Kế hoạch Tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên phạm vi toàn xã

Kế hoạch Tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên phạm vi toàn xã

Số kí hiệu Số: 367 /KH-UBND
Ngày ban hành 26/10/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 26/10/2022
Thể loại Quy hoạch - kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Nguyễn Văn Hùng

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN
 XÃ CẨM HÀ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 367 /KH-UBND Cẩm Hà, ngày 26 tháng 10 năm 2022

                                                            KẾ HOẠCH
                         Tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy
                                và cứu nạn, cứu hộ trên phạm vi toàn
 
 

Thực hiện Kế hoạch số 3113/KH-UBND ngày 19/10/2022 của UBND huyện về việc tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) trên phạm vi toàn huyện, UBND xã Cẩm Hà xây dựng kế hoạch thực hiện với những nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU                                                 
1. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan. Chấm dứt ngay tình trạng cơ sở không đủ điều kiện an toàn về PCCC và CNCH, chưa được cấp phép, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự (ANTT) hoặc cơ sở không đủ điều kiện nhưng vẫn hoạt động.
2. Đánh giá đúng thực trạng về PCCC và CNCH đối với cơ sở theo địa bàn; kiểm tra, xlý 100% hành vi vi phạm về PCCC và CNCH, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo đúng quy định tại Điều 17 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ. Bắt buộc các cơ sở phải khắc phục tất cả những tồn tại, vi phạm về PCCC và CNCH theo quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC tương ứng với thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động, kiên quyết không để các cơ sở vi phạm về PCCC và CNCH, có nguy cơ cháy, nổ cao hoạt động.
3. Làm tốt công tác tham mưu, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan quản lý, cơ quan, tổ chức, cơ sở và người dân trong công tác PCCC và CNCH tại địa bàn cơ sở; kết hợp tổng kiểm tra, rà soát với tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức, kỹ năng của người dân về PCCC; kiện toàn, củng cố lực lượng tại chỗ làm công tác PCCC và CNCH tại khu dân cư, cơ sở đáp ứng phương châm “4 tại chỗ” bảo đảm thực chất, hiệu quả.
4. Công tác rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm về PCCC và CNCH phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, bảo đảm khách quan và tuân thủ theo quy định của pháp luật. Hạn chế ảnh hưởng tối đa đến hoạt động bình thường của các cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Đối tượng kiểm tra
Các cơ sở thuộc quản lý của UBND cấp xã ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ (Phụ lục IV) và 07 khu dân cư trên địa bàn.
2. Thời gian kiểm tra
Từ ngày 22/10/2022 đến ngày 15/12/2022.
3. Thành phần đoàn kiểm tra:
UBND xã thành lập đoàn kiểm tra gồm:
  1. Ông: Nguyễn Văn Nam – Phó Chủ tịch UBND xã- Trưởng đoàn
  2. Ông: Đại úy Võ Duy Thành – Phó trưởng Công an xã- Phó đoàn
  3. Ông: Thượng úy Trần Hậu Chiến– Cán bộ Công an xã - Thành viên
  4. Ông: Trung úy Đặng Thị Thu Huyền– Cán bộ Công an xã - Thành viên
  5. Các ông/bà tổ trưởng 06  thôn- Thành viên
4. Nội dung kiểm tra
- Trách nhiệm về PCCC và CNCH của người đứng đầu cơ quan, tổ chức theo quy định tại Điều 5 Luật PCCC và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ.
- Điều kiện an toàn PCCC và CNCH đối với: Cơ sở theo quy định tại Điều 5, khu dân cư theo quy định tại Điều 6, hộ gia đình theo quy định tại Điều 7 của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ và Điều 12, Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2020 của Chính phủ, trong đó tập trung kiểm tra về:
+ Hồ sơ theo dõi quản lý về PCCC và CNCH của cơ sở.
+ Duy trì các yêu cầu đường giao thông dành cho xe chữa cháy, khoảng cách an toàn PCCC và nguồn nước chữa cháy; mặt bằng, công năng sử dụng; giải pháp ngăn cháy lan, giải pháp thoát nạn; trang bị và duy trì hoạt động của hệ thống, thiết bị PCCC và CNCH, các hệ thống kỹ thuật khác có liên quan… theo quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng với thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động (hoạt động trước khi Luật PCCC năm 2001 có hiệu lực thi hành; trong thời gian tiêu chuẩn TCVN 2622-1995, QCVN 06:2010/BXD, QCVN 06:2021/BXD có hiệu lực thi hành và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật khác có liên quan).
+ Quản lý, sử dụng hệ thống thiết bị điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa sinh nhiệt, hóa chất dễ cháy nổ.
+ Hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng; các biện pháp phòng ngừa sự cố, tai nạn... Đối với loại hình cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke cần tập trung kiểm tra về đường, lối thoát nạn; chống tụ khói, ngăn cháy lan, nhất là việc sử dụng vật liệu trang trí nội thất, cách âm bảo đảm tính chịu lửa theo quy định; trang bị hệ thống chữa cháy, báo cháy tự động và kết nối liên động để tự động ngắt hệ thống điện của dàn âm thanh tại các phòng hát khi có tín hiệu báo cháy.
- Rà soát, kiến nghị khắc phục các tồn tại, vi phạm về PCCC và CNCH, trong đó cụ thể, làm rõ các tồn tại, vi phạm trong quá trình đầu tư xây dựng dự án, công trình, hoạt động của cơ sở.

III. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

1. Tổ chức rà soát, lập danh sách 100% các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC thuộc quản lý của UBND xã.
2. Tổng kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH đối với 100% cơ sở thuộc diện quản lý PCCC và CNCH (Phân cấp theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2022 của Chính phủ) , tập trung kiểm tra kỹ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, cơ sở có quy mô lớn, tập trung đông người, có tính chất nguy hiểm cháy, nổ cao như: Khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, chợ, trung tâm thương mại, nhà kho, xưởng sản xuất… (cơ sở đã được Công an huyện, UBND xã kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH định kỳ theo quy định, cơ sở đang tạm ngừng hoạt động phải tổ chức kiểm tra, nắm tình hình và báo cáo theo Kế hoạch này). Kiến nghị thời hạn khắc phục và xử phạt vi phạm hành chính về PCCC và CNCH theo quy định của Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo quy định của Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2022 của Chính phủ, trong đó:
- Đối với cơ sở đang hoạt động nhưng còn tồn tại, vi phạm về PCCC trong giai đoạn đầu tư xây dựng (bao gồm các cơ sở đã được thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC) và trong quá trình hoạt động: Có văn bản yêu cầu ngừng hoạt động đối với các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, không đảm bảo an toàn về PCCC, các yêu cầu về ngăn cháy lan, thoát nạn, trang bị hệ thống báo cháy, chữa cháy và bắt buộc khắc phục theo đúng các quy định của pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC tương ứng với thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành kiến nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Đối với các cơ sở đang bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, tự ngừng hoạt động: Cơ sở, hộ kinh doanh thuộc diện phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT: Thực hiện kiểm tra, thu hồi (đề nghị thu hồi) giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT đối với trường hợp không bảo đảm điều kiện an toàn về PCCC và CNCH; chỉ cấp lại khi đủ điều kiện an toàn PCCC; Cơ sở, hộ kinh doanh không thuộc diện phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT: Có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền thu hồi giấy phép kinh doanh đối với trường hợp không bảo đảm điều kiện an toàn PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật; chỉ cấp lại khi đủ điều kiện an toàn PCCC.
- Có văn bản thông báo cho cơ quan, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã và công khai trên trang thông tin điện tử, phương tiện truyền thông danh sách cơ sở đang bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, cơ sở ngừng hoạt động, cơ sở không bảo đảm an toàn về PCCC và CNCH để chính quyền địa phương, người dân giám sát; giao Công an cấp xã giám sát việc khắc phục, hoạt động của các cơ sở trên địa bàn, kịp thời báo cáo khi phát hiện hành vi vi phạm cho đến khi được hoạt động trở lại.
- Yêu cầu người đứng đầu cơ sở, chủ hộ kinh doanh sau khi khắc phục các tồn tại, vi phạm về PCCC và CNCH phải có báo cáo kết quả thực hiện. Cơ quan trực tiếp quản lý cơ sở tổ chức kiểm tra bảo đảm chỉ những cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH mới được hoạt động trở lại.
3. Trên cơ sở kết quả rà soát, kiểm tra:
- Làm tốt công tác nắm tình hình cơ sở thuộc diện quản lý trên địa bàn theo phân cấp quản lý quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ, đảm bảo làm tốt công tác điều tra cơ bản, thu thập đầy đủ thông tin về cơ sở theo đúng yêu cầu.
- Hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện và đăng ký 100% hồ sơ theo dõi, quản lý về PCCC và CNCH của cơ sở (đối với các hồ sơ còn thiếu thành phần thì có văn bản kiến nghị cơ sở bổ sung đầy đủ theo quy định), phương án chữa cháy, phương án CNCH của cơ quan Công an theo quy định (rà soát, kiểm tra đến đâu, hoàn thiện đến đó); đảm bảo công tác quản lý, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH được thực hiện đúng quy định, kiên quyết không để “sót, lọt”, tham nhũng, tiêu cực trong công tác này.
- Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người đứng đầu cơ sở, người dân trong thực hiện các quy định về PCCC và CNCH; tổ chức xây dựng và nhân rộng các mô hình an toàn về PCCC tại địa bàn, cơ sở đáp ứng yêu cầu trong công tác PCCC và CNCH.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Kế hoạch này đặt dưới sự chỉ đạo toàn diện, trực tiếp của đồng chí Chủ tịch UBND xã.
- Việc kiểm tra, xử lý vi phạm phải thực hiện chặt chẽ, nghiêm minh, triệt để, không để sót lọt cơ sở không được kiểm tra, xử lý; cơ sở có vi phạm quy định về PCCC mà không tạm đình chỉ, đình chỉ hoặc hoạt động mà không được giám sát; kiên quyết thu hồi (đề nghị thu hồi) Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT đối với các cơ sở chưa đủ điều kiện an toàn về PCCC; không để lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, chống tiêu cực trong giám sát, kiểm tra. Quán triệt cán bộ, chiến sỹ có người thân tham gia kinh doanh tại các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC; tuyên truyền, vận động người thân chấp hành các quy định về PCCC, hướng dẫn, kiến nghị của lực lượng kiểm tra; nghiêm cấm lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ can thiệp vào hoạt động rà soát, kiểm tra, xử lý.
- Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát; tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trong công tác quản lý PCCC và CNCH đối với địa bàn, cơ sở, kiểm điểm, xử lý đối với đơn vị, cán bộ thiếu trách nhiệm, buông lỏng trong quản lý, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH đối với địa bàn, cơ sở.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 137/KH-CAT-PC07 ngày 09/6/2022 của Công an tỉnh về tăng cường công tác PCCC và CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.
2. Nhiệm vụ cụ thể
2.1 Đ/c Nguyễn Văn Nam – Phó Chủ tịch – Trưởng đoàn kiểm tra: Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã trong triển khai thực hiện Kế hoạch này, đảm bảo thực hiện hiệu quả, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trong công tác quản lý PCCC và CNCH đối với cơ sở thuộc quản lý; đôn đốc các thành viên trong đoàn kiểm tra thực hiện đúng trách nhiệm đảm bảo các chỉ tiêu đề ra.
2.2 Công an xã
- Tham mưu UBND xã ban hành kế hoạch, công văn chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố phối hợp tổ chức tổng kiểm tra, rà soát điều kiện an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn; Xây dựng lịch kiểm tra, thông báo đến từng cơ sở. Đảm bảo tổ chức rà soát, kiểm tra an đối với 100% các khu dân cư, cơ sở thuộc Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/202 của Chính phủ.
- Chủ trì phối hợp với Ban Văn hóa – Truyền thanh của xã tăng cường công tác tuyên truyền, đăng phát tin bài nhằm nâng cao nhận thức về công tác PCCC&CNCH đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã để thực hiện tốt phương châm “Bốn tại chỗ” trong Phòng cháy và chữa cháy.
- Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo trong quá trinhg triển khai thực hiện kế hoạch; kiểm tra, xử lý vi phạm phải thực hiện chặt chẽ, nghiêm minh, triệt để, không để sót lọt cơ sở không được kiểm tra, xử lý.
- Sau khi tổng kiểm tra, rà soát xây dựng chương trình tham mưu cho UBND xã tổ chức 01 buổi tuyên truyền phổ biến kiến thức về PCCC&CNCH cho các đối tượng được kiểm tra. ( Đảm bảo nội dung sát với đối tượng được tuyên truyền, có tổ chức thực hành xử lý tình huống).
2.3 Ban Văn hóa – truyền thanh
Phối hợp với Công an xã trong công tác tuyên truyền, đăng phát tin bài, khuyến cáo về an toàn PCCC&CNCH. Khi có thông báo của Đoàn kiểm tra thì công khai trên trang thông tin điện tử, phương tiện truyền thông danh sách cơ sở đang bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, cơ sở ngừng hoạt động, cơ sở không bảo đảm an toàn về PCCC và CNCH để chính quyền địa phương, người dân giám sát.
2.4 Tổ trưởng các TDP
- Chủ đông rà soát các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy tại khu dân cư theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ và Điều 12, Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2020 của Chính phủ, khắc phục những tồn tại, thiếu sót về công tác PCCC&CNCH tại khu dân cư khi được đoàn kiểm tra kiến nghị, nhắc nhở.
- Trong phạm vi TDP kiểm tra, đôn đốc các chủ hộ gia đình thực hiện tốt công tác đảm bảo điều kiện an toàn về Phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Điều 7, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.
Trên đây là kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên phạm vi toàn yêu cầu các đ/c tập trung triển khai quyết liệt, đảm bảo tiến độ đặt ra. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo về UBND xã để kịp thời hướng dẫn./.
Nơi nhận:          
(để báo cáo);
- UBND huyện;- Thường trực ĐU
(Để thực hiện);
- Các Ban ngành, đoàn thể- Các Đ/c trong đoàn kiểm tra
- Lưu VP.
TM ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH


      

Nguyễn Văn Hùng 

Các văn bản cùng thể loại "Quy hoạch - kế hoạch"

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay323
  • Tháng hiện tại14,841
  • Tổng lượt truy cập150,599
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây