kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính xã Cẩm Hà năm 2021

Kế hoạchTuyên truyền cải cách hành chính xã Cẩm Hà năm 2021

Số kí hiệu Số: 15 /KH-UBND
Ngày ban hành 25/01/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực 25/01/2021
Thể loại Văn bản
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Nguyễn Văn Hùng

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM HÀ
 
 

Số:   15 /KH-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

Cẩm Hà, ngày 25 tháng 01 năm 2021
KẾ HOẠCH

Tuyên truyền cải cách hành chính xã Cẩm Hà năm 2021

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 493/KH-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2021;  Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 20/01/2021 của UBND huyện Cẩm Xuyên, UBND xã Cẩm Hà xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành; của cán bộ, công chức, viên chức về công tác cải cách hành chính (CCHC), xem đây là nhiệm vụ đột phá, tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần phát triển triển kinh tế xã hội của địa phương.
- Hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nắm vững mục tiêu, nội dung, các nhiệm vụ  CCHC, nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời nâng cao nhận thức các tập thể, cá nhân để cùng chung tay trong xây dựng nền hành chính minh bạch, công khai, hiện đại.
- Tuyên truyền về hiệu quả, phương thức hoạt động, giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC); các nội dung về công khai, minh bạch; đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, dịch vụ bưu chính công ích để người dân và doanh nghiệp biết, tiếp cận, sử dụng.
- Phát huy tối đa vai trò của hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực, hiệu quả và điểm hạn chế đối với việc thực hiện nhiệm vụ CCHC của các tổ chức, cá nhân.
2. Yêu cầu:
- Tuyên truyền đầy đủ các nội dung và kết quả thực hiện theo Kế hoạch  CCHC năm 2021 của tỉnh, huyện, xã.
- Tuyên truyền CCHC phải gắn với lộ trình, mục tiêu nhiệm vụ CCHC của năm 2021; đồng thời, phải thực hiện kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và từng nhóm đối tượng.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, gắn tuyên truyền CCHC với công tác quán triệt, phổ biến, giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.
3. Chỉ tiêu cụ thể:
- Cổng thông tin điện tử  xã mở chuyên trang, chuyên mục hỏi, đáp về TTHC, giới thiệu và hướng dẫn những ưu đãi về cơ chế, chính sách, thủ tục thành lập doanh nghiệp, đầu tư trên địa bàn huyện và đăng tải bộ TTHC phục vụ dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 trở lên.
- Cập nhật, công khai, minh bạch tình trạng giải quyết TTHC đối với 100% hồ sơ đã tiếp nhận trên phần mềm dịch vụ công trực tuyến.
- Có chuyên mục tuyên truyền về CCHC trên sóng phát thanh,
- Trung tâm hành chính, điểm giao dịch một cửa cấp xã thực hiện công khai hướng dẫn TTHC theo quy định; điểm Bưu điện văn hóa xã, bưu cục có tài liệu tuyên truyền về CCHC phục vụ Nhân dân đọc, tra cứu.
- Tổ chức tuyên truyền CCHC về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Nội dung tuyên truyền:
a) Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC và kết quả thực hiện công tác CCHC ở các cấp, các ngành, các địa phương gắn với tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
b) Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ CCHC.
c) Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của chương trình tổng thể CCHC của Trung ương và của tỉnh, huyện trong đó tập trung thông tin tuyên truyền các nội dung cơ bản sau đây:
- Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
- Tình hình triển khai công tác cải cách, đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị; các quy định về TTHC trong giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là TTHC trên các lĩnh vực: Đầu tư; đất đai; xây dựng; sở hữu nhà ở; thuế; hải quan; xuất khẩu; nhập khẩu; y tế; bảo hiểm...
- Tình hình triển khai và kết quả, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức. Đặc biệt là hiệu quả trong giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
- Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin, Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.
- Tình hình, kết quả triển khai cải cách công vụ, công chức. Các quy định trong quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức. Tình hình thực hiện chính sách tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
- Tình hình triển khai các nội dung hiện đại hóa hành chính, trọng tâm là xây dựng Chính quyền điện tử. Tình hình khai thác, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh, huyện.
- Tuyên truyền các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm, trong đó tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích; tuyên truyền các điển hình tiên tiến trong CCHC tỉnh, huyện và địa phương.
d) Tuyên truyền kết quả thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Hà Tĩnh thi đua thực hiện văn hoá công sở” giai đoạn 2019-2025.
đ) Tuyên truyền những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ CCHC của tỉnh, huyện và địa phương.
e) Tuyên truyền các quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức tham gia và giám sát tiến trình CCHC.
2. Hình thức tuyên truyền
a) Thông qua tất cả các loại hình, sử dụng mọi phương tiện thông tin đại chúng, gồm: Đài truyền thanh , hệ thống truyền thanh cơ sở; Trang thông tin điện tử của xã,  trang thông tin điện tử của các đơn vị trường học, các cơ quan trên địa bàn (nếu có); điểm Bưu điện văn hoá xã…
b) Phát hành rộng rãi tờ gấp, pano, áp phích liên quan đến các công tác cải cách hành chính phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền phổ biến đến từng nhóm đối tượng.
c) Thông qua hình thức tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
d) Đưa nội dung CCHC vào các phiên họp thường kỳ của địa phương, đơn vị và lồng ghép vào hoạt động sinh hoạt Ngày Pháp luật hàng tháng của cơ quan, đơn vị, địa phương.
3. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
III. KINH PHÍ
Kinh phí tuyên truyền được bố trí trong nguồn kinh phí CCHC năm 2021,
Ủy ban nhân dân  xã chủ động bố trí kinh phí để thực hiện.
IV. THỜI GIAN BÁO CÁO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1.  Văn hóa – Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các tổ chức đoàn thể,đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và thực hiện các nội dung được phân công; định kỳ quý, 6 tháng, năm tổng hợp báo cáo UBND xã
2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc xã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trên địa bàn xã tích cực tham gia tuyên truyền về công tác cải cách hành chính.
3. Các  ban, ngành: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền CCHC đảm bảo mục đích, yêu cầu, đặc biệt phổ biến, quán triệt, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ.
Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của UBND xã Cẩm Hà, yêu cầu  các  ban ngành, đơn vị, chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch này./.
Nơi nhận: 
  • Phòng TP ( báo cáo)
  • TT Đảng ủy
  • Các ban ngành
  • Lưu VT- Tp
TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản"

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay614
  • Tháng hiện tại10,365
  • Tổng lượt truy cập146,123
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây