Quyết định về việc Ban hành kế hoạch kiểm tra các danh hiệu văn hóa năm 2019

Thứ ba - 15/10/2019 10:16 216 0
ỦY BAN NHÂN DÂN
             XÃ CẨM HÀ

 Số: 150/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             
             Cẩm Hà, ngày 14 tháng 10  năm 2019

                                                              QUYẾT ĐỊNH
                          Về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra các danh hiệu Văn hóa năm 2019

                                                       ỦY BAN NHÂN DÂN  XÃ
           Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”,“Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và thang điểm xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” theo Quyết định 18/2019/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh Quy định thang điểm xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
          Xét tình hình thực tế của địa phương và đề nghị của ban Văn hóa - Xã hội, sau khi được sự thống nhất của Thường trực Đảng ủy và các ban, ngành liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:
          Điều 1. Ban hành Kế hoạch kiểm tra các danh hiệu Văn hóa năm 2019.
          Điều 2. Giao Ban Văn hóa - Thông tin phối hợp Ban thường trực UBMTTQ xã và Ban chỉ đạo phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thôn trưởng các thôn rà soát chấm điểm theo quy định.
          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
          Văn phòng HĐND - UBND, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Ban văn hóa - Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Cấp ủy, Thôn trưởng các thôn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 
Nơi nhận:              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Phòng VHTT huyện;                        CHỦ TỊCH
- TTr Đảng ủy, HĐND xã;                                  (Đã ký) 
- Như điều 3;  
- Lưu: VT,VH.                   
                
                   Nguyễn Văn Hùng 
ỦY BAN NHÂN DÂN
               XÃ CẨM HÀ

 Số: 149/QĐ-UBND
   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             
                Cẩm Hà, ngày 14 tháng 10  năm 2019

                                                              QUYẾT ĐỊNH
                              Về việc Thành lập đoàn kiểm tra các danh hiệu Văn hóa năm 2019

                                                   ỦY BAN NHÂN DÂN  XÃ
           Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”,“Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.
          Xét tình hình thực tế của địa phương và đề nghị của ban Văn hóa - Xã hội, sau khi được sự thống nhất của Thường trực Đảng ủy và các ban, ngành liên quan,
                                                                QUYẾT ĐỊNH:
          Điều 1. Thành lập đoàn kiểm tra các danh hiệu Văn hóa năm 2019 gồm các ông, bà có tên sau đây:
 
1. Ông: Nguyễn Văn Nam Phó Chủ tịch UBND xã Trưởng đoàn
2. Ông: Trịnh Ngọc Minh Chủ tịch UBMTTQ xã Phó đoàn
3. Ông: Trần Đức Mùi Trưởng ban VH - TT Phó đoàn
4. Ông: Nguyễn Quang Dương Chủ tịch Hội ND Thành viên
5. Bà: Trần Thị Hằng Chủ tịch Hội Phụ nữ Thành viên
6. Ông: Phan Ngọc Quyền Chủ tịch Hội CCB Thành viên
7. Ông: Hoàng Tất Thành Tư pháp - Hộ tịch Thư ký
8. Bà: Hoàng Thị Hường Chính sách - Xã hội Thành viên
9. Ông: Nguyễn Đức Tương P Chủ tịch UBMTTQ Thư ký
Điều 2. Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch số 299 ngày 14/10/2019 và tự giải thể sau khi kết thúc nhiệm vụ.
          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
          Văn phòng HĐND - UBND, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Ban văn hóa - Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Cấp ủy, Thôn trưởng các thôn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 
Nơi nhận:                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Phòng VHTT huyện;                            CHỦ TỊCH
- TTr Đảng ủy, HĐND xã;  
- Như điều 3;  
- Lưu: VT,VH.                   
                     Nguyễn Văn Hùng


 
UBND XÃ CẨM HÀ
ĐOÀN KIỂM TRA
 
 

  Số: 299/KH-KT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

           Cẩm Hà, ngày 14  tháng 10  năm 2019
 

                                                                    KẾ HOẠCH
                                        Kiểm tra các Danh hiệu Văn hóa năm 2019


Thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”,“Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và thang điểm xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” theo Quyết định 18/2019/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh Quy định thang điểm xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Đoàn kiểm tra xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm tra cụ thể như sau:
          I. Mục đích yêu cầu.
          1. Đánh giá đúng việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Cấp ủy các chi bộ, Ban công tác Mặt trận trong việc thực hiện Nghị quyết Đảng bộ, HĐND về xây dựng thôn Văn hóa, gia đình văn hóa.
          2. Thông qua kiểm tra  nhằm giúp cho các chi bộ, thôn trưởng, Ban công tác Mặt trận thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện xây dựng thôn văn hóa, gia đình văn hóa.
          II. Nội dung kiểm tra.
          1. Việc xây dựng Nghị quyết, kế hoạch, chương trình hoạt động của chi bộ, Ban công tác Mặt trận, thôn xóm và các đoàn thể đối với việc xây dựng, giữ gìn danh hiệu thôn văn hóa.
          2. Việc triển khai đăng ký xây dựng gia đình văn hóa (Có bản đăng ký kèm theo); trên cơ sở đăng ký, bản tự chấm điểm của các hộ dân; sau đó thôn trưởng rà soát lại theo thang điểm và những trường hợp không xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa; bản đăng ký tham gia thi đua xây dựng danh hiệu văn hóa của thôn, các cơ sở để thôn đăng ký như Nghị quyết của Chi bộ, nhân dân; bảng tự đánh giá tiêu chí của thôn, đối chiếu các tiêu chí không được xét tặng; đoàn chấm điểm của thôn và kiểm tra xác suất một số hộ đăng ký thi đua xây dựng danh hiệu gia đình văn hóa (ít nhất 30% tổng số hộ).
          3. Kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa và các hoạt động liên quan đến phong trào xây dựng đời sống văn hóa.
          III. Đối tượng, phương pháp và thời gian kiểm tra.
          1/ Đối tượng kiểm tra.
          Các thôn có đăng ký xây dựng danh hiệu thôn văn hóa năm 2019.
          2/ Phương pháp kiểm tra.
          Thôn trưởng phối hợp Ban công tác Mặt trận các thôn tiến hành tự kiểm tra, đánh giá theo thang điểm và những trường hợp không được xét tặng danh hiệu văn hóa, tổng hợp số liệu, báo cáo bằng văn bản theo các nội dung nêu trên, gửi trước cho Đoàn kiểm tra.
          Đoàn kiểm tra của Ủy ban nhân dân xã sẽ tiến hành kiểm tra các thôn theo lịch.
          3/ Thời gian kiểm tra.
          Bắt đầu từ ngày 18/10/2019 sáng 7 giờ; buổi chiều từ 14 giờ; (Có lịch kiểm tra cụ thể kèm theo).
 
TT Thôn Thời gian
1 Cẩm Đông – Nguyễn Đối Sáng ngày 18/10/2019
2 Nam Xuân – Hoa Xuân Chiều ngày 18/10/2019
3 Thành Xuân – Xuân Hạ Sáng ngày 19/10/2019
4 Tiến Thắng – Đông Tây Xuân Chiều ngày 19/10/2019
          4/ Thành phần tham gia.
          Thôn trưởng mời toàn cấp ủy chi bộ, Ban công tác mặt trận thôn, trưởng, phó các đoàn thể, công an viên, thôn đội trưởng.
          Trên cơ sở kế hoạch này yêu cầu các thôn chủ động tự tổ chức kiểm tra tổng hợp báo cáo kết quả gửi về Đoàn kiểm tra theo đúng quy định. Thôn trưởng các thôn căn cứ vào kế hoạch, bố trí địa điểm, báo với các thành phần tham gia của thôn, chuẩn bị chu đáo báo cáo và những tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra để Đoàn làm việc có hiệu quả.

 
 Nơi nhận:
 - BTV Đảng ủy  ( báo cáo);
 - Các thành viên Đoàn kiểm tra;
 - Thôn trưởng các thôn;
 - Lưu: VT,VH.
        TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA
                             (Đã ký)
             Phó Chủ tịch UBND xã
                  Nguyễn Văn Nam
 

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Huyền, PBT đoàn xã

Nguồn tin: từ văn phòng UBND xã

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay423
  • Tháng hiện tại14,941
  • Tổng lượt truy cập150,699
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây