KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn xã Cẩm Hà năm 2022

KẾ HOẠCHTuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn xã Cẩm Hà năm 2022

Số kí hiệu Số:09/KH-UBND
Ngày ban hành 05/01/2022
Thể loại Văn bản
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Khác

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM HÀ


Số:09/KH-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Cẩm Hà, ngày  05  tháng 01 năm 2022
KẾ HOẠCH

Tuyên truyền cải cách hành chính

trên địa bàn xã Cẩm Hà năm 2022Thực hiện Kế hoạch số 4256/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND huyện Cẩm Xuyên về việc Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên năm 2022; UBND xã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và cán bộ, công chức, viên chức về công tác cải cách hành chính (CCHC), xem đây là nhiệm vụ đột phá, tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền xã; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tạo thuận lợi cho Nhân dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào tiến trình phát triển và hội nhập.
- Hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nắm vững mục tiêu, nội dung, các nhiệm vụ CCHC, nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời nâng cao nhận thức trong cộng đồng doanh nghiệp, trong Nhân dân để cùng chung tay trong xây dựng nền hành chính trên địa bàn xã minh bạch, công khai, hiện đại.
- Tuyên truyền về hiệu quả, phương thức hoạt động, giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công huyện, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND xã; các nội dung về công khai, minh bạch TTHC; đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; dịch vụ bưu chính công ích để người dân và doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng.
- Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc tuyên truyền rộng rãi về vai trò quan trọng của công tác CCHC; phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của xã.
2. Yêu cầu
- Tuyên truyền đầy đủ các nội dung và kết quả thực hiện theo Kế hoạch  CCHC năm 2022 của các cấp.
- Tuyên truyền CCHC phải gắn với lộ trình, mục tiêu nhiệm vụ CCHC của năm 2022 và giai đoạn 2022-2030; đồng thời, phải thực hiện kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của nff ban ngành, đoàn thể, thôn xóm và từng nhóm đối tượng.
- Đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; kết hợp công tác tuyên truyền về CCHC lồng ghép quán triệt, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới hệ thống chính trị của xã, góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội và tăng cường công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế.
3. Chỉ tiêu cụ thể
- Trang thông tin điện tử xã xây dựng và thường xuyên đăng tải, cập nhật nội dung lên chuyên mục CCHC, hỏi, đáp về TTHC, giới thiệu và hướng dẫn những ưu đãi về cơ chế, chính sách, thủ tục thành lập doanh nghiệp, đầu tư
- Có từ 90% trở lên TTHC được niêm yết, công khai đúng quy định tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND xã và trên Trang thông tin điện tử. Công khai, minh bạch tình trạng giải quyết TTHC đối với 100% hồ sơ đã tiếp nhận; điểm Bưu điện văn hóa xã có tài liệu tuyên truyền về CCHC phục vụ Nhân dân đọc, tra cứu”.
- Trạm truyền thanh có chuyên mục tuyên truyền về CCHC, định kỳ thông báo, hướng dẫn người dân tham gia thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn.
- Có từ 90% trở lên TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được tuyên truyền, bổ biến, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân.
- UBND xã tổ chức tốt các cuộc tọa đàm về cải cách hành chính.
- Bảo đảm có từ 90% trở lên doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn xã được tư vấn, hỗ trợ pháp lý và hỏi đáp trực tuyến với cơ quan nhà nước khi có nhu cầu.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Nội dung tuyên truyền
a) Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội. Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC. Tuyên truyền các Đề án của UBND tỉnh, Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy liên quan đến công tác CCHC. Kết quả thực hiện công tác CCHC ở các cấp, các ngành, UBND xã gắn với tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
b) Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ CCHC.
c) Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của chương trình tổng thể CCHC của Trung ương và của tỉnh huyện và xã, trong đó tập trung thông tin tuyên truyền các nội dung cơ bản sau đây:
- Tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2022 của Chính phủ về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2022-2030; Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2022-2030 từ tỉnh đến cấp xã.
- Việc rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với tinh giản biên chế trên cơ sở tổ chức có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập.
- Tình hình triển khai công tác cải cách, đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị; các quy định về TTHC trong giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là TTHC trên các lĩnh vực: Đầu tư; đất đai; xây dựng; sở hữu nhà ở; thuế; hải quan; xuất khẩu; nhập khẩu; y tế; bảo hiểm...
- Tình hình triển khai và kết quả, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức. Đặc biệt là hiệu quả trong giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND xã.
- Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin, Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.
- Tình hình, kết quả triển khai cải cách công vụ, công chức. Các quy định trong quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức. Tình hình thực hiện chính sách tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
- Tình hình triển khai các nội dung hiện đại hóa hành chính, trọng tâm là xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử theo Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 17/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; tình hình triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được ban hành tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
- Tuyên truyền các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm, trong đó tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; tuyên truyền các điển hình tiên tiến trong CCHC.
- Tình hình triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để phát huy các chỉ số thành phần, các chỉ tiêu của Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đạt kết quả tốt, khắc phục các chỉ số thành phần, chỉ tiêu còn xếp hạng thấp, hoặc giảm hạng để cải thiện kết quả Chỉ số PCI qua các năm.
- Tuyên truyền về tình hình triển khai và kết quả khảo sát Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh để cải thiện chất lượng điều hành của UBND xã; tạo động lực cải cách liên tục và đồng bộ giữa các ngành, các đoàn thể, thôn xóm nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, minh bạch.
d) Tuyên truyền kết quả thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Hà Tĩnh thi đua thực hiện văn hoá công sở” giai đoạn 2019-2025.
đ) Tuyên truyền những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ CCHC của UBND xã, các ban ngành, đoàn thể, thôn xóm.
e) Tuyên truyền các quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức tham gia và giám sát tiến trình CCHC.
2. Hình thức tuyên truyền
a) Thông qua các phương tiện thông tin, truyền thanh xã và thôn xóm; Trang thông tin điện tử UBND xã
b) Tuyên truyền bằng tờ gấp, pano, áp phích liên quan đến các công tác CCHC, Bộ chỉ số PCI, DDCI phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền phổ biến đến từng nhóm đối tượng.
c) Thông qua hình thức tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC; kế hoạch nâng cao các chỉ số PCI và DDCI, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỹ năng tuyên truyền… cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; lng ghép nội dung CCHC, PCI và DDCI trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hội nghị báo cáo viên.
d) Thông qua các cuộc thi tìm hiểu về CCHC, kiểm tra trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của công chức, viên chức; lồng ghép trong các hội diễn văn nghệ, sinh hoạt cộng đồng bằng các hình thức tọa đàm, sân khấu hoá…
đ) Tổ chức các lớp tập huấn, các đội tình nguyện hướng dẫn trực tiếp cho người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích.
e) Tổ chức tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, các ứng dụng di động, các phần mềm, sản phẩm truyền thông trên internet…
f) Tổ chức các buổi gặp mặt, đối thoại giữa UBND xã với nhân dân.
g) Tuyên truyền qua các phiên họp thường kỳ và lồng ghép vào hoạt động sinh hoạt Ngày Pháp luật hàng tháng do xã tổ chức.
h) Tham gia đầy đủ, có trách nhiệm các cuộc thi tìm hiểu CCHC nhà nước, chương trình tổng thể CCHC nhà nước của tỉnh, huyện giai đoạn 2022-2030 các cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật nhà nước.
3. Nhiệm vụ trọng tâm:
(Có Phụ lục kèm theo)
III. KINH PHÍ
Kinh phí tuyên truyền được bố trí trong nguồn kinh phí CCHC năm 2022 của UBND xã theo phân cấp.
IV. THỜI GIAN BÁO CÁO
1. Hình thức báo cáo (quý, 6 tháng, năm): Văn phòng UBND xã, Công chức Tư pháp - Hộ tịch, các ban ngành liên quan bố trí mục kết quả tuyên truyền CCHC trong báo cáo kết quả CCHC (quý, 6 tháng và năm), nội dung báo cáo phải nêu rõ số lượng lớp tập huấn, tọa đàm, số tin bài, tờ rơi, tài liệu tuyên truyền  và hình thức tuyên truyền khác về công tác CCHC. Báo cáo gửi về UBND xã qua Ban VH - XH lĩnh vực VHTT.
2. Thời gian báo cáo: theo báo cáo kết quả CCHC quý, 6 tháng và năm của UBND xã.
3. Các báo cáo đột xuất về tuyên truyền CCHC: khi có yêu cầu báo cáo, yêu cầu các ban ngành, đoàn thể, thôn xóm nghiêm túc thực hiện, đảm bảo nội dung và thời gian quy định.
V.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Văn hóa - Thông tin: chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và thực hiện các nội dung được phân công; định kỳ quý, 6 tháng, năm tổng hợp, báo cáo UBND xã và báo cáo cấp trên theo quy định.
2. Văn phòng - Thống:
- Phối hợp với Ban Văn hóa - Thông tin phổ biến, quán triệt Kế hoạch CCHC năm 2022 của ; đôn đốc các ban ngành, thôn xóm chủ động thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về CCHC thuộc ngành, lĩnh vực.
- Định kỳ cung cấp các thông tin, nội dung đã thực hiện về CCHC cho cán bộ phụ trách Trang Thông tin điện tử và Đài truyền thanh phục vụ công tác tuyên truyền; hàng tháng cung cấp nội dung thông tin để ngành Văn hóa Thông tin chỉ đạo triển khai tuyên truyền.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham gia, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, viết sáng kiến về CCHC trên địa bàn theo kế hoạch tổ chức của huyện và tỉnh.
Đảm bảo 100% văn bản đi, đến được tác nghiệp hoàn toàn trên văn bản số từ tiếp nhận, thụ lý, dự thảo và trình ký duyệt; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các ban ngành trong việc sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến.
Thực hiện tuyên truyền tại chổ, trực tiếp cho người dân, doanh nghiệp về các nội dung liên quan đến giải quyết TTHC, tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, dịch vụ bưu chính công ích; phát huy tối đa hiệu quả của các thiết bị tra cứu, hiển thị trực quan tại Trung tâm giao dịch một cửa.
3. Ban Tài chính - Ngân sách: Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, thôn xóm định kỳ cung cấp các thông tin, nội dung đã thực hiện về tác động của CCHC đến sự phát triển kinh tế - xã hội; chủ trì, phối hợp với Ban Văn hóa - Thông tin thẩm định, tham mưu bố trí kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền CCHC trên địa bàn .
4. Ban Tư pháp - Hộ tịch: Chủ trì, phối hợp với các ban ngành chuyên môn phụ trách các lĩnh vực CCHC, lồng ghép các nội dung tuyên tuyền của Kế hoạch này với các hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật xã, các ban ngành và tài liệu hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp.
5. Đài truyền thanh xã: Đẩy mạnh tuyên truyền về CCHC, phối hợp các cấp các ngành tích cực khai thác thông tin, tăng cường cũng cố hệ thống truyền thanh; định kỳ báo cáo quý, 06 tháng và năm kết quả thực hiện tuyên truyền CCHC về UBND xã qua Ban VH-TT để tổng hợp.
6. Điểm Bưu điện VH xã: Tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao tại Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Chú trọng tổ chức tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ bưu chính công ích. Phối hợp với Ban Văn hoá - Thông tin thực hiện tuyên truyền về CCHC; phục vụ Nhân dân đọc, tra cứu tài liệu hướng dẫn thủ tục hành chính.
7. Đề nghị Ban Tuyên giáo Đảng ủy: Đưa các nội dung tuyên truyền và thực hiện CCHC vào chỉ tiêu thi đua của Đảng và phổ biến tại các Hội nghị báo cáo viên định kỳ và chỉ đạo triển khai đồng bộ trong đội ngũ báo cáo viên.
8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia tuyên truyền về CCHC năm 2022.
9. Đề nghị Ban thường vụ Đoàn xã: Đưa nội dung tuyên truyền CCHC vào nội dung sinh hoạt chuyên đề cho đoàn viên, thanh, thiếu niên. Tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, tuyên truyền sử dụng dịch vụ BCCI...
10. Các ban, ngành, trường học, thôn xóm: căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền CCHC đảm bảo mục đích, yêu cầu, đặc biệt phổ biến, quán triệt, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ và tuyên truyền CCHC.
11. Văn phòng Ủy ban nhân dân: Căn cứ theo nhiệm vụ được phân công và nội dung kế hoạch, kết hợp với nhiệm vụ CCHC chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến về công tác CCHC; Kế hoạch xây dựng và gửi về UBND xã qua ban Văn hóa - Thông tin trước ngày 07/01/2022 để tổng hợp theo dõi, báo cáo cấp trên; thực hiện chế độ báo cáo kết quả tuyên truyền CCHC đúng quy định tại mục IV, Kế hoạch này.
Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn xã Cẩm Hà. Yêu cầu Trưởng các ban ngành, đoàn thể; lãnh đạo các trường học, trạm Y tế, thôn xóm triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này./.

 
Nơi nhận:
- Phòng Văn hóa - Thông tin;
-  T.Trực Đảng ủy, HĐND;
- Chủ tịch, PCT UBND;
- Các ban ngành, trường học, trạm Y tế;
- UBMT Tổ quốc và các Đoàn thể cấp huyện;
- 8 thôn;
- Lưu: VT, VHTT.

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

   Nguyễn Văn Hùng


 

 

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản"

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay617
  • Tháng hiện tại10,368
  • Tổng lượt truy cập146,126
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây