khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC năm 2021 và triển khai kế hoạch CCHC năm 2022

khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC năm 2021 và triển khai kế hoạch CCHC năm 2022

Số kí hiệu Số: 67 /UBND
Ngày ban hành 18/02/2022
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Nguyễn Văn Hùng

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM HÀ


Số:  67  /UBND
V/v khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC năm 2021 và triển khai kế hoạch CCHC năm 2022
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                               
Cẩm Hà, ngày 18 tháng 02 năm 2022

                             Kính gửi: Các ban ngành Tư pháp, Văn hóa – xã hội, Văn hóa- chính sách, Địa chính-Xây dựng-TNMT, Văn phòng-Thống kê, Tài chính, Quân sự.
       
Thực hiện Công văn số 328/UBND-NV ngày 17 tháng 2 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên về việc khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC năm 2021 và triển khai kế hoạch CCHC năm 2022; UBND xã yêu cầu các ban ngành thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Căn cứ kết quả kiểm tra CCHC và điểm chấm thẩm định xác định chỉ số CCHC năm 2021 của UBND huyện (tại Biên bản kiểm tra ngày 11/11/2021 của Đoàn Kiểm tra CCHC của huyện; Thông báo số 03/BC-ĐKTCTĐ ngày 22/11/2021 của Đoàn kiểm tra và Quyết định số 5416/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của UBND huyện) tiến hành xây dựng Kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế, các tiêu chí bị trừ điểm trong đợt đánh giá, thẩm định CCHC của huyện năm 2021, hoàn thành vào cuối quý II/2022; tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm cải thiện chỉ số CCHC trong thời gian tới. Riêng đối với các ngành có nhiều tồn tại hạn chế chưa thực hiện yêu cầu tập trung nghiên cứu, làm rõ nguyên nhân, có các giải pháp cụ thể, khả thi, quyết liệt nhằm khắc phục kịp thời, đẩy mạnh hiệu quả công tác CCHC trong năm 2022.
2. Căn cứ định hướng, nhiệm vụ công tác CCHC của huyện tại Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 17/01/2022 của UBND huyện và Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 25/01/2022 Kế hoạch cải cách hành chính của UBND xã Cẩm Hà năm 2022 để đưa ra các giải pháp và triển khai kịp thời Kế hoạch CCHC năm 2022, xác định, phân công rõ nhiệm vụ và nguồn lực thực hiện; đồng thời tổ chức thực hiện ngay từ những tháng đầu năm 2022 đảm bảo tiến độ và hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu theo lộ trình của KH đề ra.
3. Thực hiện hiệu quả, toàn diện các nhiệm vụ CCHC, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá sau:
a) Tiếp tục rà soát, xây dựng và tổ chức thực hiện Văn bản quy phạm pháp luật khi được luật giao tại Công văn số ; thực hiện có hiệu quả công tác tự kiểm tra, rà soát văn bản QPPL theo thẩm quyền; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật.
 b) Thường xuyên cập nhật TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được công bố, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ để niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời theo quy định; tăng cường trách nhiệm phối hợp với các phòng chuyên môn có thẩm quyền; trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương trong giải quyết TTHC cho tổ chức và cá nhân, nâng tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.
Rà soát thành phần hồ sơ, yêu cầu, điều kiện thực hiện các TTHC, phát hiện và đề xuất sửa đổi, thay thế các quy định còn bất cập, chồng chéo nhằm tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong quá trình giao dịch. Tập trung chỉ đạo quyết liệt giải quyết kịp thời các hồ sơ TTHC, nhất là các hồ sơ TTHC thuộc các lĩnh vực nhạy cảm như: đất đai, đầu tư, chính sách...; chú trọng áp dụng quy trình nội bộ giải quyết TTHC đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy định. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của xã nhất là các ngành Tư pháp, Văn hóa – xã hội, Văn hóa- chính sách, Địa chính-Xây dựng-TNMT, Văn phòng-Thống kê, Tài chính, Quân sự. Tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ được đề ra tại Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 10/8/2021 của UBND xã về triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn huyện.
c) Trình Đề án sáp nhập thôn Cẩm Đông và Nguyễn Đối, thôn Nam Xuân và Hoa Xuân đề nghị cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án sáp nhập 4 thôn thành 2 thôn đảm bảo tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức trong cơ quan nhà nước. Tiếp tục chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Kết luận số 29 KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh.  Trong đó, chú trọng rà soát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức làm việc tại các vị trí ở các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực thuộc các danh mục vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng, nhất là các lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, tài chính, chính sách...
d) Tiếp tục triển khai, thực hiện ứng dụng chữ ký số chuyên dùng, điều hành tác nghiệp trực tuyến và các nội dung khác theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Ưu tiên thực hiện chuyển đổi số đồng bộ trong cấp uỷ, chính quyền, bao gồm số hoá hồ sơ, văn bản, tài liệu, mọi quy trình nghiệp vụ và giao dịch giữa các cơ quan, tổ chức và giữa các cơ quan, tổ chức với người dân, doanh nghiệp. Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả hệ thống dịch vụ công mức độ 3 và mức độ 4, kết hợp thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích, đảm bảo mục tiêu đề ra tại kế hoạch số 326/KH-UBND ngày 27/12/2021 của UBND xã về phát triển Chính Quyền số và đảm bảo an toàn thông tin năm 2022.
đ) Tổ chức xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến, mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 đảm bảo thực chất, hiệu quả. Chú trọng rà soát các hoạt động chuyên môn, điều hành tác nghiệp (không phải là TTHC) để xây dựng thành quy trình nội bộ của ngành mình đảm bảo vận hành khoa học, hiệu quả. Phối hợp rà soát danh mục và quy trình thủ tục hành chính theo đúng các quy định của pháp luật có liên quan, các quy trình được xây dựng theo hướng tối ưu hóa về thành phần hồ sơ, điều kiện, trình tự thực hiện đảm bảo đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện.
e) Tiếp tục nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng các nguồn lực tài chính, đặc biệt là nguồn vốn ngân sách nhà nước, trong đó từng bước giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên để tăng chi đầu tư phát triển. Nâng cao hiệu quả chi ngân sách, từng bước triển khai quản lý chi ngân sách theo kết quả thực hiện nhiệm vụ gắn với thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
g) Có những đề xuất sáng kiến, giải pháp mới thuộc các lĩnh vực về CCHC để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC (phấn đấu có ít nhất 01 sáng kiến của xã về CCHC). Tăng cường nghiên cứu kinh nghiệm, sáng kiến CCHC thực sự có hiệu quả của các ngành, nhất là những lĩnh vực, nội dung mà các ngành đang xác định trọng tâm, đột phá, từ đó có giải pháp chỉ đạo thực hiện phù hợp về CCHC của ngành mình.
Tập trung thực hiện hiệu quả công tác khảo sát, đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân thông qua giải quyết TTHC (bằng nhiều hình thức khác nhau) tại các ngành định kỳ cuối tháng các ngành báo về cho văn phòng UBND xã để tổng hợp báo cáo cấp trên theo đúng quy định.
h) Tăng cường công tác kiểm tra (định kỳ, đột xuất) việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách hành chính, văn hoá công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; có biện pháp xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm.
4. Các ban ngành chuyên môn được giao phụ trách các lĩnh vực CCHC theo chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện tốt nhiệm vụ đã được giao vào chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ trước UBND xã, Chủ tịch UBND xã.
Nhận được công văn, yêu cầu các ban ngành triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên, báo cáo kết quả khắc phục các tồn tại, hạn chế về UBND xã (qua Văn phòng UBND) theo chế độ báo cáo định kỳ CCHC hàng quý, 6 tháng và năm. Giao Văn phòng UBND xã đôn đốc, theo dõi và tổng hợp báo cáo UBND xã trong báo cáo định kỳ CCHC của xã năm 2022./.
Nơi nhận:
- Như trên;  
- Chủ tịch, PCT UBND ;
- Các ban ngành;
- Lưu: VT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

             Nguyễn Văn Hùng

 

Các văn bản cùng thể loại "Công văn"

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay532
  • Tháng hiện tại9,530
  • Tổng lượt truy cập145,288
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây