Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử xã Cẩm Hà năm 2022

KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử xã Cẩm Hà

Số kí hiệu Số: 91 /KH-UBND
Ngày ban hành 14/03/2022
Thể loại Văn bản
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Nguyễn Văn Hùng

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM HÀ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
Số: 91 /KH-UBND Cẩm Hà, ngày 14 tháng 3 năm 2022
     


                                 KẾ HOẠCH
         Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa  một cửa liên thông,
       thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 
xã Cẩm Hà năm 2022
Căn cứ các Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 về tiếp nhận, xử lý phản anh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Chính phủ; Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020  quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống báo cáo của Văn phòng Chính phủ của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;
Thực hiện Kế hoạch số 563/KH-UBND ngày 14/03/2022 của UBND huyện về Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên; Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 25/01/2022 của UBND xã về cải cách hành chính xã Cẩm Hà năm 2022; Ủy ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022 xã Cẩm Hà như sau:
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          1. Mục đích:
          a) Đối với công tác kiểm soát TTHC:
          - Tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại xã.
          - Thực hiện nghiêm túc công tác niêm yết, công khai TTHC theo đúng quy định, làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện TTHC, phòng ngừa, hạn chế và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trong giải quyết TTHC.
          - Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách TTHC; đảm bảo quyền giám sát việc giải quyết TTHC của cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật; tổ chức tiếp nhận và xử lý đúng quy định các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; thực hiện giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức đảm bảo minh bạch, khách quan, công bằng, liên thông, kịp thời, chính xác, không gây phiền hà.
          - Rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định hành chính chồng chéo, bất cập gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức trong thực hiện các TTHC.
- Tuyên truyền hoạt động kiểm soát TTHC để góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; củng cố niềm tin, sự đồng thuận của toàn xã hội đối với công tác cải cách TTHC.
          b) Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử:
- Tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung đã được quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đến toàn thể cán bộ, công chức và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn xã.
- Triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh; Kế hoạch 2295/KH-UBND ngày 30/7/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 10/8/2021 của Ủy ban nhân dân xã Cẩm Hà về kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn xã.
- Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC gắn với việc tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn xã.
          2. Yêu cầu:
          a) Đối với công tác kiểm soát TTHC:
          - Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã phải được cập nhật công bố, thường xuyên và được công khai bằng nhiều hình thức nhằm tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận thực hiện.
- Thực hiện đầy đủ, chất lượng, đạt hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo quy định; trong đó chú trọng, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.
          - Phân công công việc hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng ban ngành và xây dựng quy trình kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện; xác định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm thực hiện, thời hạn thực hiện và dự kiến sản phẩm.
          b) Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử:
          - Khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2021 nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn.
- Bám sát các nhiệm vụ theo Kế hoạch của UBND tỉnh, UBND huyện, UBND xã triển khai thực hiện; việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức, đảm bảo nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại…góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số CCHC của xã trong năm 2022 và những năm tiếp theo.
          II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
          Các nội dung công việc cụ thể, trách nhiệm của các ban ngành và thời gian, sản phẩm hoàn thành theo Phụ lục I, Phụ lục II kèm theo Kế hoạch này.
            III. KINH PHÍ
Kinh phí thực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2022 theo quy định tại Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC và các quy định của pháp luật khác có liên quan.
          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
          1. Văn phòng –Thống kê xã chủ trì, theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các ban ngành có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này; là đầu mối cung cấp thông tin và hỗ trợ tài liệu tuyên truyền cho ban ngành có liên quan; đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ; thực hiện báo cáo công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND huyện và cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
          2. Các ban ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực chủ động thực hiện Kế hoạch này và triển khai xây dựng Kế hoạch về kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan; trên cơ sở điều kiện thực tế tại của UBND xã đồng thời phối hợp với các ban ngành thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, người lao động, người dân và doanh nghiệp theo nội dung được phân công tại Kế hoạch này; thực hiện báo cáo công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ, về Văn phòng –Thống kê xã để tổng hợp báo cáo UBND huyện và cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức đoàn thể xã hưởng ứng, phối hợp thực hiện và giám sát các hoạt động cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Kế hoạch này.
          4. Ban Văn hóa – Truyền thanh xã: Dành thời lượng, chuyên mục, tin, bài hợp lý để tuyên truyền, đưa tin về hoạt động cải cách TTHC, kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; phối hợp với các ban ngành liên quan đưa tin, bài, giới thiệu sáng kiến kinh nghiệm, gương cá nhân, tập thể tiêu biểu, điển hình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
          Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các ban ngành phản ánh về Văn phòng –Thống kê xã để tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND xã xem xét, giải quyết theo quy định./.
 

Nơi nhận: 
- UBND huyện;
- TT Đảng ủy; TT HĐND xã;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- UB MTTQ VN xã và các Đoàn thể xã;
- Các ban ngành xã;
- Ban Cán sự 8 thôn;
- Lưu: VT.
 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

           

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản"

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay645
  • Tháng hiện tại10,396
  • Tổng lượt truy cập146,154
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây