KẾ HOẠCH Tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng và người đứng đầu chính quyền Nhân dân trên địa bàn xã năm 2022

KẾ HOẠCH Tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng và người đứng đầu chính quyền Nhân dân trên địa bàn xã năm 2022

Số kí hiệu Số 16 - KH/ĐU
Ngày ban hành 11/05/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 11/05/2022
Thể loại Quy hoạch - kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Nguyễn Văn Hùng

Nội dung

ĐẢNG BỘ HUYỆN CẨM XUYÊN
ĐẢNG ỦY XÃ CẨM HÀ
*
Số 16 - KH/ĐU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Cẩm Hà, ngày  11 tháng 5 năm 2022

                                                                                       KẾ HOẠCH
                        Tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng và người đứng đầu chính quyền
                                                                Nhân dân trên địa bàn xã năm 2022


          Thực hiện quy định số 11- QĐi/TW ngày 18/02/2019 của ban chấp hành Trung ương quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Quyết định số 657 – QĐ/TU ngày 04/4/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Công văn số 446 – CV/HU ngày 28/4/2022 của huyện ủy Cẩm Xuyên về việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng, người đứng đầu chính quyền với Nhân dân. Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng kế hoạch Tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ Tịch UBND xã năm 2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1.1. Mục đích.
- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cũng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với sự chỉ đạo, điều hành của BTV Đảng ủy xã.
- Nhằm mục đích xây dựng bộ máy chính quyền gần dân, sát dân và trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đóng góp ý kiến của đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên cơ sở đó kịp thời, chỉ đạo giải quyết. tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, quyền tham gia góp ý trực tiếp, giám sát hoạt động của Nhân dân.
- Góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm phục vụ Nhân dân của chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu Đảng ủy, UBND xã. Nâng cao ý thức trách nhiệm của các đoàn thể, cán bộ, công chức, đảng viên trong việc phục vụ Nhân dân.
1.2. Yêu cầu.
- Việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại phải đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, có trọng tâm, trọng điểm với tinh thần xây dựng  vì lợi ích của Nhân dân.
- Không đưa ra những thông tin sai lệch, không có căn cứ nhằm vu cáo, đả kích, bôi xấu, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân.
II. NỘI DUNG:
2.1. Nội dung đối thoại.
Thông tin về các chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm Quốc phòng An ninh, công tác xây dựng chính quyền và những vấn đề quan trọng của xã nhà mà Nhân dân đang quan tâm; tập trung đối thoại chủ yếu về các vấn đề sau:
- Những tồn tại, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên  các lĩnh vực kinh tế - xã hội, Công tác xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu, công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, các chủ trương, chính sách, đóng góp xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã (thuộc thẩm quyền của xã).
- ý kiến đóng góp của Nhân dân về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền, công tác cán bộ, hoạt động của UBMTTQ và các đoàn thể chính trị  - xã hội;
- Góp ý đối thoại về đạo đức, lối sống thái độ tinh thần trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong quá trình sinh hoạt và thực thi nhiệm vụ.
2.2. Hình thức:
Đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch UBND xã tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong xã.
2.3. Địa điểm đối thoại. Tại phòng tiếp dân và Hội trường UBND xã Cẩm Hà
2.4. Thời gian đối thoại:  Dự kiến tổ chức 02 đợt trong năm.
- Đợt thứ nhất. Thời gian 1 buổi từ  14h – 17h ngày 20/5/2022.
- Đợt thứ hai.  Thời gian 1 buổi từ  14h – 17h ngày 18/10/2022.
2.5. Thành phần tham dự:
- Đại diện Thường trực Đảng ủy, TT- HĐND, lãnh đạo UBND, TT- UBMTTQ, trưởng các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, ban công an, Quân sự, cán bộ công chức, Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng UBND.
- Đại diện cấp ủy, BCS, chi hội trưởng các thôn. Nhân dân trên địa bàn, ( Mỗi thôn 5- 7 người).
III. TRÌNH TỰ TIẾP XÚC ĐỐI THOẠI.
3.1 Trước khi đối thoại.
- Các ngành đoàn thể cấp xã tiến hành rà soát, thống kê, tổng hợp đánh giá những vấn đề Nhân dân trên địa bàn xã  quan tâm, tập trung vào các nội dung đối thoại trên; trong đó rà soát các nội dung khó khăn, tồn tại của xã thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Đảng ủy, chính quyền xã, trên cơ sở đó tham mưu chỉ đạo, giải quyết.
- Đề nghị UBMTTQ xã hướng dẫn các tổ chức đoàn thể, Ban công tác Mặt trận các thôn, triển khai, tổng hợp các ý kiến đóng góp, các kiến nghị của Nhân dân  gửi về văn phòng Đảng ủy, văn phòng UBND đợt thứ nhất trước ngày 18/5/2022. Đợt thứ hai trước ngày 15/10/2022
- Văn phòng Đảng ủy, văn phòng UBND, tổng hợp, báo cáo trước đối thoại,  
- UBND xã tổng hợp, báo cáo nhận định tình hình chung và các vấn đề nổi cộm trên đị bàn xã thuộc thẩm quyền trách nhiệm.
3.2. Chương trình tiếp xúc đối thoại.
- Văn phòng UBND xã tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự; công bố; chương trình hội nghị; Nội quy của hội nghị; Cử  thư ký ghi biên bản và tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và đăng ký phát biểu.
- Bí thư Đảng ủy thông báo nội dung, phương pháp tiếp xúc, đối thoại; thông báo tình hình chung về kinh tế, xã hội trên địa bàn.
- Báo cáo tổng hợp về các ý kiến của đại biểu theo phiếu khảo sát
- Người dân phát biểu ý kiến theo thứ tự, nội dung đã đăng ký theo sự điều hành của chủ trì.
- Chủ tịch UBND xã trả lời trực tiếp những nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc có thể phân công cụ thể cho các ngành liên quan. Đồng chí bí thư Đảng ủy kết luận hội nghị.
Tổ thư ký lập biên bản kết thúc hội nghị tiếp xúc, đối thoại.
3.3. Sau khi đối thoại
- Ngay khi kết thúc hội nghị tiếp xúc, đối thoại, Văn phòng HĐND và UBND tham mưu, ban hành thông báo xin ý kiến kết luận chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch UBND xã tại biểu tiếp xúc đối thoại . gửi kết quả các tổ chức cá nhân liên quan, đài truyền thanh xã thông báo kết quả đối thoại.
- Chậm nhất là 10 ngày làm việc sau khi nhận được thông báo kết luận của Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ Tịch UBND xã. Các ban ngành đoàn thể liên quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết, trả lời kiến nghị của công dân và báo cáo kết quả giải quyết bằng văn bản gửi đồng chí Bí thư đảng ủy, đồng chí Chủ Tịch UBND xã.
- Trường hợp những vụ việc có cần thêm thời gian để xem xét giải quyết thì phải báo cáo với Bí thư Đảng ủy và Chủ Tịch UBND xã và thông báo cho công dân về tiến độ, thời gian dự kiến trả lời. Việc gia hạn thời gian căn cứ vào nội dung, vụ việc và các quy định của pháp luật liên quan.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1.  Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam xã Cẩm Hà, các đoàn thể.
Tổng hợp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và đoàn viên, hội viên những vấn đề liên quan mà Nhân dân xã Cẩm Hà quan tâm đến sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn xã. Tổng hợp các nội dung ý kiến, cử  đại diện tham gia phát biểu đối thoại.
2. Các ban ngành đoàn thể liên quan.
Rà soát, tổng hợp, chuẩn bị các nội dung, thông tin liên quan đến các lĩnh vực thuộc nhiệm vụ chuyên môn của mình trong thực hiện kế hoạch, xây dựng, báo cáo trả lời, giải quyết những vấn đề Nhân dân có ý kiến đến nội dung có liên quan và tổng hợp những tồn tại, khó khăn  thuộc thẩm quyền trách nhiệm.
3. Cấp ủy, Ban công tác Mặt trận các thôn. Tổ chức hội nghị đại diện Nhân dân, hoặc hội nghị Mặt trận hướng dẫn nội dung đối thoại và tổng hợp ý kiến, cử đại diện tham gia phát biểu tại hội nghị đối thoại.
4. Văn phòng Đảng ủy, UBND: Tổng hợp thành văn bản lưu trữ, và gửi các thành phần có liên quan để biết, tổ chức, thực hiện, kết quả đối thoại.
Trên đây là kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ Tịch UBND xã với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn năm 2022.
Nơi nhận;
- VP huyện ủy (Báo cáo)
- Ban TV Đảng ủy
- TT- HĐND, UBND,MTTQ,
-  Các ngành đoàn thể
- Ban công tác MT các thôn
- Lưu; VP- ĐU, VP-UBND
T/M. BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
Lê Văn Sơn

Các văn bản cùng thể loại "Quy hoạch - kế hoạch"

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay360
  • Tháng hiện tại14,878
  • Tổng lượt truy cập150,636
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây