QUYẾT ĐỊNH V/v Thành lập Ban Chỉ đạo Cái cách hành chính và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính xã

QUYẾT ĐỊNH V/v Thành lập Ban Chỉ đạo Cái cách hành chính và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính xã

Số kí hiệu Số: 174 /QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/10/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 20/10/2022
Thể loại Văn bản
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Nguyễn Văn Hùng

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM HÀ

 
Số: 174 /QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc
 
 

Cẩm Hà, ngày  20 tháng 10 năm 2022


                                                          QUYẾT ĐỊNH
                             V/v Thành lập Ban Chỉ đạo Cái cách hành chính và
                                 Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính xã

 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị định 76/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021của Chính phủ về ban hành chương trình tổng thể CCHC nhà nước gia đoạn 2021-203;
Thực hiện Thông báo số 79/TB-VPCP ngày 22 tháng 3 năm 2022 của Văn
phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp thứ nhất của
Ban chỉ đạo CCHC Chính phủ;

Thực hiện Quyết định số 3504/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 1915/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh;
Quyết định số 5485/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân huyện thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện; Quyết định số 6635/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân huyện về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính của huyện Cẩm Xuyên giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 20QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân xãn về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính của xã Cẩm Hà giai đoạn 2021-2030;
Theo đề nghị của Văn phòng- Thống kê (sau khi thống nhất với các ban ngành liên quan),
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và Tổ giúp việc Ban Chỉ
đạo cải cách hành chính xã; như sau:

I. Ban Chỉ đạo cải cách hành chính xã (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo)
1. Trưởng Ban Chỉ đạo: Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã.
        2. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo:

- Ông Nguyễn Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND xã (Phó Trưởng ban Thường trực).
3. Các thành viên Ban chỉ đạo:
3.1. Văn phòng-Thống kê, Tư pháp, Địa chính- Xây dựng TNMT, Văn hóa -Chính sách, Văn hóa -Xã hội, CHT Quân sự, Trưởng Công an xã, Tài chính-Kế toán, Khuyến nông, Trạm Y tế, Bưu điện xã.
3.2. Công chức Văn phòng – Thống kê theo dõi công tác cải cách hành chính; huyện.
        II. Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính xã

1. Tổ trưởng: Bà Hoàng Thị Thơ, Công chức Văn phòng – Thống kê- Kiêm thư ký.
2. Tổ phó: Ông Hoàng Tất Thành, Công chức Tư pháp- Hộ tịch.
3. Các Thành viên của Tổ:
3.1. Ông Hà Huy Thìn, Công chức Địa chính – TNMT;
3.2. Ông Trần Đức Mùi, Công chức Văn hóa – xã hội;
3.3. Bà Hoàng Thị Hường, Công chức Văn hóa – Chính sách;
3.4. Bà Nguyễn Thị Liên, Công chức Tài chính – Kế toán,
3.5. Bà Hoàng Thị Cẩm Vân – Công chức Địa chính -TNMT;
3.6. Ông Phan Thế Thành – Trưởng Công an xã;
3.7. Ông Nguyễn Đức Độ, Chỉ huy trưởng Quân sự;
3.8. Bà Nguyễn Thị Ngân, Bí thư Đoàn TN xã -CT Công nghệ Thông tin;
Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo
1. Vị trí, chức năng
a) Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp UBND
xã, Chủ tịch UBND xã nghiên cứu chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các
ban ngành triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của các bộ, ngành Trung ương, của UBND tỉnh,UBND huyện, UBND xã.

b) Công chức Văn phòng – Thống kê thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc trình Trưởng Ban Chỉ đạo ký ban hành và chủ trì, phối hợp với Công chức Tài chính - Kế toán dự trù kinh phí trình UBND xã cấp để đảm bảo các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo.
c) Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBND xã để thực hiện nhiệm
vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn
a) Nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp quan trọng
để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của xã; kiến nghị, đề xuất với cấp có
thẩm quyền ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật, văn
bản chỉ đạo quan trọng thuộc các lĩnh vực cải cách hành chính theo quy định.

b) Giúp UBND xã, Chủ tịch UBND xã chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa
các ban ngành trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; xem xét các nội dung kế hoạch quan trọng về cải cách hành chính; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của các bộ, ngành Trung ương, của tỉnh, của huyện và của xã liên quan đến công tác cải cách hành chính.

c) Tổng hợp, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo UBND xã, Chủ tịch UBND
xã và các cơ quan có liên quan tình hình, kết quả triển khai công tác CCHC.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND xã, Chủ tịch UBND xã giao.
d) Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ
thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo; quy định nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc
của Tổ Giúp việc.

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc làm việc theo chế độ kiêm
nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc được bố trí hàng năm
từ nguồn Ngân sách UBND xã và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 3. Điều khoản thi hành
 Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.


Công chức Văn phòng –Thống kê; Các ban ngành, đoàn thể, ban cán sự các thôn các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.
 
 
Nơi nhận:
- UBND huyện;
- Như điều 3;
- Đảng ủy, HĐND, UBMT;
- Các ban ngành liên quan;
- Lưu: VT.                        
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng
  

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản"

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay315
  • Tháng hiện tại14,833
  • Tổng lượt truy cập150,591
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây