QUYẾT ĐỊNH V/v chỉ định thầu tư vấn khảo sát, Lập BCKTKT xây dựng công trình Đường giao thông và mương tiêu vùng quy hoạch phân lô đất ở dân cư thôn Xuân Hạ, xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên

QUYẾT ĐỊNH V/v chỉ định thầu tư vấn khảo sát, Lập BCKTKT xây dựng công trình
Đường giao thông và mương tiêu vùng quy hoạch phân lô đất ở dân cư thôn Xuân Hạ, xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên

Số kí hiệu Số: 35/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/03/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 10/03/2022
Thể loại Văn bản
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Nguyễn Văn Hùng

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM HÀ

 Số: 35/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                Cẩ m Hà, ngày 10 tháng 3 năm 2022
QUYẾT ĐỊNH
V/v chỉ định thầu tư vấn khảo sát, Lập BCKTKT xây dựng công trình
Đường giao thông và mương tiêu vùng quy hoạch phân lô đất ở dân cư thôn Xuân Hạ, xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên
ỦY BAN NHÂN DÂN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì dự án xây dựng;
Căn cứ Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;
Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 28/2021QĐ-UBND tỉnh ngày 26/6/2021 về việc ban hành quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;
Căn cứ Quyết định số: 03/QĐ-HĐND ngày 10/3/2022 của HĐND xã Cẩm Hà về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông và mương tiêu vùng quy hoạch phân lô đất ở dân cư thôn Xuân Hạ, xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên;
Căn cứ Quyết định số: 28/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 của UBND xã Cẩm Hà  về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát, phương án khảo sát và thiết kế, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Đường giao thông và mương tiêu vùng phân lô đất ở dân cư thôn Xuân Hạ, xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên;
Xét hồ sơ năng lực đơn xin nhận thầu của công ty cổ phần DHT 668.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chỉ định thầu khảo sát, Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Đường giao phân lô đất ở dân cư thôn Xuân Hạ, xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên với các nội dung sau:
- Nội dung gói thầu: Khảo sát, Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Đường giao phân lô đất ở dân cư thôn Xuân Hạ, xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước.
- Đơn vị được chỉ định thầu: Công ty cổ phần DHT 668.
- Địa chỉ: số 16, ngõ 25, đường Trần Phú, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
- Giá chỉ định thầu: 69.674.018 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi chín triệu sáu trăm bảy tư nghìn không trăm mười tám đồng) đã trừ 7% tiết kiệm chi.
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
- Thời gian thực hiện: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
Điều 2. Giao Ban quản lý xây dựng các công trình XDCB xã thương thảo ký kết hợp đồng với nhà thầu công ty cổ phần DHT 668 theo các nội dung trên và các quy định hiện hành của Nhà nước;
Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ban hành .
Văn phòng HĐND - UBND, Ban Quản lý xây dựng các công trình, Ban Tài chính ngân sách xã, Ban Địa chính - XD xã, Trưởng các Ban ngành có liên quan, Giám đốc Công ty cổ phần DHT 668 căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT, ĐC-XD xã.

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH


( Đã ký)

Nguyễn Văn Hùng 

 

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản"

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay619
  • Tháng hiện tại10,370
  • Tổng lượt truy cập146,128
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây