Kế hoạch Rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn xã năm 2022

KẾ HOẠCH Rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn xã năm 2022

Số kí hiệu Số: 97/KH-UBND
Ngày ban hành 18/03/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 18/03/2022
Thể loại Văn bản
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Nguyễn Văn Hùng

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  97/KH-UBND Cẩm , ngày 18 tháng 3 năm 2022                                                      KẾ HOẠCH
                       Rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện
                                    thủ tục hành chính trên địa bàn xã năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 25/01/2022 của UBND xã Cẩm Hà về Cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 14/03/2022 của Ủy ban nhân dân xã về Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện TTHC  trên địa bàn xã năm 2022;  Công văn số 583/UBND-VP ngày 15/3/2022 của UBND huyện Cẩm Xuyên về việc giao lựa chọn, đăng ký TTHC đưa vào kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2022. Uỷ ban nhân dân xã xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích.
Rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền trên địa bàn xã nhằm kịp thời phát hiện và đề xuất, kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định về thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC không cần thiết, không phù hợp, không bảo đảm tính hợp pháp, các thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC còn rườm rà, phức tạp, mâu thuẫn, chồng chéo, cản trở cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức kinh tế và người dân; góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.
- Rà soát, đánh giá để hoàn thiện các nội dung quy định về thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức trong việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức; coi việc rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện TTHC là nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan và của mỗi cán bộ, công chức khi được phân công tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.
2. Yêu cầu.
- Các ban, ngành, cán bộ, công chức chuyên môn thực hiện quyết liệt công tác rà soát, đánh giá, đề nghị cắt bỏ các thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC tại ngành mình theo Kế hoạch này và kế hoạch của từng ban, ngành.
      - Việc rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC phải được thực hiện đúng phương pháp, đúng quy trình quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiêp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.
- Kết quả rà soát, đánh giá của các ban, ngành, cán bộ, công chức chuyên môn trực tiếp giải quyết TTHC cấp xã phải có những kiến nghị cụ thể, thiết thực đối với các thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC và xác định rõ văn bản quy phạm pháp luật cần kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện này.
3. Phạm vi
Các thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC đã được UBND tỉnh công bố, công khai đang còn hiệu lực thi hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.
Trong quá trình thực hiện rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC theo kế hoạch, nếu phát hiện TTHC, quy định hành chính khác có vướng mắc, bất cập, khó thực hiện thì các ban, ngành, cán bộ, công chức chuên môn phụ trách lĩnh vực chủ động bổ sung vào kế hoạch rà soát của ban, ngành mình và tổng hợp kết quả vào báo cáo.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
1. Xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC.
- Các ban, ngành xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC phải xác định rõ nội dung, yêu cầu rà soát; xác định cụ thể tên TTHC, quy định về thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện để thực hiện có liên quan được rà soát; căn cứ lựa chọn; xác định rõ các chỉ tiêu định lượng cụ thể về tỷ lệ cắt giảm về thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện, chi phí cắt giảm khi thực hiện thủ tục hành chính.
- Việc xác định các thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC đưa vào Kế hoạch rà soát phải căn cứ vào danh mục, nội dung TTHC đang thực hiện tại UBND xã.
2. Quy trình xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC.
- Trên cơ sở yêu cầu về nội dung rà soát, đánh giá, các TTHC được lựa chọn và đề xuất đơn giản hóa các thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện cần rà soát đã đưa vào kế hoạch rà soát nêu trên, trưởng các ban, ngành lựa chọn và đề xuất TTHC đơn giản hóa các thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện cần rà soát. Tổ chức họp rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC mà mình trực tiếp giải quyết theo hướng dẫn tại Điều 25, Điều 27, sử dụng Biểu mẫu rà soát, đánh giá và hướng dẫn trả lời tại phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ
- Cán bộ, công chức đầu mối kiểm soát TTHC của UBND xã hướng dẫn, kiểm, đôn đốc các ban, ngành đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện TTHCvà giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, cung cấp đầy đủ các tài liệu, biểu mẫu rà soát, hướng dẫn cách thức rà soát, tổng hợp phương án đơn giản hoá các thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC của các ban, ngành có liên quan, xây dựng báo cáo kết quả rà soát chung theo mẫu tại Phụ lục VI, ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.
- Các ban, ngành tổ chức rà soát, UBND xã tổ chức họp nội bộ cơ quan để thống nhất kết quả rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC: Nội dung phương án đơn giản hóa và các sáng kiến cải cách TTHC; lý do; chi phí cắt giảm khi đơn giản hóa; kiến nghị thực thi.
- Quy trình tổng hợp báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC. 
+ Các ban, ngành rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết.
+ Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, tổng hợp và gửi báo cáo kết quả về UBND cấp huyện (qua văn phòng HĐND-UBND huyện).
+ Các ban ngành gửi kết quả rà soát, đánh giá và các biểu mẫu theo quy định đã được chủ tịch UBND xã phê duyệt gửi về UBND xã (qua Văn phòng UBND xã trước ngày 20/07/2021, để tổng hợp và họp UBND xã thống nhất và báo cáo UBND huyện trước ngày 25/07/2021.
3. Đánh giá chất lượng rà soát.
Sau khi nhận được kết quả rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC của các ban, ngành, Văn phòng UBND xã có trách nhiệm:
- Tiến hành đánh giá chất lượng rà soát theo các nội dung: Việc sử dụng biểu mẫu rà soát, đánh giá, bảng tính toán chi phí tuân thủ TTHC, chất lượng phương án đơn giản hóa, tỷ lệ cắt giảm số lượng thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC, cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC theo mục tiêu kế hoạch đã đề ra.
- Tổ chức lấy ý kiến của đối tượng chịu tác động và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác (nếu thấy cần thiết) để thu thập thông tin trong quá trình rà soát, cho ý kiến, tổng hợp kết quả rà soát. Việc tổ chức lấy ý kiến các bên có liên quan có thể thông qua hình thức hội thảo, hội nghị, tham vấn hoặc các biểu mẫu lấy ý kiến.
- Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá của các ban, ngành;Văn phòng UBND xã tổng hợp kết quả, gửi báo cáo về Văn phòng UBND huyện theo dõi, tổng hợp đánh giá kết quả rà roát.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN:
Kinh phí thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC năm 2022 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. Mức chi cho hoạt động rà soát được áp dụng theo quy định tại Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 của UBND tỉnh, theo dự toán phân bổ năm 2022 của HĐND xã.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Các ban ngành có trách nhiệm:
Kịp thời triển khai thực hiện Kế hoạch, hoàn thành việc rà soát đúng tiến độ, thời gian quy định và đạt mục tiêu đề ra; đảm bảo về chất lượng kết quả rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC và các quy định có liên quan.
2. Văn phòng UBND xã:
- Chịu trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.
- Đôn đốc các ban, ngành thực hiện rà soát theo đúng Kế hoạch đã ban hành; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND xã về tình hình thực hiện Kế hoạch của các ban ngành để có biện pháp xử lý.
- Tổng hợp, nghiên cứu, phân tích kết quả rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC của các ban, ngành gửi về UBND huyện theo quy định.
Trên đây là nội dung Kế hoạch Rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn xã năm 2022. Yêu cầu các ban, ngành nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh, đề xuất hướng xử lý gửi về UBND xã (qua Văn phòng UBND xã) để trình cấp trên xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- UBND huyện;
- Văn phòng UBND huyện;
- TT. Đảng ủy, TT. HĐND xã;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;

- Các ban, ngành cấp xã;
- Lưu: VT.

 
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH


Nguyễn Văn Hùng


 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản"

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm2
  • Hôm nay682
  • Tháng hiện tại10,433
  • Tổng lượt truy cập146,191
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây