Kế hoạch phổ biến pháp luật quý I năm 2023

Kế hoạch phổ biến pháp luật quý I năm 2023

Số kí hiệu Số: 10/ KH-UBND-PBGDPL
Ngày ban hành 13/01/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực 13/01/2023
Thể loại Văn bản
Lĩnh vực pháp luật
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Nguyễn Văn Hùng

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM HÀ

 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc
 
 

 Số: 10/ KH-UBND-PBGDPL          Cẩm Hà, ngày  13 tháng  01  năm 2023

                  KÕ ho¹ch
Phèi hîp phæ biÕn ph¸p luËt quý I n¨m 2023


Thực hiện hướng dẫn số 01 ngày 03/01/2023 của HĐPHPBGDPL huyện Cẩm Xuyên về hướng dẫn PBPL quý I năm 2023, UBND xã Cẩm Hà xây dựng kế hoạch tuyên truyền PBPL quý I năm 2023 cụ thể như sau;
 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 Phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật mới, chính sách mới của trung ương và của tỉnh nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT.
Tổ chức phổ biến, giới thiệu những văn bản pháp luật mới và văn bản pháp luật liên quan mật thiết với nhiệm vụ, công vụ của cán bộ công chức; đời sống của nhân dân cụ thể:
1. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân:
a. Yêu cầu :
Phải thường xuyên liên tục bằng nhiều hình thức , cập nhật các nội dung cơ bản của pháp luật đến với nhân dân. Đảm bảo các nội dung của những văn bản pháp luật liên quan đến đời sống nhân dân phải được phổ biến để người dân biết, hiểu và thực hiện. Cùng với việc phổ biến, giáo dục pháp luật, cần tích cực vận động để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong nhân dân. Gắn công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải cơ sở với công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật.
b. Nội dung:
- Triển khai tuyên truyền kịp thời đầy đủ, rộng rãi các văn bản luật như: luật an toàn vệ sinh thực phẩm, luật căn cước công dân, Phổ biến chỉ thị số 26 CT/TU ngày 12/12/2022 của ban thường vụ tỉnh ủy về lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trước trong và sau tết quý mão năm 2023, chỉ thị số 02/CT/TU ngày 04/12/2020 của ban thường vụ tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện chỉ thị 32- CT/TW của ban bí thư về sự tăng cương lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ nhân dân trên địa bàn tỉnh. Các nghị định của chính phủ, số 59/2022/N Đ-CP, số 72/ 2022/N Đ-CP
2. Phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường:
a. Yêu cầu:
Trang bị cho học sinh những kiến thức pháp luật cơ bản về quyền và nghĩa vụ của công dân;
b. Nội dung:
Thông tư số 15/2022/TT-BGD ĐT ngày 08/11/2022 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tiếp tục chú trọng các văn bản; luật giáo dục nghề nghiệp, luật giáo dục, nghị định 84/2020/N Đ-CP ngày 17/7/2020 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật giáo dục.
III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Giao cho Héi phô n÷, héi Cùu chiÕn binh, héi N«ng d©n, ®oµn thanh niªn, héi ngưêi cao tuæi, các nhà trường phèi hîp víi Ban t­ư ph¸p triÓn khai tæ chøc c bui tun truyn tp trung ®Ó hi viên, nhân dân, giáo viên và học sinh n¾m v÷ng vÒ kiÕn thøc ph¸p luËt. Đài truyn thanh xã tập trung tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh các văn bản pháp luật như Kế hoạch đã triển khai.
NhËn ®ùîc kÕ ho¹ch nµy, ®Ò nghÞ c¸c tæ chøc héi vµ c¸c ban ngµnh liªn quan, ban giám hiệu các nhà trường phèi hîp thùc hiÖn./.
 
Nơi nhận:
- UBND huyện;
- Phòng Tư pháp huyện;
- Đảng ủy, HĐND, UBMT;
- Các ban ngành liên quan;
- Lưu: VT.                        
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng 

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản"

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay454
  • Tháng hiện tại14,972
  • Tổng lượt truy cập150,730
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây