Kế hoạch Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022

Kế hoạch Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022

Số kí hiệu Số: 196/KH-UBND
Ngày ban hành 02/06/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 02/06/2022
Thể loại Quy hoạch - kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Nguyễn Văn Hùng

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM HÀ

         Số:  196/KH-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Hà, ngày  02  tháng 6 năm 2022

                                                      KẾ HOẠCH
Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022


Thực hiện Công văn số 3042/VPCP-KGVX ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh và Kế hoạch số 1507/KH-UBND ngày 07/6/2022 của UBND huyện Cẩm Xuyên về triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022 với chủ đề Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy - Vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn. Uỷ ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022 trên địa bàn với những nội dung sau đây:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo nên khí thế sôi nổi trong việc tham gia và hưởng ứng thực hiện tích cực “Tháng hành động phòng chống ma túy” (từ ngày 08/6 đến ngày 30/6), “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” (ngày 26/6) trên phạm vi toàn xã, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm, hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy.
2. Tổ chức và triển khai có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ma túy, đặc biệt là những điểm mới của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; hậu quả và tác hại của việc sử dụng, sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy; giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng ngừa ma túy cho người dân, nhất là số thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.
3.  Thực hiện tốt công tác nắm, dự báo tình hình, tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp, đẩy mạnh công tác phòng ngừa; tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Tích cực vận động người nghiện đi cai nghiện ma túy dưới mọi hình thức, tập trung vận động tự nguyện tại các Trung tâm; tăng cường công tác lập, duyệt hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào quản lý theo Nghị định số 120/2021/NĐ-CP và đi cai nghiện bắt buộc theo Nghị định số 116/2021/NĐ-CP.
4. Việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất từ cơ sở; quan tâm chú trọng các địa bàn trọng điểm phức tạp về tệ nạn ma túy, đảm bảo có sự phối hợp, tích cực tham gia của các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Các hoạt động của Tháng hành động phòng, chống ma túy cần được triển khai thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với thực tế.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Công tác chỉ đạo, điều hành và tuyên truyền phòng, chống ma túy
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình Quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025; Công điện số 365/CĐ-TTg ngày 20/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo, đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác cai nghiện, xác định tình trạng nghiện, quản lý sau cai, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; Chương trình hành động số 1875-CTr/TU ngày 06/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 03/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Nghị quyết số 38/NQ-HĐND, ngày 06/11/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2026; Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2026.
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về phòng, chống ma tuý, đặc biệt là những điểm mới của Luật Phòng, chống ma tuý ngày 30/3/2021 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Tổ chức tuyên truyền về hậu quả, tác hại của ma túy, nhất là ma túy tổng hợp; phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa của quần chúng nhân dân. Đa dạng hóa các hình thức, biện pháp, nội dung tuyên truyền theo phương châm hướng về cơ sở, tập trung vào địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy; giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng ngừa ma tuý cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và phụ huynh. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội (Zalo, Facebook…) trong các hoạt động thông tin tuyên truyền.
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác xây dựng thôn, xóm lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, kịp thời phát hiện, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, cai nghiện.
2. Tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy
Lực lượng Công an chủ động đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; tăng cường nắm tình hình, rà soát địa bàn, đối tượng nhằm phát hiện, đấu tranh, triệt xóa kịp thời các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Tăng cường quản lý, giám sát, phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng quảng cáo, lôi kéo sử dụng, mua bán trái phép các chất ma tuý trên mạng xã hội. Tập trung xác minh, truy bắt đối tượng truy nã, nhất là các đối tượng chủ mưu, cầm đầu trên địa bàn. Kiên quyết bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng vũ khí nóng, phương tiện, hung khí chống đối lại lực lượng chức năng; truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án ma tuý để tuyên truyền, răn đe, phòng ngừa chung.
3. Làm tốt công tác điều trị, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy
Tổ chức thống kê, rà soát, cập nhật danh sách người nghiện ma túy tại cộng đồng để tiếp cận, khuyến khích người nghiện tự giác khai báo tình trạng nghiện, đăng ký hình thức điều trị, cai nghiện phù hợp nhằm hạn chế việc sử dụng trái phép chất ma túy, ngăn chặn việc lôi kéo thanh, thiếu niên sử dụng ma túy; làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng.
III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
1. Công an xã
- Tham mưu UBND xã, Ban Chỉ đạo xã triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch tháng hành động phòng, chống ma túy, hưởng ứng "Ngày thế giới và ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6/2022", đôn đốc các ban ngành, thôn xóm thực hiện nghiêm túc.
- Chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện những vấn đề nổi, những địa bàn có dấu hiệu phức tạp về tội phạm, tệ nạn ma túy; các phương thức thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm ma túy, nhận diện trúng các loại đối tượng, nhất là số đối tượng là người tỉnh ngoài có biểu hiện hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy.
- Chỉ đạo lực lượng Công an viên thôn phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống ma túy ở cơ sở, trọng tâm là công tác rà soát, thống kê, phân loại, đưa vào quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy.
- Phối hợp Công chức Văn hóa – Chính sách và các ban, nghành có liên quan đôn đốc, hướng dẫn các thôn, xóm tăng cường công tác lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào quản lý giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 120/2021/NĐ-CP; tích cực vận động người nghiện đi cai nghiện tự nguyện, cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 116/2021/NĐ-CP tại các Trung tâm, tăng cường giáo dục, quản lý người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Qua đó làm giảm tội phạm, giảm phức tạp về tệ nạn ma túy trên địa bàn.
- Phát huy hiệu quả và khai thác tối đa hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu căn cước công dân phục vụ công tác quản lý địa bàn, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy nhằm làm tốt công tác phòng ngừa, không để phát sinh tội phạm, tệ nạn ma túy và vi phạm pháp luật.
- Siết chặt công tác quản lý nhân, hộ khẩu, quản lý các loại hình kinh doanh lưu trú (karaoke, nhà trọ), tập trung vào những cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm có điều kiện về ANTT, ngăn chặn không để tội phạm ma túy lợi dụng tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.
- Kịp thời hướng dẫn, cung cấp, định hướng thông tin cho các ngành, đoàn thể, nhất Đài phát thanh để tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy hiệu quả, thiết thực.
 2. Văn hóa – chính sách
- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thôn, xóm triển khai rà soát, thống kê và phân loại đối tượng nghiện ma túy, cập nhật tình hình biến động số đối tượng nghiện ma túy trên toàn xã để có biện pháp cai nghiện điều trị phù hợp, hiệu quả. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác cai nghiện và quản lý sau cai; tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng. (Nghị định 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ).
- Tổ chức xây dựng, nhân rộng các mô hình cai nghiện ma túy, tái hòa nhập cộng đồng sau cai nghiện ma túy hoạt động hiệu quả. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên sâu đến các ban, nghành đoàn thể, thôn xóm việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành; hướng dẫn thôn xóm tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng theo các quy định mới.
 3. Trạm y tế xã
- Khẩn trương bố trí các điều kiện về cơ sở vật chất để tiến hành chỉ định, xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn; chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, tập huấn chuyên môn cho đội ngũ y tế cấp thôn, xóm về công tác xác định tình trạng nghiện ma túy; phối hợp với phòng Y tế đẩy mạnh công tác xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định.
  - Chủ trì phối hợp với các Ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các biện pháp giảm tác hại của ma túy đến sức khỏe của cộng đồng, phối hợp quản lý chặt chẽ đối tượng đang điều trị nghiện thuốc phiện bằng Methadone, không để đối tượng lợi dụng vừa uống methadone, vừa tàng trữ, mua bán, sử dụng ma túy; lồng ghép các biện pháp giảm lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh truyền nhiễm khác qua tiêm chích ma túy.
- Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh tân dược, quản lý sử dụng cấp phát các loại thuốc tân dược gây nghiện, thuốc hướng thần, các loại tiền chất dùng trong y học tại các bệnh viện, cơ sở y tế, các nhà thuốc... nhằm phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh các cơ sở vi phạm.
4. Văn hóa – xã hội
  - Triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, treo pano, áp phích khẩu hiệu trên các tuyến đường chính của xã lồng ghép tuyên truyền phòng, chống ma túy.
  - Chỉ đạo Đài truyền thanh xã phối hợp Công an xã xây dựng, đa dạng hóa các hình thức, thể loại và chương trình truyền thông tuyên truyền về các quy định pháp luật mới về phòng, chống ma túy; tác hại của ma túy; những tấm gương điển hình, mô hình phòng, chống ma túy hiệu quả tại cơ sở; chính sách hỗ trợ người nghiện sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng... Tăng thời lượng, tần suất phát sóng vào các khung giờ có nhiều người theo dõi.
 5. Các trường học
- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy cho học sinh trong nhà trường, trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến về hậu quả, tác hại của ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp và các chất gây nghiện, chất hướng thần núp bóng các vỏ bọc, hình thức như: tem giấy, bùa lưỡi, cỏ Mỹ, bóng cười....
- Tổ chức các chương trình giáo dục, nâng cao kiến thức và kỹ năng phòng chống ma túy trong chương trình đào tạo. Chỉ đạo xây dựng, triển khai các mô hình phòng chống ma túy trong trường học.
 6. Tư pháp – Hộ tịch
- Phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan và thôn, xóm tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, trong đó cần tập trung vào các địa bàn có tệ nạn ma túy, các đối tượng có nguy cơ cao, dễ bị lợi dụng, lôi kéo tham gia hoạt động tệ nạn, tội phạm ma túy.
7. UBMT Tổ quốc xã
- Tăng cường công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy; chủ động phát hiện, tố giác các hành vi mua bán, tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy, các người nghiện mới, vận động người nghiện tự giác cai nghiện; tổ chức các cuộc tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy cho công nhân lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn xã.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các Ban nghành, đoàn thể liên quan, các thôn xóm căn cứ chức năng nhiệm vụ và những nội dung trên, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Gửi Báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân xã (qua Công an xã) trước ngày 30/6/2022.
2. Công an xã theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và Ban Thi đua - Khen thưởng xã tham mưu tổng kết, xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.
3. Kinh phí thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy được bố trí trong dự toán ngân sách chi thường xuyên của ban, ngành và được huy động từ các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật./.
Nơi nhận:
- BCĐ PC AIDS & PC tệ nạn ma tuý,
  mại dâm huyện;
- TT ủy ban, HĐND xã;
- Đồng chí PCT UBND xã;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể .
- Các trường học trên địa bàn, trạm y tế xã ;
- Thành viên BCĐ;
- 8 Thôn;
- Lưu: VT, CAX.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

Các văn bản cùng thể loại "Quy hoạch - kế hoạch"

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay391
  • Tháng hiện tại14,909
  • Tổng lượt truy cập150,667
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây