KẾ HOẠCH Phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022

KẾ HOẠCH Phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022

Số kí hiệu 326 /KH-UBND
Ngày ban hành 27/12/2021
Thể loại Văn bản
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Nguyễn Văn Hùng

Nội dung

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ CẨM HÀ

Số:326 /KH-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Hà, ngày 27  tháng   12   năm 2021
                                                              KẾ HOẠCH
     Phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn

 thông tin mạng năm 2022

1. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH
- Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ
về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

- Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ ban
hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW;

- Quyết định số 632/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng
Chính phủ ban hành Danh mục lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn
thông tin mạng và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia;

- Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng
Chính phủ về việc đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, tăng
cường năng lực cho các cán bộ, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố mạng trên
toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến 2025;

- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định
hướng năm 2030;

- Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông
tin giai đoạn 2021 - 2025”;

- Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính
phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

- Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh
giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 3282/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2021 của UBND
tỉnh phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hà Tĩnh, phiên bản 2.0.

- Kế hoạch số 4106/KH-UBND ngày 20/12/2021 của UBND huyện Cẩm Xuyên về phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022.
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát
Đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, tích hợp đồng bộ và kết nối các hệ
thống thông tin, cơ sở dữ liệu, tạo lập môi trường chia sẻ thông tin, cơ sở dữ liệu
dùng chung của cơ quan Nhà nước trên địa bàn xã, tạo nền tảng bền vững

phát triển chính quyền số. Chuyển đổi số gắn với hiện đại hóa nền hành chính,
nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, đồng thời bảo đảm an toàn
thông tin mạng.

2. Mục tiêu cụ thể
- 90% văn bản đến và đi đối với UBND xã, các ban ngành được tác nghiệp hoàn toàn trên văn bản số trừ văn bản mật (tiếp nhận, giao thụ lý, dự thảo và trình duyệt).
- 100% văn bản đi được ký số và ban hành văn bản số (văn bản điện tử) gửi đến các cơ quan, đơn vị (trừ các văn bản mật).
- 100% thủ tục hành chính (TTHC) đủ điều kiện thực hiện cung cấp dịch
vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

- 100% hồ sơ TTHC tiếp nhận thụ lý được cập nhật, quản lý và tổ chức
thực hiện trên hệ thống phần mềm hành chính công của huyện; phấn đấu từ 40-
50% TTHC cung cấp DVC mức 3, mức 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến chiếm từ 30 - 40% hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trong năm.

- Từ 30 - 50% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).
- Hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC được thực hiện qua bưu
chính công ích đạt từ 20-50%.

- Triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng cho 100% CBCC, UBND xã.
- Trang TTĐT xã cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, đồng thời đẩy mạnh hoạt động giám sát việc công khai, minh bạch trên trang TTĐT theo Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh ban hành danh mục thông tin công khai minh bạch trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh, nhằm bảo đảm quyền và cơ hội tiếp cận thông tin của người dân, doanh nghiệp.
- Xác định và triển khai phương án bảo đảm an toàn thông tin theo
cấp độ cơ quan UBND xã; 100% cán bộ, công chức và người lao động của các cơ quan Nhà nước được tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm an toàn thông tin; 100% đơn vị giáo dục được tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng cần thiết cho trẻ em để tham gia môi trường mạng an toàn; cán bộ chuyên trách CNTT được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin…

III. NHIỆM VỤ
1. Hoàn thiện môi trường chính sách
Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách ứng dụng CNTT và ban hành các văn bản hướng dẫn về phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số theo hướng bền vững.
Quán triệt, phổ biến, chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày
22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo
chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hà Tĩnh, phiên bản 2.0;
định hướng phát triển Chính quyền số; lồng ghép xây dựng các chương trình, kế
hoạch, dự án, đề án thực hiện hàng năm, có kiểm tra, đánh giá kết quả và vai trò
của người đứng đầu.

Đôn đốc, chỉ đạo các ban ngành, trường học kịp thời xây dựng kế hoạch, lộ trình
cụ thể thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình nhằm thúc đẩy ứng
dụng CNTT, phát triển chính quyền số trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh
Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và kiến thức, kỹ năng
khai thác, sử dụng CNTT, dịch vụ công trực tuyến mức 3,4 và xây dựng Chính
quyền điện tử, chuyển đổi số cho tổ chức, công dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

2. Phát triển hạ tầng số
Tiếp tục đầu tư trang thiết bị CNTT nâng cấp điểm tiếp nhận và trả kết quả UBND xã. Khai thác mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II, chuyển đổi mạng Internet từ giao thức IPv4 sang IPv6, tiếp nhận, xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến chuyên dụng, đồng bộ theo kế hoạch của tỉnh, cho phép
kết nối với các hệ thống giao ban đa phương tiện, bảo đảm hạ tầng kết nối liên
thông, phục vụ hoạt động chỉ đạo điều hành hiệu quả hơn của Đảng, Nhà nước.

3. Phát triển các ứng dụng, dịch vụ
3.1. Ứng dụng, dịch vụ CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước:
Tiếp tục ứng dụng hiệu quả chữ ký số chuyên dùng, điều hành tác nghiệp
trực tuyến và các nội dung khác theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-
TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử
giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn huyện.
Ưu tiên thực hiện chuyển đổi số đồng bộ trong cấp ủy, chính quyền từ
xã đến huyện, bao gồm số hóa hồ sơ, văn bản, tài liệu, mọi quy trình nghiệp
vụ và giao dịch, chỉ đạo điều hành giữa các cơ quan, tổ chức và giữa các cơ quan, tổ chức với người dân, doanh nghiệp được thực hiện trên môi trường mạng.

Thực hiện các chế độ báo cáo (báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về
kinh tế - xã hội, kiểm soát TTHC…) phục vụ sự chỉ đạo, điều hành được thực
hiện trực tuyến và liên thông với hệ thống báo cáo quốc gia.

Tổ chức thực hiện số hóa tài liệu thuộc lưu trữ lịch sử tỉnh giai đoạn 2021-
2025 theo kế hoạch của tỉnh.

3.2. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp:
Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả hệ thống dịch
vụ công mức độ 3 và mức độ 4, kết hợp thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích.

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá và đôn đốc thực hiện công khai, minh
bạch thông tin. Nâng cao chất lượng hoạt động trang thông tin điện tử
của xã, đảm bảo cung cấp thông tin, tích hợp đầy đủ các ứng dụng
đáp ứng nhu cầu người dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư;

4. Bảo đảm an toàn thông tin
Tham mưu triển khai các nội dung liên quan đến đảm bảo an toàn thông
tin theo kế hoạch của tỉnh.

Triển khai việc thực thi xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và triển
khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ của UBND xã.

Tiếp tục phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp
luật của nhà nước quy định về an toàn, an ninh thông tin, quy chế bảo vệ bí mật
nhà nước cho cán bộ công chức trong cơ quan biết và thực hiện.

Tiếp tục rà soát, cài đặt mới hệ điều hành, cập nhật kịp thời các bản vá;
cài đặt phần mềm diệt virus máy tính;

5. Phát triển nguồn nhân lực
Cử cán bộ tham gia tập huấn, phổ biến kiến thức về chuyển đổi số, chính quyền số và an toàn thông tin mạng cho chuyên trách CNTT, lãnh đạo phụ trách CNTT đáp ứng yêu cầu và điều kiện thực tế về triển khai ứng dụng CNTT, phát triển chính quyền số, các lớp tập huấn kỹ năng viết tin, bài và đăng tải lên trang TTĐT xã.
IV. GIẢI PHÁP
1. Đổi mới công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số,
tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp

Tăng cường công các phối hợp giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức
chính trị, xã hội, các đơn vị trường học nhằm nâng cao chất lượng công tác
tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng các thông tin về chuyển đổi số, an toàn thông
tin, kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân và
doanh nghiệp, đoàn viên thanh niên, học sinh trên địa bàn.

Phát huy hiệu quả truyền thông của trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh cơ sở nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về chính
sách, chủ trương, các lợi ích của việc ứng dụng CNTT trong đời sống xã hội,
đặc biệt là ứng dụng dịch vụ công trực tuyến.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và nghiêm
túc trong tổ chức thực hiện.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp, các ngành và
đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các ban ngành, trường học đối với xây dựng Chính quyền điện tử, phát triển chính quyền số; gắn kết chặt chẽ và lồng ghép linh hoạt, hiệu quả giữa hiện đại hóa nền hành chính với cải cách hành chính.

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật,
các chương trình, kế hoạch, các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện ban hành
về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số.

Thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo và giám sát các ban, ngành, trường học và
các thôn xóm triển khai thực hiện đảm bảo đạt mục tiêu kế hoạch đề ra;
hàng quý đánh giá kết quả đạt được của các cấp, các ngành so với các mục tiêu,
lộ trình được đề ra để biểu dương kịp thời các tổ chức, cá nhân làm tốt,
có biện pháp, chế tài xử lý đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân chưa hoàn thành
mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

3. Thu hút nguồn lực đầu tư phát triển CNTT
Tranh thủ và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách
Trung ương qua các chương trình, dự án CNTT quốc gia, của tỉnh, huyện. Đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội hóa từ các doanh nghiệp công nghệ số, ưu tiên thuê dịch vụ công nghệ thông tin. Thu hút các nguồn đầu tư, hỗ trợ từ các Doanh
nghiệp viễn thông trên địa bàn tạo lập các điểm Wifi công cộng miễn phí.

V. Danh mục các hạng mục đầu tư trọng điểm
 
TT
 
Nội dung thực hiện Chủ đầu tư Kinh phí (triệu đồng) Ghi chú
Tổng Huyện Tĩnh
1 Duy trì và phát triển Trang Thông tin điện tử xã UBND huyện; UBND xã
 
4.5 2.5 2 0 Thường xuyên
2 Tiếp nhận thiết bị CNTT lắp đặt tại bộ phận 1 cửa UBND huyện 250 250 0 0 Dự kiến
3 Mua 01 máy photocoopi; nâng cấp 02 máy tính; nâng cấp hệ thống mạng tại UBND xã UBND xã 115 0 115 0 Dự kiến
2 Mua sắm, sửa chữa các thiết bị CNTT; mua phần mềm diệt virut có bản quyền, chi trả chi phí Internet UBND xã 45 0 45 0 Thường xuyên
  Tổng kinh phí 414.5 252.5 162    
VI. Tổ chức thực hiện
1. Ban Văn hoá - Thông tin: Chủ trì, hướng dẫn, tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, đảm bảo triển khai có hiệu quả mục tiêu kế hoạch đề ra. Phối hợp với các ban ngành liên quan tham mưu cho UBND xã thu hút nguồn lực và các nguồn hỗ trợ từ huyện để thực hiện thành công kế hoạch này.
Định kỳ kiểm tra, tổng hợp đánh giá kết quả ứng dụng CNTT của các ban ngành, đoàn thể, báo cáo UBND xã, Phòng Văn hóa Thông tin và tham mưu đề xuất, điều chỉnh các nội dung khi thấy cần thiết.
2. Văn phòng UBND xã: Thực hiện ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành trong cơ quan UBND xã đảm bảo đúng quy định và các mục tiêu kế hoạch đề ra; Phối hợp với Ban Văn hoá - Thông tin giám sát, theo dõi quá trình triển khai Kế hoạch. Đảm bảo các điều kiện cần thiết, trang bị đầy đủ các thiết bị CNTT phục vụ công tác chuyên môn và người dân khi đến giao dịch; tiếp tục ứng dụng tốt hệ thống phần mềm hành chính công, đảm bảo công khai minh bạch quy trình, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC; thực hiện dịch vụ công trực tuyến đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tổ chức xây dựng và thực hiện các giải pháp nhằm kết
hợp chặt chẽ việc triển khai các nhiệm vụ phát triển chính quyền số, đảm bảo an
toàn thông tin với công tác cải cách hành chính năm 2022. Gắn kết quả thực hiện CCHC với kết quả thực hiện nhiệm vụ và thi đua khen thưởng hằng năm.

3. Ban Tài chính NS: Tổng hợp, trình HĐND xã cân đối, phân bổ kinh phí để thực hiện kế hoạch phát triển chính quyền số, đảm bảo an toàn thông tin năm 2022.
4. Lãnh đạo các trường học, trạm y tế: Chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan và triển khai thực hiện có hiệu quả. Tổ chức ứng dụng chữ ký số điện tử trong trao đổi gửi nhận văn bản trên môi trường mạng. Lồng ghép tổ chức các buổi tọa đàm, chuyên đề về chuyển đổi số, tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến.
5. Đài truyền thanh xã: Tăng cường tuyên truyền Cải cách hành chính gắn với nội dung hiện đại hóa nền hành chính; tăng cường thời lượng, tin bài phản ánh công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã.
6. Trưởng các ban ngành, đoàn thể: Căn cứ nội dung kế hoạch này triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo đạt mục tiêu đề ra. Làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho CBCC và người dân về ứng dụng CNTT; thực hiện xử lý kịp thời các hồ sơ TTHC trên phần mềm dịch vụ công; ứng dụng các phần mềm quản lý chuyên ngành trong công tác QLNN, tham mưu triển khai ứng dụng tới các đơn vị có liên quan trên địa bàn xã.
Quán triệt CB, CC, VC tăng cường khai thác, sử dụng các phần mềm dùng chung trong hoạt động chuyên môn. Tuyệt đối không nhận hồ sơ TTHC tại phòng làm việc, không sử dụng hệ thống thư điện tử Gmail, Yahoo...để trao đổi thông tin hành chính Nhà nước trên môi trường mạng.
7. Thôn trưởng các thôn: Căn cứ nội dung của Kế hoạch này và chức năng
nhiệm vụ tổ chức thực hiện tại đơn vị mình.
Đẩy mạnh tuyên truyền ứng dụng CNTT cho người dân trong giao dịch dân sự trên môi trường mạng.

Định kỳ báo cáo về UBND xã (qua Công chức Văn hoá - Thông tin) để theo dõi, tổng hợp, chấm điểm công tác thực hiện hiện đại hóa nền hành chính.
Trên đây là Kế hoạch phát triển chính quyền số, đảm bảo an toàn thông tin, yêu cầu các ban, ngành, trường học, thôn xóm tổ chức thực hiện nghiêm túc./.

 
Nơi nhận:
- Phòng Văn hóa - Thông tin huyện;
- T.Trực Đảng uỷ; T.Trực HĐND xã;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Các ban, ngành cấp xã;
- Thôn trưởng 8 thôn;                        
- L­ưu: VT, VHTT.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng
 

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản"

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay709
  • Tháng hiện tại10,460
  • Tổng lượt truy cập146,218
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây