KẾ HOẠCH Khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC, các tiêu chí bị trừ điểm trong đợt thẩm định, đánh giá CHCC năm 2021

Kế hoạch Khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC, các tiêu chí bị trừ điểm trong đợt thẩm định, đánh giá CHCC năm 2021

Số kí hiệu Số: 72/KH-UBND
Ngày ban hành 04/03/2022
Thể loại Văn bản
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Nguyễn Văn Hùng

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM HÀ
 
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 72/KH-UBND
 
Cẩm Hà, ngày 28 tháng 02 năm 2022
KẾ HOẠCH
Khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC, các tiêu chí bị trừ điểm trong đợt thẩm định, đánh giá CHCC năm 2021
 
 

Thực hiện Công văn số 328/UBND-NV ngày 17 tháng 2 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên về việc khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC năm 2021 và triển khai kế hoạch CCHC năm 2022, nhằm khắc phục tồn tại hạn chế trong thực hiện CCHC tại Biên bản kiểm tra và chấm thẩm định xác định chỉ số CCHC năm 2021 ngày 11/11/2021 của UBND huyện Cẩm Xuyên. Ủy ban nhân dân xã Cẩm Hà xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế sau kiểm tra cụ thể như sau:
           I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
           1. Mục đích
          - Nhằm kịp thời chấn chỉnh và khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính theo kết luận của đoàn kiểm tra. Từ đó nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức trong thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan.
           -  Đề ra các giải pháp hữu hiệu để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong trong thời gian tới để từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số CCHC.
2. Yêu cầu
Cán bộ, công chức luôn cao tinh thần trách nhiệm, chấn chỉnh khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế đã được đoàn kiểm tra chỉ ra. Xây dựng các biện pháp khắc phục và tổ chức triển khai có hiệu quả để nâng cao chỉ số cải cách hành chính trong năm 2022.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Công tác chỉ đạo điều hành, điều hành CCHC:
- Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch tự kiểm tra CCHC tại đơn vị; xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra.
- Rà soát lại các nội dung đã ban hành trong khung kế hoạch cải cách hành chính. Đánh giá những nội dung đã thực hiện, có giải pháp để thực hiện các nội dung tiếp theo đạt hiệu quả.
 - Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đúng quy định: Báo cáo định kỳ quý, 6 tháng, năm về CCHC; báo cáo đột xuất và các báo cáo khác theo quy định của ngành cấp trên.
 - Nâng cao chất lượng các văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC của xã. Phát huy tinh thần sáng tạo; có sáng kiến mới trong công tác CCHC, gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác thi đua, khen thưởng. 
2. Cải cách thể chế:
- Xây dựng kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật.
- Kịp thời phát hiện những văn bản có dấu hiệu trái pháp luật hoặc hết hiệu lực, cần sửa đổi, bổ sung đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời.
- Nâng cao chất lượng công tác soạn thảo và thẩm định văn bản, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất; tính hợp lý; tính khả thi và tính kịp thời trong việc phát hiện và xử lý các bất cập, vướng mắc trong tổ chức thực hiện văn bản QPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của xã.
- Đảm bảo 100% các vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý qua kết quả theo dõi thi hành pháp luật; kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; Kết quả kiểm tra, xử lý văn bản QPPL
3. Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
- Thực hiện công tác rà soát thành phần hồ sơ, điều kiện thực hiện các TTHC, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các TTHC không còn phù hợp, gây phiền hà cho người dân. 
- Kiểm tra, theo dõi việc giải quyết TTHC của CBCC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
- Thường xuyên cập nhật kịp thời các TTHC được công bố, công khai, niêm yết đầy đủ các TTHC hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và Trang thông tin điện tử của xã.
- Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Thực hiện quy trình giải quyết hồ sơ đúng theo quy định.
- Tổ chức thực hiện đầy đủ các hình thức,quy trình tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về TTHC theo quy định.
- Tổ chức lấy phiếu hài lòng của người dân trong quá trình giải quyết TTHC.
- Thực hiện vào sổ tiếp nhận hồ sơ đúng theo quy định về nội dung.
- Thực hiện xin lỗi cá nhân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết TTHC.
- Đưa TTHC ngành dọc vào thực hiện tại tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo danh mục được phê duyệt tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (các TTHC thuộc lĩnh vực Quốc phòng quy định tại Quyết định 1291/QĐ-BQP ngày 07/10/2019).
4. Cải cách tổ chức bộ máy
- Sắp xếp đội ngũ CBCC, CB không chuyên trách đúng theo quy định.
- Việc sắp xếp thôn đảm bảo đúng quy định về số hộ gia đình: phấn đấu  có 4/6 thôn có số hộ đảm bảo quy định.
- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ do cấp trên giao.
5.  Cải cách chế độ công vụ:
- Đảm bảo 100% cán bộ công chức đạt chuẩn về chuyên môn.
- Cử cán bộ, công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ;
- Cập nhật bổ sung đầy đủ thông tin CBCC vào phần mềm quản lý cán bộ công chức và hồ sơ CBCC.
- Thực hiện tốt các nội dung được quy định tại Quyết định 20/2019/QĐ – UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
- Tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hoá công vụ của đội ngũ CBCC tại đơn vị.
6. Cải cách tài chính công.
- Rà soát và thực hiện các nội dung đã ban hành theo quy chế chi tiêu nội bộ.
- Thực hiện việc công khai đảm bảo quy định như: các biểu mẩu công khai dự toán, quyết toán chưa đầy đủ quy định theo thông tư 343/2016/TT-BTC hướng dẫn về công tác công khai tài chính.
- Thực hiện chế độ tự, chủ tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính nhà nước
- Tổ chức giải ngân vốn đầu tư theo tiến độ thu ngân sách nhà nước
- Tổ chức điều hành ngân sách theo dự toán được HĐND xã thông qua hàng năm.
- Thực hiện chế độ công khai tài chính và các hoạt động tài chính khác ở xã
7. Xây dựng phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số
          - Triển khai tốt kế hoạch phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn toàn xã.
- Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các phần mềm ứng dụng trong chỉ đạo, điều hành công việc tại đơn vị, 95% văn bản đi (trừ văn bản mật) được ký số và cập nhật lên phần mềm TD. 100% cán bộ công chức sử dụng thường xuyên việc điều hành tác nghiệp trên phần mềm TD.
- Nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử, đài truyền thanh xã.
- Tuyên truyền người dân sử dụng dịch công mức độ 3, 4. Trong đó nêu cao công tác tuyên truyền sử dụng dịch vụ công mức độ 3 từ trong cán bộ, công chức, đảng viên, để tuyên truyền đến người dân hiệu quả.
- Cập nhật 100% hồ sơ lên phần mềm dịch vụ công theo quy định.
- Phát sinh hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích.
- Liên hệ đơn vị tư vấn để xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
         III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
         1. Đối với Văn phòng HĐND – UBND xã
 - Tham mưu các nội dung về chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, Cải cách thủ tục hành chính. Báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm đúng thời gian theo quy định.
- Công khai hòm thư góp ý, địa chỉ tiếp nhận những phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; Niêm yết công khai địa chỉ phản ánh kiến nghị của người dân về bộ thủ tục hành chính.
- Tham mưu tự kiểm tra CCHC (có các văn bản).
- Tham mưu tự kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hoá công vụ của CBCC tại đơn vị (có các văn bản).
- Cập nhật các loại văn bản đi, đến một cách đầy đủ và kịp thời; Truy cập hệ thống TD để xử lý văn bản, thực hiện giao chuyển văn bản bằng phần mềm nội bộ; Thực hiện ký số văn bản đi theo quy định.
- Thường xuyên cập nhật bổ sung hồ sơ CBCC của đơn vị.
- Cập nhật phần mềm quản lý CBCC.
 - Phối hợp với các ngành thực hiện niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã.
- Chịu trách nhiệm chủ trì, hướng dẫn các ban ngành tổ chức rà soát các thủ tục hành chính không còn phù hợp gây phiền hà cho nhân dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.
- Rà soát thành phần hồ sơ TTHC thuộc lĩnh vực cấp xã.
        - Hàng tháng hướng dẫn người dân bỏ phiếu hài lòng người dân khi thực hiện các TTHC thuộc lĩnh vực Nội vụ.
       -  Tham mưu, tổ chức phối hợp với MTTQ kiểm phiếu ý kiến hài lòng người dân hàng tháng, làm biên bản, báo cáo gửi phòng Nội vụ hàng tháng.
      - Chủ trì tham mưu xây dựng áp dụng hệ thống chất lượng ISO 9001:2015 của UBND xã.
       - Xây dựng quy trình nội bộ lĩnh vực Văn phòng; Nội vụ; thống kê
         2. Đối với công chức Tư pháp:
        - Thực hiện giải quyết TTHC cho cá nhân và tổ chức phải đúng theo quy định, nhận đúng, nhận đủ, thực hiện vào sổ, cấp giấy biên nhận hồ sơ, giấy hẹn trả kết quả và các loại giấy tờ liên quan cho đối tượng theo đúng quy định. Cập nhật hồ sơ giải quyết TTHC lên DVC. Hướng dẫn người dân thực hiện TTHC mức độ 3 khi người dân giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực Tư pháp.
       -  Làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư kiếu nại, tố cáo, công tác hòa giải cơ sở.
      - Thực hiện rà soát các loại văn bản thông thường và văn bản QPPL;
      - Rà soát các TTHC thuộc lĩnh vực Tư pháp không phát sinh hồ sơ.
       - Hàng tháng hướng dẫn người dân bỏ phiếu hài lòng người dân khi thực hiện các TTHC thuộc lĩnh vực Tư pháp.
       - Xây dựng quy trình nội bộ lĩnh vực Tư pháp
        3. Đối với công chức Văn hoá  - Chính sách.
        - Thực hiện giải quyết TTHC cho cá nhân và tổ chức phải đúng theo quy định, nhận đúng, nhận đủ, thực hiện vào sổ, cấp giấy biên nhận hồ sơ, giấy hẹn trả kết quả và các loại giấy tờ liên quan cho đối tượng theo đúng quy định. Cập nhật hồ sơ TTHC lên DVC. Hướng dẫn người dân thực hiện TTHC mức độ 3 khi người dân giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực văn hoá –  chính sách.
       - Thực hiện công tác tuyên truyền các văn bản về công tác cải cách hành chính của cấp trên và của xã.
      - Tuyên truyền kế hoạch phát triển chính quyền số.
       - Hàng tháng hướng dẫn người dân bỏ phiếu hài lòng người dân khi thực hiện các TTHC thuộc lĩnh vực phụ trách.
        - Xây dựng quy trình nội bộ lĩnh vực văn hoá - lao động thương binh xã hội.
       - Khi giải quyết hồ sơ phải tiến hành lưu hồ sơ giải quyết TTHC theo quy định.
          4. Đối với công chức Văn hoá  - Xã hội.
- Thực hiện giải quyết TTHC cho cá nhân và tổ chức phải đúng theo quy định, nhận đúng, nhận đủ, thực hiện vào sổ, cấp giấy biên nhận hồ sơ, giấy hẹn trả kết quả và các loại giấy tờ liên quan cho đối tượng theo đúng quy định. Cập nhật hồ sơ TTHC lên DVC. Hướng dẫn người dân thực hiện TTHC mức độ 3 khi người dân giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực văn hoá – xã hội.
Thực hiện công tác tuyên truyền các văn bản về công tác cải cách hành chính của cấp trên và của xã.
- Tuyên truyền kế hoạch phát triển chính quyền số.
- Hàng tháng hướng dẫn người dân bỏ phiếu hài lòng người dân khi thực hiện các TTHC thuộc lĩnh vực phụ trách.
 - Thực hiện tuyên tuyền công tác Cải cách hành chính, tuyên truyền công các cải cách thủ tục hành chính.
 -  Ban hành các văn bản tuyên truyền người dân sử dụng DVC mức độ 3, mức độ 4.
-  Phụ trách trang thông tin điện tử của xã, cập nhật thông tin thường xuyên, đầy đủ lên trang thông tin điện tử.
 - Xây dựng quy trình nội bộ lĩnh vực văn hoá thông tin
       5. Đối với công chức TNMT và các ngành liên quan khác:
        - Thực hiện giải quyết TTHC cho cá nhân và tổ chức phải đúng theo quy định, nhận đúng, nhận đủ, thực hiện vào sổ, cấp giấy biên nhận hồ sơ, giấy hẹn trả kết quả và các loại giấy tờ liên quan cho đối tượng theo đúng quy định. Cập nhật hồ sơ TTHC lên DVC. Hướng dẫn người dân thực hiện TTHC mức độ 3 khi người dân giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực phụ trách.
       Thực hiện công tác tuyên truyền các văn bản về công tác cải cách hành chính của cấp trên và của đơn vị.
         - Hàng tháng hướng dẫn người dân bỏ phiếu hài lòng người dân khi thực hiện các TTHC thuộc lĩnh vực phụ trách.
       - Xây dựng quy trình nội bộ lĩnh vực phụ trách
       6. Đối với công chức tài chính – kế toán:  hực hiện tham mưu điều hành ngân sách đảm bảo theo quy định.
        - Hàng tháng hướng dẫn người dân bỏ phiếu hài lòng người dân khi thực hiện các TTHC thuộc lĩnh vực phụ trách.
      -  Xây dựng quy trình nội bộ lĩnh vực phụ trách.
      7. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các đoàn thể cấp xã
       Phối hợp tuyên truyền thực hiện Cải cách hành chính đến các thành viên, hội viên, nhằm nâng cao hiệu quả công tác Cải cách hành chính của xã.
      Trên đây là kế  hoạch khắc phục tồn tại hạn chế trong công tác Cải cách hành chính của UBND xã Cẩm Hà. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, sửa đổi báo cáo về UBND xã để tổng hợp và có hướng xử lý./.
 
Nơi nhận:
- UBND huyện;
- TT Đảng ủy; HĐND;
- TT. MTTQ xã;
- Lãnh đạo UBND;
- Các ban ngành;
- Lưu: VT, VP.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH


               
Nguyễn Văn Hùng


 

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản"

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay631
  • Tháng hiện tại10,382
  • Tổng lượt truy cập146,140
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây