Kế Hoạch Đại hội các Chi bộ và kiện toàn Ban cán sự các thôn nhiệm kỳ 2022- 2025

Kế hoạch Đại hội các Chi bộ và kiện toàn Ban cán sự các thôn nhiệm kỳ 2022- 2025

Số kí hiệu Số: 18 - KH/ĐU
Ngày ban hành 02/08/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 02/08/2022
Thể loại Văn bản
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Lê Văn Sơn

Nội dung

ĐẢNG BỘ HUYỆN CẨM XUYÊN
ĐẢNG UỶ XÃ CẨM HÀ
*
Số: 18 - KH/Đ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Cẩm Hà,  ngày 02 tháng 8 năm 2022
KẾ HOẠCH
Đại hội các Chi bộ và kiện toàn Ban cán sự các thôn nhiệm kỳ 2022- 2025
                                                                         
          Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam,
          Căn cứ Quy định số 24 - QĐ/TW ngày 20/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng;       
          Căn cứ Quyết định số 99 - QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư về ban hành Quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở. Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 - 20205
        Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Cẩm Hà thống nhất xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội các chi bộ, kiện toàn Ban Cán sự Thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025 như sau:
1. Mục đích, yêu cầu
- Việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 phải theo tinh thần đổi mới mạnh mẽ về phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở cơ sở; phát huy dân chủ, xây dựng khối đoàn kết thống nhất; coi trọng chất lượng, thiết thực, hiệu quả; tập trung cao nhất trí tuệ, trách nhiệm tập thể Chi bộ và từng đảng viên.
- Xây dựng báo cáo của Chi bộ cần tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách về thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng; nêu bật được những mặt mạnh, ưu điểm, nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân chủ quan, rút ra những bài học kinh nghiệm; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ để thực hiện trong nhiệm kỳ tới.
2. Nội dung Đại hội
       2.1. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội của Chi bộ, của Thôn nhiệm kỳ 2020 - 2022; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025.
 Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, cơ quan, xây dựng phương hướng hoạt động phải bám sát nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan. Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng nông thôn mới các nhiệm vụ chính trị của chi bộ, thôn, xây dựng nội dung cụ thể về tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên.  Xây dựng các giải pháp để đảm bảo nề nếp, nội dung sinh hoạt Chi bộ theo các Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương gắn liền với chủ đề đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
2.2. Bầu Chi ủy; Ban cán sự thôn.
      * Bầu Chi ủy:
- Đối với những Chi bộ có từ 9 đảng viên chính thức trở lên: Chi bộ trực tiếp bầu Chi ủy, sau đó bầu Bí thư, bầu phó Bí thư Chi bộ trong số Chi ủy viên.
 - Chi bộ có dưới 9 đảng viên chính thức, không bầu Ban Chi ủy: bầu Bí thư Chi bộ, sau đó bầu Phó Bí thư .
* Riêng Chi bộ công An, đã Đại hội Chi bộ vào tháng 9 năm 2021 nên không tổ chức đại hội.
* Bầu Ban cán sự  thôn:
Sau Đại hội chi bộ, cấp uỷ mới có trách nhiệm chỉ đạo đại hội thôn, chuẩn bị đầy đủ nội dung, thống nhất nhân sự. Tiến hành tổ chức Hội nghị đại diện xã viên theo hộ gia đình. Tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua. Đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ tới và bầu đồng chí thôn trưởng mới theo nhân sự đã được Chi bộ giới thiệu bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín do Hội nghị xã viên quyết định. ( chi bộ mặt trận nhân dân giới thiệu. Bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín)
          *Về việc sắp xếp bố trí cán bộ:
          Thực hiện theo Kết luận 92 của BTV tỉnh ủy, định hướng sắp xếp như sau:
+ Đ/c Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban công tác MT.
+ Đ/c Phó bí thư, chi bộ định hướng để Nhân dân bầu Thôn trưởng ( kiêm nhiệm công an viên).
+ Đ/c Cấp ủy viên, chi bộ định hướng để nhân dân giới thiệu làm thôn đội trưởng (có thể kiêm nhiệm thêm việc khác).
Lưu ý: Tùy vào điều kiện từng đơn vị để bổ trí các chức danh phù hợp. Nơi có đủ điều kiện thì đồng chí Bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng, phó bí thư kiêm trưởng ban công tác Mặt trận, thôn phó, các chức danh công an viên, thôn đội trưởng, y tế dân số, thanh tra nhân dân do hội nghị chi bộ, hội nghị tiểu ban MT thôn thống nhất giới thiệu và UBND xã ra Quyết định bổ nhiệm.
          3. Thời gian thực hiện
- Từ ngày 02/8 - 03/8/2022: Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch, các văn bản chỉ đạo Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.
- Từ ngày 04 - 12/8/2022: các Chi bộ xây dựng báo và đề án nhân sự, gửi về Thường trực Đảng ủy để Ban Thường vụ duyệt và có chỉ đạo cụ thể về Đại hội của từng Chi bộ.
- Các Chi bộ hoàn tất công tác tổ chức Đại hội và báo kết quả Đại hội về Thường trực Đảng ủy xã trước ngày 15/8/2022.
- Thời gian Đại hội Chi bộ từ ngày 16/8 - 20/8/2022. Cấp uỷ các chi bộ, Ban Cán sự thôn căn cứ thời gian trên đăng ký lịch cụ thể về Văn phòng cấp ủy để xếp lịch cho các đơn vị. Đại hội thôn sẽ tiến hành sau 3 ngày kể từ ngày chi bộ.(Dự kiến thống nhất chiều ngày 22/8/2022)
Lưu ý: Tuỳ vào tình hình thực tế của từng đơn vị, các Chi bộ có thể tổ chức Đại hội trước thời gian nêu trên.
4. Kinh phí.
UBND xã hỗ trợ mỗi Đảng viên có mặt tham gia Đại hội tại các chi bộ là 50.000đ/đảng viên (có danh sách cụ thể). Hỗ trợ mỗi Chi bộ 300.000đ; Hỗ trợ mỗi thôn 1.000.000 để phục vụ cho Đại hội.
5. Tổ chức thực hiện
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đã được phân công phụ trách các Chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ chuẩn bị báo cáo và các điều kiện cần thiết đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả và đúng tiến độ.
( Lưu ý: Các chi bộ, thôn họp triển khai công tác Đại hội phải báo cho đồng chí cán bộ phụ tráchchi bộ, phụ trách địa bàn đến dự họp để chỉ đạo)
- Chi ủy, Bí thư các Chi bộ chủ động xây dựng báo cáo chính trị, nhân sự Đại hội của Chi bộ và báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy trước khi tổ chức Đại hội.
- Thường trực Đảng ủy và Văn phòng Đảng ủy có trách nhiệm tham mưu cho Đảng ủy xây dựng chương trình, hướng dẫn nghi lễ tổ chức Đại hội; tập hợp các văn bản liên quan để gửi các Chi bộ triển khai thực hiện.
Trên đây là Kế hoạch chỉ đạo Đại hội các Chi bộ, Đại hội Thôn nhiệm kỳ 2022-2025, Đảng ủy xã yêu cầu các đồng chí ủy viên BCH, Văn phòng  Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ, Thôn trưởng các Thôn, tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy (qua Văn phòng Đảng ủy) xem xét, quyết định.
Nơi nhận:
    - Các Đ/c BCH Đảng uỷ;
    - Các đ/c cán bộ phụ trách các thôn;
    - Bí thư các chi bộ;
    - Thôn trưởng 8 thôn;
    - Lưu VP;
TM. BAN THƯỜNG VỤ
 BÍ THƯ
Lê Văn Sơn 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản"

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay382
  • Tháng hiện tại14,900
  • Tổng lượt truy cập150,658
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây