Kế hoạch Triển khai Hội nghị thôn nhiệm kỳ 2022-2025

Kế hoạch Triển khai Hội nghị thôn nhiệm kỳ 2022-2025

Số kí hiệu Số: 263 /KH-UBND
Ngày ban hành 03/08/2022
Thể loại Quy hoạch - kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Nguyễn Văn Hùng

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM HÀ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
     Số:     263  /KH-UBND                       Cẩm Hà, ngày  03 tháng 8 năm 2022

KẾ HOẠCH
Triển khai Hội nghị thôn nhiệm kỳ 2022-2025
 
 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và luật Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị quyết Liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 04 năm 2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh 34/QH11;
Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV, ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ, về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số: 14/2018/TT- BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ về tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố; Số 05/2022/TT-BNV ngày 23 tháng 5 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều  của Thông tư số 04/2012/TT-BNV.
Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Hội Đồng nhân tỉnh Hà Tĩnh về Nghị quyết  điều chỉnh, sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố tại các huyện: Hương Khê, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hương Sơn;
Căn cứ Thông tư số 01/VBHN-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;
Căn cứ Kế hoạch số 18-KH/ĐU ngày 02/8/2022 của Đảng uỷ về việc Đại hội chi bộ và thôn xóm;
Căn cứ chương trình công tác năm 2022 của UBND xã Cẩm Hà, để đảm bảo quy trình, quy định về Hội nghị thôn, đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2020-2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025 và công tác bầu cử thôn trưởng đối với các thôn trên địa bàn xã, UBND xã Cẩm Hà xây dựng kế hoạch triển khai Hội nghị thôn nhiệm kỳ 2022-2025, cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Mục đích:
Tổ chức đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025;
Tổ chức bầu trưởng thôn thực sự có năng lực, có tinh thần trách nhiệm, đại diện cho nhân dân và giúp cho UBND xã quản lý, thực hiện các nhiệm vụ hành chính tại thôn về kinh tế - văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng, thông qua trách nhiệm, quyền hạn theo quy định.
2. Yêu cầu:
           2.1. Ban cán sự thôn tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2020-2022 trên cơ sở chỉ tiêu Nghị quyết của Chi bộ, Nghị quyết thôn đầu nhiệm kỳ, kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế của thôn trong quá trình thực hiện, bàn và biểu quyết phương hướng mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025.
           2.2. Tổ chức bầu cử mỗi thôn một trưởng thôn đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, không gò ép máy móc, nhưng cũng không được rời xa sự lãnh đạo của Đảng. Trưởng thôn phải là Đảng viên, là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn, từ đủ 21 tuổi trở lên. Đạo đức phẩm chất, tư cách tốt, được nhân dân tín nhiệm; có năng lực quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, bản thân và gia đình phải gương mẫu, có năng lực phương pháp vận động; tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc của cộng đồng thôn xóm và cấp trên giao phó.
         Phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất chào nừng đại hội thôn nhiệm kỳ 2022-2025.
II. Nội dung, biện pháp tiến hành, thời gian thực hiện
1. Nội dung:
- Chỉ đạo các thôn công tác chuẩn bị Hội nghị trình Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã duyệt.
- Phối hợp các đồng chí trong BCH Đảng ủy, cán bộ công chức của xã phụ trách chỉ đạo, hướng dẫn các thôn thực hiện công tác Hội nghị thôn nhiệm kỳ 2022-2025.
- Tăng cường tuyên truyền về kế hoạch Hội nghị thôn và bầu thôn trưởng nhiệm kỳ 2022-2025.
2. Biện pháp tiến hành:
2.1. Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2020-2022, Cấp ủy, ban cán sự thôn cũ và cấp ủy ban cán sự thôn lâm thời đối với thôn sáp nhập thực hiện các báo cáo:
- Báo cáo tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2020 – 2022. Kết quả đạt được so với chỉ tiêu nghị quyết của Chi bộ, thôn đầu kỳ đề ra đầu nhiệm kỳ 2020-2022 những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và biểu quyết các mục tiêu phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của nhiệm kỳ 2022 – 2025. (Theo đề cương báo cáo).
 +  Báo cáo kiểm điểm vai trò lãnh đạo điều hành của ban cán sự thôn trong nhiệm kỳ qua.
 +  Báo cáo tài chính nhiệm kỳ 2020 – 2022 và thông qua kết quả kiểm kê tài chính vừa qua của HĐND – UBND xã.
 + Danh sách các khoản nợ dân, dân nợ.
2.2. Bầu cử Trưởng thôn
- Cấp ủy chi bộ báo cáo kết quả Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025
- Báo cáo cuộc họp của Tiểu ban Mặt trận thôn giới thiệu nhân sự Trưởng thôn.
- Tổ chức Ứng cử, đề cử tại Đại hội thôn nhiệm kỳ 2022-2025.
- Tổ chức bầu cử Thôn Trưởng theo hướng dẫn liên ngành của UBND xã và UBMTTQ xã (Có hướng dẫn kèm theo).
3. Thời gian thực hiện
- Từ ngày 03/8/2022 Ban hành Hướng dẫn liên ngành UBND xã, UBMTTQ xã về hướng dẫn Đại hội thôn nhiệm kỳ 2022-2025
- Từ ngày 04/8/2022 đến ngày 12/8/2022, các thôn tiến hành kiểm kê, quyết toán xong các khoản thu chi của thôn.
- Từ ngày 13/8/2022 đến ngày 14/8/2022, Cấp ủy, chi bộ thôn cũ và Cấp ủy, chi bộ lâm thời đối với các thôn sáp nhập chuẩn bị các báo cáo phục vụ cho chương trình tổng kết. Chi ủy, chi bộ ban công tác mặt trận thôn chuẩn bị công tác nhân sự trình Thường trực Đảng ủy cho ý kiến chỉ đạo.
- Từ ngày 20/8/2022 đến ngày 25/8/2022 các thôn tổ chức hội nghị tổng kết và ban bầu cử làm công tác chuẩn bị.
- Ngày bầu cử thống nhất sau ngày đại hội Chi bộ các thôn hoàn thành.
III. Tổ chức thực hiện
1. UBND xã phối hợp với UBMTTQVN xã hướng dẫn công tác bầu cử thôn trưởng, nhiệm kỳ 2022-2025 cho các thôn.
2. Đài truyền thanh xã tăng cường công tác tuyên truyền những nội dung liên quan công tác Hội nghị để nhân dân các thôn biết, theo dõi và hưởng ứng, thực hiện.
3. UBMTTQVN xã hướng dẫn quy trình và các thủ tục liên quan đến việc giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh trưởng thôn. Chỉ đạo các hội đoàn thể tăng cường vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia bầu cử trưởng thôn.
4. Cán bộ của xã được phân công phụ trách các thôn phối hợp với các đ/c BCH Đảng ủy tăng cường theo dõi, hướng dẫn và đôn đốc các thôn thực hiện công tác Hội nghị theo đúng quy trình.
5. Trưởng Ban công tác mặt trận, thôn trưởng phối hợp tổ chức triển khai kế hoạch, tăng cường tuyên truyền và thực hiện đảm bảo công tác Hội nghị thôn nhiệm kỳ 2022-2025. Kết quả kiện toàn Ban cán sự nhiệm kỳ 2022-2025, thôn trưởng gửi kết quả về UBND xã qua Văn phòng UBND chậm nhất 02 ngày kể từ sau ngày bầu Trưởng thôn để UBND tổng hợp ra quyết định phê duyệt kết quả.
Trên đây là kế hoạch Tổ chức Hội nghị thôn, nhiệm kỳ 2022-2025 của UBND xã Cẩm Hà. Đề nghị Mặt trận tổ quốc xã, các ngành, đoàn thể từ xã đến thôn, các đồng chí cán bộ, công chức tăng cường phối hợp thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định./.
Nơi nhận:                                                                    
- TT. Đảng uỷ;
- TT. HĐND, UBMTQ xã;                                      
- Chủ tịch, Phó CT.UBND xã;
- BCH Đảng ủy;
- Các đoàn thể cấp xã;
- Các đ/c chỉ đạo thôn;
- 8 thôn;
- Lưu VT.     
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHNguyễn Văn Hùng

                                                 
                                                                                             
                                                                                                 


 

Các văn bản cùng thể loại "Quy hoạch - kế hoạch"

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay434
  • Tháng hiện tại14,952
  • Tổng lượt truy cập150,710
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây