Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp năm 2022

Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp năm 2022

Số kí hiệu Số: 60 /KH-UBND
Ngày ban hành 14/02/2022
Thể loại Văn bản
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Nguyễn Văn Hùng

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM HÀ


 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 
Số:  60 /KH-UBND                 Cẩm Hà, ngày  14 tháng 02  năm 2022  
 
 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008, Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025;
Căn cứ Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Văn bản số 4301/BNV-ĐT ngày 01/9/2021 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022,
Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 25/01/2022 về việc cải cách hành chính năm 2022, Ủy ban nhân dân xã Cẩm Hà xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2022 như sau:
I. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU
1. Mục tiêu
- Nâng cao kiến thức, năng lực, kỹ năng quản lý, điều hành và tác nghiệp của CBCC cấp xã năm 2022; chuẩn hóa số CBCC cấp xã theo quy định tại Quyết định số 04/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn, đồng thời góp phần hoàn thành nội dung 18.1 về CBCC xã đạt chuẩn trong Tiêu chí 18 về xây dựng nông thôn mới. Số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
2. Yêu cầu
- Đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã theo đúng mục tiêu, yêu cầu của Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
- Cán bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo hiệu quả, nằm trong quy hoạch thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Nội vụ.
II. TÌNH HÌNH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
1. Số lượng cán bộ, công chức
* Về số lượng
- Tổng số cán bộ, công chức: 18 người
- Tổng số cán bộ bán chuyên trách 07 người
* Về trình độ đào tạo:
- Đại học: 15 người chiếm 70.6%
- Cao đẳng: 01 người chiếm 5.9%
- Trung cấp: 02 người chiếm 23.5%
        * Về lý luận chính trị:
        - Cao cấp: 01 đồng chí, Trung cấp: 11 đồng  chí. 
        * Về trình độ quản lý nhà nước:
         Bồi dưỡng ngạch chuyên viên: 09 đồng chí
2. Đánh giá cán bộ, công chức
2.1. Ưu điểm:
- Các chức danh cán bộ, công chức đã được bố trí tương đối đủ theo quy định.
- Các chức danh cán bộ, công chức đã được đào tạo đã đạt chuẩn, có trình năng lực trình độ phù với từng chức danh công tác.
2.2. Tồn tại:
- Chất lượng hoạt động của một số cán bộ, công chức chuyên môn chưa cao do chuyên môn chưa phù hợp. Một số cán bộ, công chức thuộc thời kỳ quá độ nên gặp khó khăn trong việc ứng dụng Công nghệ thông tin.
II. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
1. Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng
Gồm cán bộ, công chức, cán bộ bán chuyên trách xã, thôn. Đối với những đồng chí đã đạt chuẩn thì cử tham gia đào tạo bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ lĩnh vực công tác của mình theo chương trình đào đạo, bồi dưỡng, tập huấn của UBND huyện, tỉnh, đối với các đồng chí chưa đạt chuẩn thì UBND xã tiếp tục cử đi tham gia đào tạo để được cấp bằng chuyên môn, chính trị.
2. Nội dung đào tạo
Đào tạo về chuyên môn:  Cử 02 đồng chí đi học Đại học.
Đào tạo về lý luận chính trị: cử 2 đồng chí tham gia học lớp trung cấp lý luận chính trị. Cử 04 đồng chí tham gia học sơ cấp lý luận chính trị. Cử 03 đồng chí tham gia đào tạo ngạch chuyên viên.
4. Hình thức tham gia, đào tạo, bồi dưỡng
Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ do huyện, tỉnh tổ chức.
Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin do huyện, tỉnh tổ chức.
Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng.
5. Kinh phí thực hiện:
- Đầu năm tham mưu đề xuất dự trù kinh phí trình HĐND xã phê duyệt để hỗ trợ cho các đồng chí được cử đi đào tạo các lớp theo quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng UBND
- Căn cứ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022 phối hợp và tổ chức thực hiện.
- Cuối năm Văn phòng rà soát tổng hợp kết quả thực hiện về Phòng Nội vụ, UBND huyện và cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
- Tham mưu UBND xã xây dựng dự toán kinh phí để thực hiện kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức.
2. Ban Tài chính
Tham mưu phân bổ và hướng dẫn quyết toán nguồn kinh phí cho các đồng chí cán bộ, công chức được cử đi học, để thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã đảm bảo tiến độ chung Kế hoạch hàng năm của Tỉnh, Huyện.
3. Các ban ngành, đoàn thể đơn vị thôn xóm
Các ban ngành, đoàn thể và các đơn vị thôn xóm có trách nhiệm phối hợp với văn phòng UBND trong việc cử cán bộ và tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng CBCC xã theo chuyên ngành của đơn vị mình phụ trách.
- Lập danh sách CBCC xã cử đi bồi dưỡng đầy đủ, đúng kế hoạch.
- Cử người theo dõi CBCC được cử đi dự các lớp bồi dưỡng và tạo điều kiện để CBCC xã tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng theo Kế hoạch đã được phê duyệt.
- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin cho CBCC cấp xã theo Kế hoạch đã được phê duyệt.
Trên đây là kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức năm 2022./. 
Nơi nhận:
- UBND huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;
- TT
Đảng ủy, TT HĐND, UBMTTQ;
- Ch
tịch, PCT UBND;
- Cá
c ban ngành, đoàn thể cấp ;
-
Các đơn vị thôn xóm;
- Lưu: VT.


 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng
 

 

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản"

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay700
  • Tháng hiện tại10,451
  • Tổng lượt truy cập146,209
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây