Kế hoạch Tổ chức hoạt động tuyên truyền pháp luật phổ biến năm 2022

Kế hoạch Tổ chức hoạt động tuyên truyền pháp luật phổ biến năm 2022

Số kí hiệu Số:300./ KH-UBND
Ngày ban hành 30/08/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 30/08/2022
Thể loại VB - Tuyên truyền
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Nguyễn Văn Hùng

Nội dung

UỶ BAN NHÂN DÂN                                                   céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
      Xà CẨM HÀ                                                                   §éc lËp Tù do H¹nh phóc


Số:300./ KH-UBND                                                                                      Cẩm Hà, ngày  30   tháng  8   năm 2022

KÕ ho¹ch
Tổ chức hoạt động tuyên truyền phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luật đợt 2 n¨m 2022


    Thực hiện kế hoạch số 2441 ngày 26/ 8 /2022 của UBND huyện Cẩm Xuyên về hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đợt 2 năm 2022, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân; Để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn xã đạt kết quả tốt, UBND xã ban hành kế hoạch hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật  gồm các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
   - Tăng cường sự lảnh đạo của cấp ủy đảng, đề cao trách nhiệm và huy động sức mạnh tổng hợp của chính quyền trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đưa công tác này trở thành một bộ phận của công tác giáo dục chính trị.
    - Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, góp phần phòng ngừa và hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội.
   - Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật là hoạt động thường xuyên, tập trung vào những nội dung mang tính cấp bách thời sự, phải kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn dân cư, chú trọng các quy định pháp luật cụ thể, nâng cao tính hướng dẫn thực hiện;

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT.
    Tổ chức phổ biến, giới thiệu những văn bản pháp luật mới và văn bản pháp liên quan mật thiết với nhiệm vụ, công vụ của cán bộ công chức; đời sống của nhân dân cụ thể:
 Phối hợp phòng tư pháp tổ chức tuyên truyên luật Thừa kế, luật đất đai, Nghị định 45 quy định xữ phạt VPHC trong lĩnh vực môi trường.
III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
    Giao cho Héi phô n÷, héi Cùu chiÕn binh, héi N«ng d©n, ®oµn thanh niªn, héi ng­ưêi cao tuæi thông báo đến tận hội viên tham gia hội nghị đầy đủ đúng giờ để buổi tuyên truyền đạt kết quả tốt. Buổi tuyên truyền tổ chức tại nhà văn hóa thôn Đông Tây Xuân, thời gian vào hồi 14 giờ ngày 04/10/2022
 

  NhËn ®ùîc kÕ ho¹ch nµy, ®Ò nghÞ c¸c tæ chøc héi vµ c¸c ban ngµnh liªn quan, cấp ủy ban cán sự thôn phèi hîp thùc hiÖn./.
N¬i nhËn:                                                         TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
- Phßng T­ ph¸p ( B/c);                                                         chñ tÞch
- TTr §¶ng uû H§ND ( B/c);
- C¸c ban ngành;
- Lư­u VP;
- L­ưu T­ ph¸p.
                                                                                 Nguyễn Văn Hùng

 

Các văn bản cùng thể loại "VB - Tuyên truyền"

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay306
  • Tháng hiện tại14,824
  • Tổng lượt truy cập150,582
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây