn năm 2022, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu trong đó phát triển các mô hình sản xuất, chuyển đổi mạnh mẽ sản xuất vườn hộ theo hướng sản xuất hữu cơ, nâng cao thu nhập cho người dân; rà soát đổi mới phát triển các loại mô hình tổ chức sản xuất; triển khai tốt các chính sách nông nghiệp, nông thôn, chính sách giảm nghèo, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội, đa dạng hóa nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới, tích cực vận động nhân dân nâng cao tinh thần đóng góp tham gia xây dựng nông thôn mới.
3. Phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa – xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao sức khỏe đời sống nhân dân, giảm nghèo bền vững.
3.1. Ban văn hóa- Đài truyền thanh
Xây dựng Kế hoạch chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tăng cường công tác quản lý nhà nước về lễ hội, thực hiện nghiêm túc chỉ thị 05/CT-TTg ngày 09/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc, việc tang. Bảo tồn phát huy tốt các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể; xây dựng kế hoạch thành lập câu lạc bộ dân ca ví dặm. Đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, gắn với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
Xây dựng Kế hoạch nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin, tuyền thông; chất lượng phát thanh, xây dựng các văn bản chỉ đạo và điều hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi triển khai Chính quyền điện tử trên địa bàn huyện; tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin với cải cách hành chính; Rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định về sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung, quy định về an toàn an ninh thông tin; các cơ chế chính sách thúc đẩy người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công do cơ quan nhà nước cung cấp trên môi trường mạng; nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin, truyền thông; tăng thời lượng phát sóng và đổi mới nội dung phát thanh đảm bảo thường xuyên liên tục.
3.2. Giáo dục và đào tạo: Tham mưu triển khai kế hoạch năm học đảm bảo đúng thời gian theo quy định. Xây dựng kế hoạch nâng cao bồi dưỡng chất lượng giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là chú trọng chất lượng giáo dục mũi nhọn; củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS; xây dựng kế hoạch xây dựng Trường chuẩn Quốc gia; Đẩy mạnh công tác phân luồng, hướng nghiệp, đào tạo theo nhu cầu xã hội, đặc biệt là phân luồng, hướng nghiệp ở trung học phổ thông. Tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, nghiên cứu và quản lý.
3.3. Trạm Y tế:
Xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, chú trọng tiếp nhận và chuyển giao kỷ thuật và tăng cường trang thiết bị y tế, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid19 và các dịch bệnh khác; quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế; tích cực tuyên truyền vận động nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế.
3.4. Dân số - KHHGĐ
Xây dựng chương trình công tác dân số - KHHGĐ năm 2022, tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng dân số, giảm tỷ lệ sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3. Đẩy mạnh truyền thông về dân số - KHH gia đình; vận động đáp ứng đầy đủ các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình.
3.5. Lao động – Thương binh xã hội, Hội Bảo trợ xã hội.
Xây dựng Kế hoạch nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ dạy nghề, chương trình hợp tác xuất khẩu lao động; phát triển thị trường lao động, đẩy mạnh hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm, sàn giao dịch việc làm; tập trung hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm cho lao động nông thôn.
Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, tiếp tục cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tạo cơ hội cho người nghèo tiếp cận các chính sách trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.
Tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, triển khai đầy đủ, kịp thời  các chính sách đối với người có công; tiếp tục xử lý tồn đọng, vướng mắc trong thực hiện chính sách cho người có công.
4. Đẩy mạnh cải cách hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện đồng bộ nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh; huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển.
4.1. Văn phòng HĐND-UBND
Tập trung tham mưu kế hoạch tinh giảm biên chế đảm bảo lộ trình theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW và số 19-NQ/TW; Phương án và thực hiện hoàn thành việc sắp xếp cán bộ, công chức đảm bảo theo lộ trình quy định; Tham mưu ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về số lượng cán bộ, công chức, chức danh, mức khoán, phụ cấp không chuyên trách ở xã, thôn. Tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến; nâng cao hiệu quả hành chính công tại xã, đồng thời tăng cường kiểm tra chấn chỉnh nâng cao hiệu quả hoạt động cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
4.2. Ban Tài chính- ngân sách
Tham mưu chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đã đề ra tại chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh, huyện. Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 và định hướng đến năm 2022; Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 26/CTY-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ và tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ theo tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp.
Tham mưu tăng cường xúc tiến đầu tư; các hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư. Thực hiện kịp thời có hiệu quả trông việc hướng dẫn, tiếp nhận hỗ sơ dự án đầu tư; triển khai các hoạt động kết nối doanh nghiệp. Thường xuyên nắm bắt kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án để tham mưu các giải pháp tháo gỡ kịp thời.
Tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động của hợp tác xã để có các giảm pháp toàn diện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động.
4.3. Ban văn hóa – xã hội, Đài phát thanh
Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021; tham mưu UBND xã đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả Công nghệ thông tin trong hiện đại hóa nền hành chính và từng bước xây dựng chính quyền điện tử. Đồng bộ hệ thống quản ly điều hành, tác nghiệp dùng chung; hệ thống quản lý hỗ sơ công việc. Phát triển dịch vụ công mức độ 3,4. Công khai minh bạch thông tin trên cổng thông tin điện tử của xã và triển khai các giải pháp thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.
4.4. Văn phòng HĐND-UBND: Tổ chức chặt chẽ tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý văn bản theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về gửi nhận văn bản điện tử giữa các ban ngành trong hệ thống chính trị nhà nước.
5. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí, công tác Cải cách hành chính.
5.1. Tư pháp – Hộ tịch:
Xây dựng và thực hiện Kế hoạch thanh tra các lĩnh vực Kinh tế - xã hội năm 2022, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tăng cường thanh tra theo chuyên đề, có trọng tâm, trọng điểm; tập trung thanh tra trách nhiệm quản lý của người đứng đầu; Phối hợp Ban tiếp công dân xã tổ chức tốt tiếp dân, phân loại với giải quyết khiếu nại tố cáo, đảm bảo công khai, minh bạch chống mọi hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, giải quyết tốt các mâu thuẫn từ cơ sở, không để xẩy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp.
Tham mưu cho UBND xã thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, gắn với thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa; xử lý nghiêm khắc trách nhiệm người đứng đầu.
 Xây dựng và tổ chức triển khai hiệu quả kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp; tập trung tuyên truyền phổ biến các luật; bộ luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022; Nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp pháp lý; thực hiện các hình thức hỗ trợ pháp lý hiệu quả cho doanh nghiệp; nâng cao chất lượng xây dựng và kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho nhân dân.
Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 trên các nội dung công tác chỉ đạo điều hành, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách công vụ, công tác bộ máy nhà nước, cải cách tài chính công, xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN 9001:2015 tại cơ quan.  
5.2. Các đơn vị thôn xóm:
Rà soát đánh giá vụ việc đang còn tồn đọng thuộc trách nhiệm, thời hạn kết luận xử lý dứt điểm đối với từng vụ ciệc, đối với những vấn đề vướng mắc hoặc vượt thẩm quyền, kịp thời tham mưu UBND xã xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền; Tập trung giửi quyết tồn đọng, vướng mắc liên quan đến đất đai, bồi thường hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực và địa bàn phụ trách, không để phát sinh mới các vụ việc phức tạp.
6. Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
* Ban chỉ huy quân sự xã, Ban Công an thực hiện theo chức năng nhiệm vụ:
Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 28-NQ/TW của Trung ương về Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; phối hợp hiệu quả hoạt động giữa lực lượng quân sự, công an; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng thế trận phòng thủ dân sự theo Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 05/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở, đổi mới hoạt động, xây dựng vững chắc hệ thống các cơ sở an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện tốt kế hoạch tuyển quân, công tác đào đạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng.
Tập trung chỉ đạo đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu chính quyền cơ sở đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Gắn chặt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; tiếp tục thực hiện tốt việc tuyên truyền Luật An ninh mạng.
Đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Xây dựng kế hoạch chủ động phương án, lực lượng, phương tiện đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh; tuyệt đối không để xẩy ra điểm nóng.
Chủ động mở các đợt cao điểm, đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm; nhất là các phần tử cực đoan, tội phạm băng nhóm xã hội đen, tệ nạn xã hội, ma túy, đánh bạc, vi phạm môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm; tập trung kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm tình trạng khai thác, kinh doanh khoáng sản trái phép trên địa bàn.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án số 3331/ĐA-UBND của Ủy ban nhân dân huyện về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý cư trú; Đề án tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông; giám sát quản lý vận tải, kiểm soát trọng tải; tập trung giám sát xử lý nghiêm việc sử dụng phương tiện không đảm bảo an toàn kỷ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Các ban ngành, đoàn thể các đơn vị thôn xóm căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ và Chương trình này để xây dựng kế hoạch nhiệm vụ cụ thể hàng tháng, quý và cả năm; tập trung thực hiện đảm bảo hiệu quả; định kỳ hàng tháng, hàng quý báo cáo UBND xã về tình hình thực hiện trên lĩnh vực được giao phụ trách (qua Ban tài – chính sách và Văn phòng HĐND-UBND xã); riêng báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 phải gửi trước ngày 20/11/2022.
Ủy ban nhân dân xã duy trì giao ban định kỳ để kiểm điểm tình hình và xử lý kịp thời, dứt điểm các vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các tổ chức xã hội xã tích cực động viên nhân dân phát huy vai trò làm chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch nhà nước năm 2022 đã đề ra.
Giao cho ban tài chính –ngân sách chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND xã theo dõi việc thực hiện Chương trình này, định kỳ tổng hợp bao cáo UBND xã./.
 
Nơi nhận:                                                                                                                               
- UBND huyện;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch;                       
- TTr: Đảng ủy, HĐND xã;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- UBMTTQ xã;
- Các ban ngành, đoàn thể;
- Các thôn xóm;
- Lưu: VT, TC.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH


  Nguyễn Văn Hùng
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản"

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay657
  • Tháng hiện tại10,408
  • Tổng lượt truy cập146,166
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây