NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ CẨM HÀ KHÓA XXX NHIỆM KỲ 2020-2025

NGHỊ QUYẾTĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ CẨM HÀ KHÓA XXX KỲ 2020-2025

Số kí hiệu 01
Ngày ban hành 08/05/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực 08/05/2020
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành Bộ GDĐT
Người ký Lê Văn Sơn

Nội dung

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ CẨM HÀ KHÓA XXX NHIỆM KỲ 2020-2025
*
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Cẩm Hà, ngày 08  tháng 05 năm 2020
 
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ CẨM HÀ KHÓA XXX
NHIỆM KỲ 2020-2025

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Cẩm Hà lần thứ XXX nhiệm kỳ (2020 – 2025), diển ra từ ngày 07 đến ngày 08 tháng 5 năm 2020 tại Hội trường UBND xã Cẩm Hà, gồm 117 đại biểu ưu tú đại diện cho 296 đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ xã Cẩm Hà về dự Đại hội.
Sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc; với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và đổi mới, đại hội đã hoàn thành nội dung, chương trình làm việc và nhất trí.
QUYẾT NGHỊ.
          I. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng mục tiêu nhiệm vụ 5 năm 2020-2025 nêu trong báo cáo chính trị trình Đại hội
          1/ Về đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020.
          Đại hội Khẳng định.
          Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ và các Ban ngành cấp Huyện. Đảng bộ xã Cẩm hà đã biết tận dụng tranh thủ thời cơ, phát huy những thuận lợi cơ bản, khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất,  nên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, động viên các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể quần chúng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 10,2%, đến cuối năm 2019 tổng giá trị sản xuất đạt 140 tỷ đồng, trong đó nông nghiệp chiếm 31,4%, thương mại - dịch vụ và phụ trợ chiếm 32,9%, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chiếm 35,7%, thu nhập bình quân đầu người đạt 33,62 triệu đồng/người/năm, tăng  59% so với đầu nhiệm kỳ; xã đạt 20/20 tiêu chí nông thôn mới; chính trị ổn định; văn hoá xã hội có bước phát triển, đảm bảo an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện; quốc phòng an ninh được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được tăng cường; kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh”, thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII)  về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ  được triển khai nghiêm túc và có hiệu quả nhất định. Hệ thống chính quyền từ xã đến thôn xóm được cũng cố, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành, quản lý của nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; sự phối hợp giữa chính quyền, MTTQ, các đoàn thể ngày càng chặt chẻ và có hiệu quả.
Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng đã nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần phải khắc phục đó là: Tăng trưởng kinh tế còn thấp so với điều kiện thực tế của địa phương, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm. Công tác quản lý, sử dung đất đai còn nhiều bất cập; quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn thiếu tính đồng bộ. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, nhưng còn những mặt hạn chế, một số nét đẹp văn hóa truyền thống chưa được duy trì thường xuyên, đang có những thủ tục lạc hậu phát sinh, vệ sinh môi trường chưa đảm bảo. Việc xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa chất lượng chưa tương xứng, cơ sở vật chất phục vụ dạy học tuy đã được quan tâm đầu tư song vẫn chưa đáp ứng với yêu cầu của trường chuẩn trong giai đoạn mới. Tai tệ nạn xã hội có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp nhất là: bài bạc, số đề, trộm cắp vặt…chưa được ngăn chặn triệt để. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tuy có đổi mới nhưng kết quả chưa cao; tính lãnh đạo, tính giáo dục trong sinh hoạt chi bộ còn nhiều hạn chế; nguyên tắc tập trung dân chủ có lúc chưa được phát huy cao độ, công tác đấu tranh phê bình còn e dè, nể nang, tự phê bình hạn chế; việc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng đôi lúc thiếu kịp thời, vai trò kiểm tra của cấp uỷ còn hạn chế; hoạt động của các đoàn thể, các chi hội, chi đoàn chưa đều, chưa mạnh, phối hợp thiếu đồng bộ, nội dung hoạt động tuy có nhiều đổi mới nhưng chưa thu hút được hết hội viên, đoàn viên tham gia.
Từ thực tiển lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ rút ra một số bài học, kinh nghiệm sau:
Giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, đặc biệt là sự đoàn kết thống thất trong đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn xóm. Mọi công việc phải được bàn bạc tập thể công khai, đề cao vai trò cá nhân phụ trách, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu, giám nghỉ, giám làm, biết vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chủ trương, chính sách của cấp trên để đề ra các giãi pháp thực hiện sát đúng với địa phương, khắc phục tình trạng rập khuôn, cứng nhắc.
Phát huy sức mạnh nội lực, kết hợp tranh thủ kịp thời có hiệu quả đầu tư của cấp trên, xây dựng lộ trình thực hiện cho từng việc cụ thể, chú ý chọn mủi đột phá, các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, cộng với việc ban hành các cơ chế chính sách phù hợp tạo điều kiện để thúc đẩy phong trào phát triển.
Chăm lo xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy đầy đủ vai trò của các thành viên trong hệ thống chính trị; tăng cường vai trò lành đạo của tổ chức Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, vận động tập hợp của MTTQ, các tổ chức đoàn thể; coi trọng phát huy việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.
Thường xuyên bám sát cơ sở, địa bàn thôn xóm, phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn xóm, thực hiện phân công, phân nhiệm rỏ ràng, kết hợp với việc tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời.
II. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2020-2025
Trong 5 năm tới, thực hiện nhiệm vụ chính trị có nhiều thuận lợi. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, cộng với các chủ trương đúng đắn, phù hợp của Đảng, Nhà nước cấp trên, tiếp tục khẳng định cho sự quyết tâm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh được ổn định. Cẩm Hà là xã đồng bằng, nằm gần quốc lộ 1A, có hệ thống giao thông bằng đường bộ và đường thủy khá  thuận lợi. Đây là điều kiện tốt để trao đổi nông sản, nhất là khi sản xuất nông nghiệp đang hướng đến tạo ra sản phẩm hàng hóa và lựa chọn sản phẩm chủ lực nông nghiệp sạch, an toàn theo hướng hữu cơ có năng suất chất lượng cao.
          Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi thì vẩn còn những khó khăn như: Tình hình thế giới và khu vực dự báo còn diển biến phức tạp, thiên tai, dịch bệnh diển biến bất thường. Các tai tệ nạn xã hội ngày càng gia tăng, ít nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.
A. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU,  CÁC KHÂU ĐỘT PHÁ.   
I. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG.
Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm; đẩy mạnh phát triển dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng; chăm lo phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng – an ninh; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục xây dựng bền vững các tiêu chí NTM, phấn đấu xây dựng xã Cẩm Hà đạt NTM nâng cao vào năm 2024. 
II.  CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
1. Chỉ tiêu về kinh tế.
- Cơ cấu tỷ trọng kinh tế: Tiểu thủ Công nghiệp - Xây dựng 39%, dịch vụ và phụ trợ 38,1%, Nông nghiệp 22,9%;
- Giá trị sản phẩm thu hoạch trên một ha đất trồng trọt 110 đến 130 triệu đồng và từ 180 đến 200 triệu đồng trên một ha nuôi trồng thủy sản.
- Thu ngân sách trên địa bàn tăng hàng năm tăng từ 15 - 20%, đến năm 2025 phấn đấu đạt trên 15.5 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân đầu người phấn đấu đến năm 2025 đạt 65 triệu đồng.
- Hàng năm, thành lập mới 1-2 doanh nghiệp, phấn đấu đến năm 2025 tăng thêm 6 Doanh nghiệp, cũng cố nâng cao 2-3 HTX hoạt động có hiệu quả, thành lập 10 - 15 THT.
2. Chỉ tiêu văn hóa - xã hội
- Tỷ lệ hộ nghèo giảm đến năm 2025 dưới 2%;
- Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đến năm 2025 phấn đấu đạt trên 95%;
- Giảm tỷ lệ sinh con thứ ba hàng năm từ 02 đến 03%;
- Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo phấn đấu đạt 70%;
-  Xã giữ vững tiêu chí chuẩn quốc gia về y tế;
- 100% trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng phấn đấu dưới 6%;
- Giữ vững trường Mầm Non, trường Tiểu Học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2,  xây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ 1;
-  8/8 thôn giữ vững  thôn văn hoá, tỷ lệ gia đình văn hoá hàng năm đạt  trên 92%, gia đình tham gia các hoạt động thể thao đạt trên 65%. 
- Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2024, xây dựng thêm ít nhất 4 khu dân cư kiểu mẫu đến năm 2025 có 6/8 thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu.
3. Chỉ tiêu về môi trường
Tỷ lệ hộ dân dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%;  trên 70% hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn quốc gia, nhân rộng mô hình xử lý rác thải và mô hình xử lý nước thải tại hộ gia đình
- Tỷ lệ  hộ tham gia thu gom, phân loại rác thải đạt 97%;
4. Chỉ tiêu về cải cách hành chính
-  100%  hồ sơ hành chính được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.
5. Chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh
- Xây dựng cơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu và giữ vững ổn định chính trị, xã hội, hàng năm Quân sự - Công an đạt đơn vị Quyết thắng.
6. Chỉ tiêu chủ yếu về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị
- Hằng năm bình quân kết nạp từ 08 đến 10 đảng viên;
- 95% các chi bộ bình quân hằng năm được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.
- Phấn đấu trên 90% đảng viên bình quân hằng năm được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên;
- Đảng bộ đạt “TSVM”;  Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
III. CÁC KHÂU ĐỘT PHÁ.
1. Đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, trong đó ưu tiên phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ trở thành ngành kinh tế mủi nhọn trong cơ cấu kinh tế của địa phương.
2. Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành, quản lý của chính quyền, phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân, thực hiện sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động có hiệu quả.
B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Xây dựng xã Cẩm Hà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
2. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt là phát triển thương mại dịch vụ, tái cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp gắn với đề án sản xuất, theo hướng hữu cơ, liên kết Doanh nghiệp; đa dạng hóa các loại nghành nghề, giảm nghèo bền vững; tăng cường quản lý đất đai, bảo vệ môi trường.
3. Tăng cường cải cách hành chính, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tăng cường đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ.
4. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội.
5. Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân thế trận an ninh nhân dân vững vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
6. Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên.
7. Nâng cao vai trò của chi bộ trong công tác quản lý, phân công nhiệm vụ đảng viên; quan tâm công tác phát triển đảng viên mới;  phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể.
C. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
I. LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG AN NINH.
1. Về phát triển kinh tế
1.1. Về phát triển nông nghiệp.
        Tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội; hoàn chỉnh quy hoạch hệ thông giao thông, thuỷ lợi nội đồng  nhằm phát triển sản xuất hàng hoá; tập trung khuyến khích phát triển thương mại, dịch vụ, phát triển mô hình THT, HTX, doanh nghiệp trong sản xuất, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế của địa phương. Khảo nghiệm đưa giống cây, con mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất theo hướng sản xuất hàng hoá (rau màu, lúa, bò, gà… vv)
Phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu diện tích gieo trồng lúa, cây các loại hàng năm; tập trung liên kết với doanh nghiệp trong việc bao tiêu sản phẩm; chỉ đạo  khảo sát thành lập các THT sản xuất và bao tiêu rau, củ các loại cung cấp cho doanh nghiệp, thị trường nâng cao thu nhập cho người dân.
 Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường: như mô hình chăn nuôi bò nhốt, mô hình chăn nuôi vịt siêu thịt; gà thịt; vịt, gà đẻ trứng; quan tâm và thực hiện tốt công tác phòng trừ dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.
1.2. Về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
 Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm và lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, quán triệt đầy đủ các quan điểm, mục tiêu của Đảng, Nhà Nước các cơ chế, chính sách trong xây dựng NTM, cũng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng hiệu quả của Ban chỉ đạo, Ban quản lý xã, Ban phát triển thôn.  Chỉ đạo quyết liệt thực hiện mạnh mẽ chương trình MTQG XDNTM, đặc biêt là đổi mới cách thức chỉ đạo, thực hiện xây dựng khu dân cư mẫu tại các đơn vị thôn, để giữ vững các khu dân cư mẫu và xã NTM đã đạt đồng thời tiếp tục xây dựng thành công 6/8 khu dân cư mẫu vào năm 2024 và  xã đạt NTM nâng cao vào năm 2024; bằng các giải pháp để người dân nâng cao được nhận thức tích cực tham gia phong trào xây dựng NTM; Xây dựng mô hình sản xuất, chăn nuôi theo hướng hữu cơ đảm bảo an toàn; cũng cố xây dựng sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 5 sao.
1.3. Về phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, ngành nghề
Tiếp tục khuyến khích phát triển dịch vụ, thương mại và các nghề truyền thống; Rà soát, bổ sung quy hoạch những vị trí có điều kiện thuận lợi kinh doanh buôn bán ( dọc tuyến đê Lộc Hà …), gắn quy hoạch xen ghép dân cư. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ kết nối để các tổ hợp tác, hợp tác xã, các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh phát triển, tiếp cận với thị trường.
1.4. Về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội
Tập trung thu hút mọi nguồn lực (tranh thủ các dự án, huy động đóng góp nội lực của Nhân dân, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tài trợ) và từ nguồn ngân sách của địa phương để đầu tư xây dựng hoàn thành kết cấu hạ tầng.
Đặc biệt quan tâm các công trình như:  Đường trục thôn; đường ngõ xóm; rãnh thoát nước trong khu dân cư, kênh nội đồng bằng BTXM; Cứng hóa 100% đường đường nội đồng theo tiêu chí nông thôn mới.
Xây dựng nhà làm việc 2 tầng  phòng UBND xã; mở rộng khuôn viên và xây dựng Nhà chức năng trường Mầm Non; Nâng cấp khuôn viên nhà văn hóa các thôn. Đầu tư nhà và trang thiết bị đồng bộ tại bộ phận giao dịch một cửa liên thông hiện đại cấp xã..
1.5. Về tài nguyên môi trường
Tăng cường công tác quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, xử lý nghiêm các hộ vi phạm lấn chiếm đất đai. Chỉ đạo, giúp đỡ HTX Môi trường hoạt động một cách hiệu quả.  Hằng năm xây dựng quy hoạch đất dân cư để cấp đất và đấu giá tăng nguồn thu ngân sách; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn.
2. Về văn hóa - xã hội
Nâng cấp đồng bộ hệ thống thiết chế văn hoá từ xã đến thôn xóm. Tăng cường quản lý Nhà nước về văn hoá, đẩy mạnh các hoạt động VHVN, TDTT. Nâng cao chất lượng phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng  đời  sống văn hoá ” và các phong trào xây dựng danh hiệu gia đình văn hoá, thôn văn hóa. Thực hiện theo các Nghị định, chỉ thị, quyết định, quy định của cấp trên trong lĩnh vực văn hóa. 
Tăng cường quản lý nhà nước về y tế, chăm lo công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho Nhân dân. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, chủ động phòng chống các loại dịch bệnh. Triển khai, thực hiện hiệu quả các Chương trình Quốc gia về y tế. Tích cực vận động thực hiện mô hình gia đình ít con, sinh đẻ có kế hoạch, hạn chế và từng bước hạ tỷ lệ trẻ em suy sinh dưỡng. Nâng cao chất lượng khám và điều trị chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân; nâng cao chất lượng phục vụ.
 Củng cố xây dựng cơ sở vật chất ở các trường học theo hướng kiên cố hoá, chuẩn hoá và hiện đại hoá. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Giữ vững các danh hiệu thi đua, hằng năm tăng tỷ lệ giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi; củng cố vững chắc thành quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; thực hiện tốt đề án phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi. Tăng cường hoạt động  “Trung tâm học tập cộng đồng” nhằm đáp ứng nhu cầu học tập nâng cao kiến thức về mọi mặt cho  Nhân dân. Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, tăng cường công tác xã hội hoá giáo dục, tiếp tục thực hiện tốt Quyết định 281/QĐ-TTg năm 2014 của thủ tướng Chính phủ “Đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng”; nâng cao hiệu quả phối hợp giáo dục giữa nhà trường với gia đình và xã hội. 
 Thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước với người có công, người nghèo, vận động toàn dân tham gia xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “ Ngày vì người nghèo”; tuyên truyền và tổ chức thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em và động viên giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo học giỏi, trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi.
3. Về cải cách hành chính
Triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của cấp trên về cải các thủ tục hành chính gắn với chính quyền điện tử. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, phòng họp trực tuyến của xã gắn với lựa chon bố trí cán bộ, công chức làm công tác xây dựng chính quyền điện tử để đáp ứng yêu cầu khối lượng công việc đặt ra. Tăng cường công tác truyền thông để thống nhất về nhận thức từ cán bộ công chức, viên chức đến mọi người dân.
4. An ninh TT, quân sự địa phương.
Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương, Quân khu, của Tỉnh, của Huyện về công tác an ninh, quốc phòng và quân sự địa phương, đặc biệt là Nghị quyết TW 8( Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phát huy mô hình toàn dân bảo vệ ANTQ, tổ chức tốt công tác diển tập AN gắn với phòng chống bảo lụt. Cũng cố, nâng cao chất lượng của  Ban Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã; Xây dựng nền QPTD, thế trận ANND vững chắc; xây dựng đơn vị ATLC và SSCĐ. Thực hiện nghiêm luật nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, xây dựng, kiện toàn và quản lý chặt chẽ lực lượng Dân quân tự vệ, dự bị động viên, lực lượng công an viên đủ về số lượng và chất lượng, đủ sức đấu tranh, ngăn chặn và trấn áp các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo cuộc sống bình yên cho Nhân dân.
II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ.
1. Đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng.
Kịp thời triển khai học tập và thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước; các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới… Đặc biệt quan tâm xây dựng và tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết gắn với sơ kết, tổng kết kịp thời, có chất lượng.
Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chú trọng công tác giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức cách mạng, lối sống cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhất là thế hệ trẻ; không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên tạo sự đoàn kết, thống nhất cao về tư tưởng chính trị, ý thức và hành động trong toàn Đảng bộ. Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.
Quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên tuyên truyền miệng, hệ thống truyền thanh cơ sở; kịp thời nắm bắt dư luận xã hội trong cán bộ đảng viên và nhân dân; chỉ đạo kiện toàn Ban chỉ đạo 35 xã; thành lập thông tin Cẩm Hà trên zalo, cá nhân…tăng cường chia sẻ, đăng tải, bình luận tích cực những thông tin, bài viết hay, kết quả thực hiện kinh tế - xã hội của huyện, địa phương, đơn vị; những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong phong trào thi đua xây dựng NTM.
Chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Làm tốt việc mua đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng, Tạp chí thông tin tư tưởng, bản tin nội bộ. tái bản biên tập lịch sử đảng bộ giai đoạn 2005 - 2020.
2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên; đổi mới sắp xếp bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt của Đảng bộ, nhất là sinh hoạt chi bộ, cấp ủy. Chú trọng đổi mới nội dung sinh hoạt, tuân thủ quy chế làm việc; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt, kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng bảo thủ, trì trệ, ỷ lại, tệ tham nhũng, quan liêu, xa rời quần chúng. Tăng cường giáo dục rèn luyện đảng viên trẻ sau kết nạp. Thường xuyên quan tâm công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ; tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ được học tập, công tác để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, thái độ phục vụ Nhân dân. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Phát huy vai trò chức năng của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, giám sát cán bộ và công tác cán bộ.
Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả Đề án sáp nhập thôn xóm gắn với tinh giảm đội ngũ cán bộ hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, tập trung xây dựng Đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, quan tâm việc phân công nhiệm vụ và giám sát quản lý đảng viên; nâng cao hiệu quả công tác. Quan tâm phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp đảng. Chỉ đạo các tổ chức, các đoàn thể, các đơn vị có kế hoạch cụ thể; giao chỉ tiêu cho các chi bộ để phấn đấu, chú trọng cả 2 mặt, giao nhiệm vụ và bồi dưỡng giúp đỡ.
3. Công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn k luật của Đảng.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng. Xây dựng đội ngũ Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ có đủ phẩm chất, năng lực nghiệp vụ và bản lĩnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Điều lệ Đảng; xây dựng Chương trình, Kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm của cấp ủy, UBKT Đảng ủy, có trọng tâm, trọng điểm trong đó quan tâm đến việc kịp thời kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tập trung  kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương, đường lối, Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện các nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới; việc gìn giữ đạo đực lối sống; phòng chống tham nhũng, lãng phí, chú trọng giám sát người đứng đầu các đơn vị thôn xóm. Phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác giám sát của Hội đồng  nhân dân, Mặt trận Tổ quốc.
5. Tăng cường công tác Dân vận trong tình hình mới và xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nhân dân vững mạnh.
Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, cụ thể hóa việc thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25 của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương ( Khoá XI) “ Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới” và Chỉ thị 32- CT/TU của BTV Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mô hình “ Dân vận khéo”. Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận của Đảng, Chính quyền, bám sát đơn vị thôn xóm, nắm chắc tư tưởng của Nhân dân, giải quyết kịp thời những kiến nghị bức xúc, đề xuất chính đáng của Nhân dân theo đúng quy định của pháp luật.
Phát động mạnh mẽ có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phong trào “Toàn dân chúng sức xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng mô hình “ Dân vận khéo”, động viên Nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết quyết định 217, 218 của Bộ chính trị về “ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, công tác giám sát và phản biện xã hội”.
Thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ MTTQ, các đoàn thể, cũng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.
5. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII); Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.
 Tiếp tục thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII), trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) gắn với kiểm điểm hằng năm; tăng cường nhận diện sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên để có biện pháp đấu tranh ngăn chặn, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
 Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên bằng các việc làm cụ thể. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu. Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, khen thưởng, biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.
6. Tiếp tục đổi mới hoạt động của HĐND; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, quản lý, điều hành của UBND xã.
Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, thực hiện tốt chức năng giám sát, quyết định, ban hành Nghị quyết; nâng cao chất lượng các kỳ họp, đặc biệt là chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp; tăng cường vai trò giám sát của đại biểu HĐND đối với hoạt động của UBND và đội ngũ cán bộ, công chức trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ.
Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của UBND, đội ngũ cán bộ công chức xã ; đẩy mạnh công tác CCHC, siết chặt kỹ luật kỹ cương hành chính, thực hiện tốt cơ chế ‘Một cửa”, “ Một cửa liên thông”; đảm bảo tốt quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Thực hiện nghiêm túc pháp lệnh dân chủ cơ sở, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đúng luật, kịp thời; đẩy mạnh công tác  Dân vận chính quyền. xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
          Những kết quả, thành tích mà Đảng bộ và Nhân dân Cẩm Hà đạt được trong nhiệm kỳ qua thể hiện sự sáng tạo, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết, mà còn là sự phấn đấu, nỗ lực, chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên, nhân dân và cả hệ thống chính trị. Đây là thành quả quan trọng, tạo tiền đề vững chắc, tạo thế và lực mới để Cẩm Hà phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trong thời gian tới. Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ và nhân dân sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất vượt qua mọi khó khăn, thử thách quyết tâm hoàn thành thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXX đề ra, xây dựng Cẩm Hà đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao vào năm 2024.
                            
Nơi nhận:
- TT Huyện uỷ;                                Báo cáo
- Văn phòng, BTC Huyện uỷ;
- HĐND-UBND-UBMTTQ;
- Các ban ngành, đoàn thể;
- Các chi bộ thôn xóm, trường học;
- Lưu VP.
T/M   ĐOÀN CHỦ TỊCH

Lê Văn Sơn

Xác nhận chữ ký của đồng chí
Lê Văn Sơn
T/M  ĐẢNG UỶ

Các văn bản cùng thể loại "Công văn"

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay390
  • Tháng hiện tại9,388
  • Tổng lượt truy cập145,146
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây