Kế Hoạch Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2022

Kế hoạch Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2022

Số kí hiệu Số: 68 /KH-UBND
Ngày ban hành 18/02/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 18/02/2022
Thể loại Văn bản
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Nguyễn Văn Hùng

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM HÀ
  Số:  68 /KH-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cẩm Hà, ngày 18 tháng 02 năm 2022
KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2022
 
 
 

Căn cứ: Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số
59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và
biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-
CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có
chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Chương trình số 09-CTr/TU
ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy, Kế hoạch số 508/KH-UBND
ngày 16/12//2021 của UBND tỉnh, Chương trình số 34-CTr/HU ngày
08/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao hiệu quả công tác phòng,
chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiêu cực giai đoạn 2021-
2025. Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 20/01/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2022.

Ủy ban nhân dân xã xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham
nhũng (PCTN) năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của cấp ủy,
chính quyền, các ngành trong công tác PCTN; nâng cao ý thức, trách
nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và quyết tâm của cán bộ, công chức, trong cơ
quan, thôn xóm trong công tác PCTN; phát huy vai trò trách nhiệm của
xã hội trong công tác PCTN.

       - Thực hiện có hiệu quả Luật PCTN năm 2018; Nghị định số
59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP
ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có
chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Chương trình số 09-CTr/TU
ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy, Kế hoạch số 508/KH-UBND
ngày 16/12//2021 của UBND tỉnh, Chương trình số 34-CTr/HU ngày
08/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao hiệu quả công tác phòng,
chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiêu cực giai đoạn 2021-
2025. Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 20/01/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2022.

        - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, giáo dục các quy
định của pháp luật về PCTN (trọng tâm là Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn

thi hành; các Chương trình của Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh, của Ban
Thường vụ Huyện ủy, kế hoạch của UBND huyện về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng,thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiêu cực giai đoạn 2021-2025.

       2. Yêu cầu:
       - Đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật về
PCTN đặc biệt là Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Luật Tố cáo năm
2018; Chương trình số 09-CTr/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện
ủy, Kế hoạch số 508/KH-UBND ngày 16/12//2021 của UBND tỉnh, Chương
trình số 34-CTr/HU ngày 08/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao
hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí,
tiêu cực giai đoạn 2021-2025, nhằm nâng cao nhận thức của công chức và nhân dân đối với công tác đấu tranh PCTN; xác định công tác PCTN là
nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; người đứng
đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan chịu trách nhiệm về tình hình tiêu cực, tham
nhũng ở cơ quan, đơn vị thôn xóm theo chỉ đạo của Trung ương về tăng cường
lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCTN.

        - Công tác phòng, chống tham nhũng của cơ quan, đơn vị thôn xóm
phải được triển khai cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện
thực tế, bối cảnh và tình hình dịch bệnh COVID-19, trong đó phải xác định rõ
nội dung, yêu cầu, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, thời gian thực hiện cụ thể.
       II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

       1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo.
       - Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thôn xóm trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN.
       - Quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chương trình số 09-CTr/TU ngày
10/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy, Kế hoạch số 508/KH-UBND ngày
16/12//2021 của UBND tỉnh, Chương trình số 34-CTr/HU ngày 08/10/2021 của
Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham
nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiêu cực giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 20/01/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2022. 
       - Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ,
nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCTN; thực hiện đồng bộ các giải
pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường công tác phát hiện kịp thời, xử lý
nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật; chỉ
đạo triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, thu
nhập; kiểm soát xung đột lợi ích, phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài
nhà nước; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, xử lý các vi
phạm, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực; thực hiện nghiêm túc
chế độ thông tin, báo cáo về công tác PCTN theo quy định.

       2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về công tác PCTN
       - Tiếp tục chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định
của pháp luật về PCTN; từng bước đổi mới hình thức, cách thức tuyên truyền,
phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN cho phù hợp với điều kiện thực tế.
       - Về đối tượng tuyên truyền: cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động trong cơ quan, thôn xóm và Nhân dân trên địa bàn xã.
       - Tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chương
trình, các văn bản quy định của Đảng và Nhà nước về công tác PCTN, trong đó
chú trọng: Luật PCTN năm 2018; Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PCTN; Nghị định số
130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập
của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Chỉ thị số 33-
CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; Thông tri số 10-TT/TU
ngày 24/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 10 -
KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết
TW 3, Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng,
chống tham nhũng, lãng phí; Chương trình số 09-CTr/TU ngày 10/9/2021 của
Ban Thường vụ Huyện ủy, Kế hoạch số 508/KH-UBND ngày 16/12//2021 của
UBND tỉnh, Chương trình số 34-CTr/HU ngày 08/10/2021 của Ban Thường vụ
Huyện ủy về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành
tiết kiệm chống lãng phí, tiêu cực giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 20/01/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2022.

       - Về hình thức tuyên truyền: Trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ
chức hội nghị…. Và kết hợp với các hình thức tuyên truyền khác cho phù hợp
với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ được giao của cơ quan, thôn xóm.

        3. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng
         a) Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, thôn xóm

         - Các ban ngành, thôn xóm thực hiện công
khai, minh bạch việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến
quyền, lợi ích hợp pháp của công chức, và người lao động tại cơ quan,
thôn xóm; việc bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác; công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, đơn vị thôn;
quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; việc thực hiện chính sách,
pháp luật khác phải công khai, minh bạch; công khai thủ tục hành chính khi trực
tiếp giải quyết công việc của cơ quan, cá nhân khác theo quy
định của pháp luật phải công khai, trong đó:

Thực hiện việc công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình đến công
chức, và người lao động của cơ quan, đơn vị thôn về: Chương trình, nhiệm
vụ công tác năm; định mức, tiêu chuẩn, chế độ được áp dụng trong các lĩnh vực
quản lý, sử dụng ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng phương
tiện, tài sản phục vụ công tác, quản lý sử dụng lao động và thời gian lao động;
công khai tài chính theo quy định…. Công khai
tại cuộc họp; niêm yết tại trụ sở làm việc; thông báo bằng văn bản; đưa lên cổng
thông tin điện tử; cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, cá nhân
Chủ động rà soát, tham mưu UBND xã thực hiện quản lý nhà nước
trong việc công khai minh bạch thuộc chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao.

b) Xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn.
          - Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thôn xóm sử dụng ngân sách nhà
nước thực hiện nghiêm các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; chủ động
rà soát trình các cấp có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các
quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn của cơ quan
cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế tại cơ quan, thôn xóm.
        - Thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn đảm bảo nguyên tắc công
khai, minh bạch, dân chủ, phục vụ hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị thôn xóm; xây dựng kế hoạch, triển khai việc tự kiểm tra nội bộ về thực hiện chế
độ, định mức, tiêu chuẩn, tổng hợp kết quả, báo cáo theo quy định.
       - Thường xuyên kiểm tra, rà soát, tham mưu đề xuất cơ quan có thẩm
quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy định
của xã nhằm tạo hành lang pháp lý chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất làm cơ sở
thực hiện hiệu quả công tác PCTN.

        c) Thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp
         Các ban ngành, đoàn thể, tiếp tục thực hiện Quyết định số
129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế
văn hóa công sở; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội
vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức.

        d) Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức
        Tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức,
viên chức theo quy định tại Điều 25 của Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số
59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ về “vị trí công tác và thời hạn
định kỳ chuyển đổi” và Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương về
Quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của
cán bộ, công chức, viên chức

        e) Thực hiện kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập
         - Các chức danh thuộc diện phải kê khai tài sản thu nhập bám sát nội dung quy địnhtại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ, về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan và chủ động xây dựng kế hoạch kiểm soát, thu nhập tài sản khi có
hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

          - Ban Tư pháp phối hợp với Văn phòng thống kê tham mưu UBND xã
chỉ đạo công tác kê khai tài sản thu nhập năm 2022 khi có chỉ đạo và hướng dẫn
của Thanh tra Chính phủ; đôn đốc việc thực hiện kê khai tài sản thu nhập và
tổng hợp báo cáo trình UBND xã để báo cáo UBND huyện theo quy định.
        4. Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về
PCTN.

         - Tiến hành Thanh tra kinh tế xã hội theo Kế hoạch đã đề ra.
         - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chú trọng cơ chế tự giám sát, tự
kiểm tra; tập trung chỉ đạo thanh tra, kiểm tra những nơi có vấn đề phức tạp, dư
luận quan tâm, các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng; xử lý nghiêm các
các trường hợp tham nhũng, thiếu trách nhiệm gây lãng phí đến tài sản nhà
nước. Kịp thời thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thực hiện
nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, thu
hồi tài sản tham nhũng. Tiến hành thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các
quy định của pháp luật về PCTN.Tập trung giải quyết kịp thời các vụ việc tố cáo
hành vi tham nhũng thuộc thẩm quyền, thông tin phản ánh tố cáo về tham nhũng
trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị; đồng thời với việc kịp thời biểu dương,
khen thưởng, bảo vệ người tố cáo, tố giác hành vi tham nhũng theo quy định.
        5. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhỉệm của xã hội trong
PCTN

         Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức
thành viên nâng cao vai trò phản biện, giám sát việc thực hiện pháp luật PCTN;
phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về PCTN, tham
gia tích cực vào việc phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin vê hành vi
tham nhũng tiêu cực của cán bộ, công chức, và cơ quan, tổ chức, đơn
vị. Tạo điều kiện và phát huy vai trò của cơ quan thông tin truyền thông, báo chí, phát thanh và truyên hình trong công tác PCTN. Các cơ quan thông tin truyền thông có trách nhiệm phản ánh khách quan, trung thực và chấp hành các quy định của pháp luật về báo chí, quy tắc đạo đức nghề nghiệp khi đưa tin về hoạt động PCTN và vụ việc tham nhũng.

        III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
        1. Ban Tư pháp
         - Tham mưu xây dựng kế hoạch của UBND
xã thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN
trên địa bàn xã; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kết quả triển
khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN của
các đơn vị thon xóm.

      - Phối hợp với ban ngành trong việc rà soát văn bản quy phạm
pháp luật về PCTN, kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập để kiến nghị
cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, thay thế hoặc bổ sung cho phù hợp.

        - Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và triển khai thực
hiện kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2022 của cơ quan, đơn vị, thôn xóm.
      - Tiến hành thanh tra theo Kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt năm
2022.
      - Hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch thực hiện công
tác PCTN và quy định của pháp luật về công tác PCTN tại cơ quan, đơn vị thôn xóm; định kỳ tổng hợp, dự thảo báo cáo kết quả công tác PCTN của
UBND xã để báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.
       - Phối hợp với Ban Văn hóa – Xã họi công khai các nội
dung về công tác PCTN của UBND xã lên Cổng thông tin điện tử của xã.
      - Tư pháp theo chức năng nhiệm vụ phát hiện tiến hành thanh tra
các vụ việc khi có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật

     2. Văn phòng –Thống kê
Hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi kiểm tra việc thực hiện theo quy tắc ứng xử,
đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao tiếp trong thi hành công vụ của cán bộ, công
chức; công tác cán bộ, việc chuyển đổi vị trí công tác; công tác cải cách
hành chính; tổng hợp báo cáo kết quả theo quy định.

      3. Ban Kế toán- Ngân sách
       - Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng và công khai tài chính ngân sách, tài sản nhà nước, việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu
chuẩn, luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí; thực hiện quy trình nghiệp vụ
trong chế độ tài chính - kế toán của cơ quan, đơn vị thôm xóm sử dụng ngân sách.
       - Tham mưu UBND xã thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện công khai
minh bạch trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước, việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn.

Công khai minh bạch các hoạt động của cơ quan UBND xã.
         4. Các ban ngành Tài chính – Ngân sách, Địa chính- Tài nguyên –Môi trường, Lao động TBXH, Khuyến nông.

         Rà soát các văn bản xã đã ban hành liên quan đến quản lý: kinh tế, tài
chính ngân sách, đăng ký kinh doanh, kế hoạch, đầu tư xây dựng; định mức tiêu
chuẩn, quản lý quy hoạch, đất đai, chế độ người có công, an sinh xã hội để đề xuất bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới cho phù hợp với tình hình hiện nay.

         5. Các trường học trên địa bàn
Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thi số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của
Thủ tướng Chính phủ V/v đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục– Đào tạo trên địa bàn.

        6. Đề nghị UBMTTQ xã và các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội
        Tích cực phối hợp trong tuyên truyền pháp luật về PCTN; tăng cường
giám sát và phản biện xã hội cùng với truyền thông phát hiện các vụ
việc, vụ án tham nhũng nhằm góp phần đấu tranh, đẩy lùi tệ nạn tham nhũng.

7. Ban cán sự các thôn
Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tiến hành triển khai thực hiện kế hoạch PCTN năm 2022 và triển khai có hiệu quả theo quy định của
pháp luật.

Giao Ban Tư pháp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch công tác
PCTN năm 2022 đối với các ban ngành, đoàn thể, thôn xóm và tổng hợp
báo cáo cấp trên theo quy định
./.

 
Nơi nhận:
- UBND huyện;
- Phòng Thanh tra huyện;
-TT ĐU, HĐND;
- UBMTTQ, các đoàn thể;
- CT, PCT UBND;
- Các ban ngành;
- Các trường học;
- Các đơn vị thôn xóm;
- Lưu VT.
TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hùng

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản"

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay699
  • Tháng hiện tại10,450
  • Tổng lượt truy cập146,208
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây