Kế hoạch Triển khai Tổ chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn xã Cẩm Hà

Thứ hai - 26/12/2022 10:38 119 0
  Kê hoạch Triển khai Tổ chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn xã Cẩm Hà
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM HÀ
 
 

Số: 335/KH-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

Cẩm Hà, ngày 27 tháng 9 năm 2022

                                                    KẾ HOẠCH
Triển khai Tổ chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn xã Cẩm Hà
 
 

Thực hiện Kế hoạch số 2788/KH-UBND ngày 22/9/2022 của UBND huyện về việc Triển khai Tổ chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên; Ủy ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch triển khai Tổ chuyển đổi số cộng đồng trên
địa bàn xã Cẩm Hà với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Chuyển đổi số bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm
cho người dân thấy công nghệ là thứ dễ dàng, thiết thực. Chuyển đổi số nếu tạo
giá trị cho người dân, được người dân hưởng ứng, sử dụng thì chuyển đổi số sẽ
đi vào cuộc sống, tạo nên cộng đồng số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và
xã hội số.

- Đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến người dân thông qua Tổ
chuyển đổi số cộng đồng để thúc đẩy chuyển đổi số, đưa người dân lên môi
trường số, người dân tiên phong sử dụng nền tảng số, công nghệ số, qua đó, trở
thành tác nhân thúc đẩy chính quyền chuyển đổi số mạnh mẽ hơn.

- Tổ chuyển đổi số cộng đồng là lực lượng mang tính huy động sức mạnh
toàn dân, ở gần dân, sát dân và là cánh tay nối dài của Ban Chỉ đạo chuyển đổi
số của huyện, xã đến thôn.

2. Yêu cầu
- Triển khai có hiệu quả nền tảng số, công nghệ số đến tận mỗi người dân,
gắn với cuộc sống của người dân.

- Người dân được tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản, tự nhiên, xuất
phát từ nhu cầu và tạo ra giá trị thiết thực, phù hợp với đặc thù của địa phương.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI
1. Phạm vi thành lập các Tổ chuyển đổi số cộng đồng
- Tại xã: thành lập Tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã.
- Tại các thôn: thành lập Tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn.
2. Lộ trình thực hiện thành lập các Tổ chuyển đổi số cộng đồng
2.1. Từ 25/11/2022 đến 02/12/2022
- Thành lập 01 Tổ chuyển đổi số của xã và Tổ Chuyển đổi số cộng đồng tại 03 thôn. Trong đó, mỗi thôn thành lập 01 Tổ chuyển đổi số cấp thôn.
- Thời gian triển khai thành lập tổ: Trước 01/12/2022.
- Triển khai các hoạt động của Tổ Chuyển đổi số của xã, của thôn; Tổng
hợp, đánh giá kết quả thực hiện trước ngày 10/12/2022.

2.2. Từ 11/12/2022 đến 25/12/2022
- Tiếp tục nhân rộng Tổ Chuyển đổi số cộng đồng tại các thôn còn lại
(mỗi thôn thành lập 01 Tổ Chuyển đổi số cộng đồng cấp thôn).

2.3. Tháng 12/2022
- Tổng hợp, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Tổ chuyển đổi số cộng
đồng tại các đơn vị đã triển khai.

3. Nội dung
3.1. Thành lập Tổ chuyển đổi số cộng đồng
a) Thẩm quyền, số lượng thành viên của Tổ chuyển đổi số cộng đồng
- Thẩm quyền thành lập: Chủ tịch UBND xã.
- Số lượng: 03 thành viên.
b) Thành phần đối với Tổ chuyển đổi số cộng đồng xã
- Tổ trưởng: Phó Chủ tịch UBND xã
- Thành viên: 01 Công chức Văn hóa - Xã hội; 01 đồng chí Bí thư Đoàn Thanh niên.
c) Thành phần đối với Tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn.
- Tổ trưởng: Trưởng thôn.
- Tổ phó: Bí thư Chi đoàn.
- Thành viên: là Phó Bí thư chi đoàn hoặc người hiện đang sinh sống, công tác trên địa bàn thôn, có lòng nhiệt tình hoạt động cộng đồng, có tư duy muốn chấp nhận và
thử nghiệm cái mới, có kỹ năng sử dụng nền tảng số, công nghệ số, có khả năng
tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số (ví dụ như:
Công an viên; cán bộ, công chức đang công tác tại các đoàn thể trong xã; Giáo
viên; nhân viên y tế; nhân viên, cộng tác viên của các doanh nghiệp bưu chính,
viễn thông, công nghệ thông tin; người dân; học sinh THPT có khả năng sử
dụng các nền tảng số, công nghệ số…).

d) Nguyên tắc, quy trình tham gia và ra khỏi Tổ chuyển đổi số cộng đồng
- Nguyên tắc: Tổ chuyển đổi số cộng đồng duy trì số lượng hoạt động là 03
thành viên. Trong quá trình hoạt động có thể thay thế các thành viên mới trên địa
3 bàn xã, thôn trường hợp có nhiều thành viên có nguyện vọng
tham gia vào Tổ thì các thôn có thể thành lập các nhóm cộng tác viên.

- Đăng ký tham gia: người dân trên địa bàn xã, thôn có
nguyện vọng tham gia Tổ chuyển đổi số cộng đồng, được sự giới thiệu của Tổ
trưởng Tổ chuyển đổi số cấp xã, thôn, tổ dân phố và được sự đồng ý của Chủ tịch
UBND xã.

- Xin ra khỏi: thành viên tự nguyện xin thôi không tham gia Tổ chuyển đổi
số cộng đồng và được sự chấp thuận của Chủ tịch UBND xã trên cơ sở đề
xuất của Tổ trưởng tổ chuyển đổi số xã, thôn.

3.2. Hoạt động của Tổ chuyển đổi số cộng đồng
- Tham gia các hoạt động đào tạo, tập huấn để được cập nhật, nâng cao
nhận thức về chuyển đổi số, kỹ năng sử dụng các nền tảng số, công nghệ số.

- Hưởng ứng, tuyên truyền, lan tỏa thông tin về mục đích, ý nghĩa và lợi ích
mà chuyển đổi số đem lại.

- Hướng dẫn kỹ năng sử dụng, hỗ trợ giải đáp thắc mắc về các nền tảng số,
công nghệ số cho người dân sinh sống trên địa bàn xã, thôn.

- Tham gia triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của UBND cấp
tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

- Báo cáo UBND xã kết quả hoạt động định kỳ hoặc đột xuất.
- Khuyến khích việc chủ động triển khai các sáng kiến, cách làm hay về
chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số mang lại hiệu quả trong thực tiễn.

- Kịp thời đề xuất khen thưởng, động viên đối với các người dân, doanh
nghiệp, thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng có thành tích, kết quả nổi bật
tham gia chuyển đổi số.

3.3. Công tác quản lý, điều hành Tổ chuyển đổi số cộng đồng
- Tổ trưởng Tổ chuyển đổi số cộng đồng xã lập nhóm chung bằng ứng
dụng Zalo gồm các thành viên của Tổ chuyển đổi số cộng đồng xã và các Tổ
trưởng, Tổ phó Tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn; mời Hiệu trưởng các trường học tham gia.

- Tổ trưởng Tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn lập nhóm chung
bằng ứng dụng Zalo gồm các thành viên của Tổ; mời các thành viên Tổ chuyển
đổi số cộng đồng xã quản lý trực tiếp tham gia.

- Thông qua nhóm này, các Tổ triển khai quản lý, điều hành hoạt động của
Tổ; cập nhật danh sách thành viên phù hợp với tình hình thực tế.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ: nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp
quản lý ngân sách và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công chức Văn hóa - Xã hội
- Chủ trì triển khai Kế hoạch, tổ chức sơ kết, đánh giá và báo cáo UBND
xã. Đồng thời tùy theo thời điểm, lựa chọn nhiệm vụ chuyển đổi số để hướng
dẫn triển khai và đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện của các Tổ chuyển đổi số
cộng đồng; theo dõi, tổng hợp, đề xuất UBND xã khen thưởng, động viên
kịp thời những nhân tố điển hình về chuyển đổi số.

- Phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin  ban hành quy chế hoạt động chung cho các Tổ chuyển đổi số cộng đồng; gửi bồi dưỡng, tập huấn cho các Tổ chuyển đổi số cộng đồng về chủ trương, chính sách, pháp luật, kỹ năng về chuyển đổi số.
- Hàng tháng tổng hợp kết quả báo cáo UBND xã, tham mưu các biện
pháp, cách làm nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ Chuyển đổi số cộng đồng
đồng thời tổng hợp những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai nhằm thúc
đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xã hội số trên địa bàn toàn xã.

- Tổng hợp, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch thuộc phân cấp
quản lý ngân sách xã, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Công chức Tài chính - Kế toán
Thẩm định, tham mưu UBND xã bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo phân cấp quản lý ngân sách theo quy định.
3. Hiệu trưởng các trường học
- Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến kế hoạch đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh, người lao động; tạo điều kiện cho các cá nhân đủ khả năng tham gia Tổ chuyển đổi số cộng đồng xã, thôn tại địa phương nơi cư trú.
4. Bí thư Đoàn xã
- Chỉ đạo, quán triệt Ban chấp hành Đoàn xã và các Chi đoàn tham gia, huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia vào Tổ chuyển đổi số xã, thôn.
- Phối hợp Công chức Văn hóa - Xã hội phát động phong trào chuyển đổi
số, ứng dụng công nghệ số trong đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là ứng dụng
công nghệ số trong học tập, nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và khởi nghiệp.

5. Thôn trưởng các thôn
- Xây dựng Kế hoạch triển khai thành lập các Tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn theo lộ trình thực hiện tại Kế hoạch này; trực tiếp tổ chức triển khai, quản lý điều hành Tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn.
- Tuyên truyền trên hệ thống loa phóng thanh của thôn về mục tiêu, ý nghĩa của việc thành lập và hoạt động của Tổ chuyển đổi số cộng đồng.
- Chủ trì điều phối, hướng dẫn, tuyên truyền các hoạt động của Tổ chuyển đổi số cộng đồng theo chỉ đạo, hướng dẫn của Công chức Văn hóa - Xã hội, UBND xã; tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động của các Tổ chuyển đổi số cộng đồng gửi UBND xã qua Công chức Văn hóa - Xã hội trước ngày 24 hàng tháng.
- Kịp thời tôn vinh, động viên và khen thưởng theo thẩm quyền các mô hình, tập thể, cá nhân có sáng kiến, cách làm hay về chuyển đổi số trên địa bàn.
7. Cán bộ Đài truyền thanh; Cán bộ phụ trách trang Thông tin điện tử xã
- Sưu tầm các chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền về hoạt động của các Tổ chuyển đổi số cộng đồng. Chủ động phát các chương trình về các chủ trương, chính sách, mô hình hoạt động của các Tổ chuyển đổi số cộng đồng để thu hút được sự quan tâm theo dõi của nhiều đối tượng cần tuyên truyền.
- Phối hợp với Công chức Văn hóa - Xã hội và các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về Tổ chuyển đổi số cộng đồng./.
 
Nơi nhận:
- Phòng Văn hóa - Thông tin huyện;
- T.Trực Đảng uỷ; T.Trực HĐND xã;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Các ban, ngành cấp xã;
- Thôn trưởng 6 thôn;                        
- L­ưu: VT, VHTT.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

Tác giả bài viết: Ban biên tập

Nguồn tin: Từ ban văn hóa xã Cẩm Hà:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay383
  • Tháng hiện tại14,901
  • Tổng lượt truy cập150,659
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây