Kế hoạch tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2020

Thứ ba - 22/10/2019 09:32 201 0
 
                 UỶ BAN NHÂN DÂN 
                     XÃ CẨM HÀ
 
 

                      Số: 286/KH - UBND
                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                      Cẩm Hà, ngày 07  tháng 10  năm 2019
                                                        KẾ HOẠCH
                   “V/v tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020"
​ 
Thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự;
Thực hiện kế hoạch số 2349/KH-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2019 của UBND Huyện Cẩm Xuyên về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Ủy ban nhân dân xã, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã xây dựng kế hoạch thực hiện như sau;
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
1. Mục đích
Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho mọi công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện tốt đăng ký, quản lý sơ tuyển, khám tuyển, xét chọn và gọi công dân nhập ngũ Đảm bảo các bước công khai, dân chủ, đúng luật.
Nâng cao trách nhiệm và phát huy vai trò của cấp ủy, ban cán sự các thôn xóm và các ban, ngành đoàn thể từ xã đến thôn xóm, cả hệ thống chính trị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo điều hành công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ.
2.Yêu cầu
Dưới sự lãnh đạo củy cấp ủy Đảng, phát huy cao vai trò trách nhiệm của Hội đồng nghĩa vụ quân sự, đảm bảo các yêu cầu sau.
- Chuẩn bị tốt nội dung, kế hoạch tuyển, gọi thanh niên nhập ngũ.
- Đảm bảo số lượng, chất lượng theo chỉ tiêu giao.
- Trong quá trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và giao quân, không để xẩy ra trường hợp phải loại trả về lý do sức khỏe, chính trị, bị nhiễm HIV và các tệ nạn xã hội.
II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ
1. Các bước tiến hành
* Bước 1
- Quán triệt các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác tuyển, giao quân, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự.
- xây dựng kế hoạch, hướng dẫn về việc tuyển gọi công dân nhập ngũ.
- Kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự.
- Thành lập tổ khám sức khỏe của xã.
* Bước 2
- Các thôn xóm tiến hành họp bình xét công khai các công dân gọi nhập ngũ. Gửi dánh sách được bình chọn lên cho hội đồng nghĩa vụ quân sự xã.
- Họp hội đồng nghĩa vụ quân sự xã bình xét và công khai danh sách.
- Tổ chức sơ khám sức khỏe tại xã.
- Tổ chức khám sức khỏe tại huyện.
- Làm tốt công tác động viên thanh niên và gia đình có con em nhập ngũ, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.
* Bước 3
- Phát lệnh gọi nhập ngũ.
- Chỉ đạo các ban nghành từ xã đến thôn xóm tổ chức giao lưu, gặp mặt, tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ.
- Tổ chức giao quân tại huyện.
2. Thời gian thực hiện
- Hoàn thành các văn bản, chỉ thị liên quan trước ngày 15 tháng 10.
- Các thôn họp mặt trận bình xét xong trước ngày 20 tháng 10 và nộp danh sách lên xã.
- Tổ chức họp hội đồng nghĩa vụ quân sự xã bình xét trước ngày 26 tháng 10.
- Phát lệnh gọi sơ khám trước ngày 30 tháng 10.
- Sơ khám sức khỏe tại xã từ ngày 12 đến 15 tháng 11.
- Khám sức khỏe tại huyện ngày từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 11.
-Tiến hành tuyển chọn, hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ từ ngày 08 đến 12 tháng 12/2019.
- Chốt quân số và phát lệnh goi nhập ngũ từ ngày 06 tháng 01 đến 22 tháng 01 năm 2020.
- Tổ chức học lớp cảm tình Đảng cho thanh niên nhập ngũ dự kiến ngày 28 tháng 01 năm 2020.
- Tổ chức gặp mặt giao lưu, tặng quà cho thanh niên nhập ngũ và quân nhân hoàn thành nghĩa vụ tại ngũ trở về dự kiến ngày 02 tháng 02 năm 2020.
- Giao quân ngày dự kiến ngày 10 đến 12 tháng 02 năm 2020.
3. Công tác đảm bảo
Ban chỉ huy quân sự xã lập dự trù kinh phí trình UBND xã. Giao ban tài chính đảm bảo ngân sách cho công tác tuyển giao quân.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã
Gúp UBND xã tổ chức thực hiện công tác nghĩa vụ quân sự ở địa phương, đôn đốc các cơ quan và tổ chức hữu quan trong việc chấp hành chính sách hậu phương quân đội và chỉ đạo các thôn xóm triển khai kế hoạch bình chọn công dân nhập ngũ năm 2020.
2. Ban CHQS xã
-Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và hội đồng nghĩa vụ quân sự xã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai các mặt tuyển, giao quân.
- Chỉ đạo các thôn xóm tổ chức thực hiện tốt công tác bình chọn công dân nhập ngũ.
- Chủ trì phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyển chọn, gọi công dân nhập ngủ đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng theo quy định.
3. Trạm y tế
- Tham mưu thành lập tổ sơ khám sức khỏe, tổ chức sơ khám đảm bảo đúng theo thông tư 16/2016/TTLB-BYT-BQP.
4.Công an xã.
- Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chỉ đạo xét chọn đảm bảo tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, đồng thời xử lý những trường hợp trốn tránh hoặc cố tình cản trở việc thi hành Luật nghĩa vụ quân sự.
- Gọi công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đang cắt tạm trú, tạm vắng, đi làm ăn xa về tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự.
5. Ban tài chính
Tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã về đảm bảo ngân sách cho công tác tuyển giao quân năm 2020.
6. Ban tư pháp
- Theo giõi các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, chuẩn bị các văn bản quy phạm pháp luật, tham mưu cho chủ tịch UBND xử lý các trường hợp vi phạm luật nghĩa vụ quân sự.
- Phối hợp với ban văn hóa, đài truyền thanh tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tuyển quân.
7.Ban văn hóa- Đài truyền thanh
- Làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, Đảng viên, đoàn viên thanh niên và nhân dân về luật nghĩa vụ quân sự và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
- Tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng trong buổi giao lưu gặp mặt.
- Chuẩn bị băng rôn, khẩu hiệu, cờ trong quá trình tuyển giao quân.
8. Đoàn thanh niên
- Tổ chức họp đoàn viên, thanh niên làm tốt công tác tuyên truyền vận động thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
- Phối hợp với các thôn bình xét cử thanh niên tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.
- Chỉ đạo các chi đoàn làm tốt công tác bình chọn thanh niên khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.
- Cùng với cấp ủy, ban cán sự các thôn chịu trách nhiệm về quân số và chất lượng chính trị thanh niên nhập ngũ.
9. Hội liên hiệp phụ nữ
- Làm tốt công tác tuyên truyền vận động các hội viên có con em trong độ tuổi tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.
- Phối hợp với các thôn bình xét cử thanh niên tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.
- Tổ chưc gặp mặt động viên thanh niên trúng tuyển hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc.
10. Hội nông dân
- Làm tốt công tác tuyên truyền vận động các hội viên có con em trong độ tuổi tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.
- Phối hợp với các thôn bình xét cử thanh niên tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.
- Tổ chưc gặp mặt động viên thanh niên trúng tuyển hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc.
11. Hội cựu chiến binh
- Làm tốt công tác tuyên truyền vận động các hội viên có con em trong độ tuổi tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.
- Phối hợp với các thôn bình xét cử thanh niên tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.
- Tổ chưc gặp mặt động viên thanh niên trúng tuyển hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc.
- Làm tốt công tác giáo dục truyền thống, nâng cao tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ, động viên kịp thời các đồng chí trúng tuyển sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc.
12. Các đồng chí được Đảng ủy - Ủy ban nhân dân phân công chỉ đạo các thôn, chủ động phối hợp với thôn xóm trong công tác bình xét công dân  nhập ngũ năm 2020 và cùng chịu trcahs nhiệm trước Đảng ủy, UBND xã về quân số và cgaats lượng của các thôn.
13. Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc
Theo chức năng nhiệm vụ phối hợp với Ủy ban nhân dân, Ban CHQS xã tổ chức vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt Luật nghĩa vụ quân sự, động viên tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ đảm bảo số lượng, thời gian, chất lượng.
Nhận được kế hoạch này yêu cầu các đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Hội đồng NVQS Huyện
- TT. Đảng ủy-HĐND
- Các thành viên HĐNVQS
- Câc ban, nghành
- Các đơn vị thôn xóm
- Lưu vp-qs
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng 
          UỶ BAN NHÂNDÂN
           XÃ CẨM HÀ
            Số 146 QĐ - UBND
               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                         Cẩm Hà, ngày 07  tháng 10  năm 2019
                                                   
                                               QUYẾT ĐỊNH
           V/v giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân sơ khám sức khỏe
                                         nghĩa vụ quân sự năm 2020

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Kế hoạch số 2349/KH-UBND ngày 24/9/2019 của UBND Huyện Cẩm xuyên về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020;
Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã.
                              QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân sơ khám sức khỏe NVQS năm 2020 cho các đơn vị thôn xóm: Tổng số 39 người (có phụ lục kèm theo)
Điều 2. Bí thư, thôn trưởng các thôn chịu trác nhiệm đảm bảo số lượng, chất lượng công dân sơ khám sức khỏe NVQS theo quy định.
Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã chịu trách nhiệm hướng dẫn các thôn xóm về phạm vi, đối tượng, tiêu chuẩn và tổ chức sơ khám tuyển, giao nhận quân năm 2020 theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Văn phòng HĐND - UBND xã và các ban nghành liên quan căn cứ quyết định thi hành./.
Nơi nhận
- Như điều 3;
- HĐNVQS Huyện;
- TT Đảng ủy HĐND;
- Lưu Vt-Qs.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

                                                     PHỤ LỤC
                       Chỉ tiêu tuyển, gọi công dân nhập ngũ
( Kèm theo quyết định số       /QĐ-UBND ngày 07  tháng 10 năm 2019)
TT THÔN CHỈ TIÊU GHI CHÚ
1 Cẩm Đông 03  
2 Nguyễn Đối 05  
3 Tiến Thắng 07  
4 Thành Xuân 05  
5 Xuân Hạ 04  
6 Nam Xuân 04  
7 Hoa Xuân 04  
8 Đông Xuân Tây Xuân 07  
  CỘNG 39  
 
                                 
                           UBND XÃ CẨM HÀ
                          THÔN…………………
 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

          Cẩm Hà, ngày      tháng 10  năm 2019

 
DANH SÁCH NAM CÔNG DÂN THAM GIA SƠ KHÁM SỨC KHỎE
NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2020
TT Họ tên Ngày, tháng, năm sinh Họ tên Cha Họ tên mẹ
         
         
         
         
         
         
         
         

Trên đây là danh sách công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đã được thôn xóm và các dòng họ, hộ gia đình bình xét công khai./.

                                THAY MẶT CẤP ỦY – BAN CÁN SỰ THÔN
                        BÍ THƯ CHI BỘ                      TRƯỞNG THÔN 
 
                 UỶ BAN NHÂN DÂN
                       XÃ CẨM HÀ
                   Số:145/QĐ-UBND
        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           Cẩm Hà, ngày 07  tháng 10  năm 2019


                                               QUYẾT ĐỊNH
                  V/v kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã Cẩm Hà
Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015.
Căn cứ Luật nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 ngày 19/6/2015.
Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã gồm các thành viên sau;
1 Ông Nguyễn Văn Hùng Chủ tịch UBND Chủ tịch HĐ
2 Ông Nguyễn Đức Toàn CHT Ban CHQS Phó CTTTHĐ
3 Ông Trương Ngọc Đức Trưởng công an Phó CTHĐ
4 Phan Thị Lập Kế toán ngân sách Ủy viên
5 Hoàng Thị Hường Văn hóa xã hội Ủy viên
6 Ông Trần Đức Mùi Văn hóa thông tin Ủy viên
7 Ông Hoàng Tất Thành Tư pháp – Hộ tịch Ủy viên
8 Hoàng thị Thơ Văn phòng UBND Ủy viên
9 Ông Nguyễn Ngọc Huyên Đài truyền thanh Ủy viên
10 Ông Nguyễn Văn Hưng CTV phó Ban CHQS Ủy viên
11 Ông Lể Văn Hiệu Phó CHT Ban CHQS Ủy viên
12 Ông Phan Ngọc Quyền Chủ tịch Hội CCB Ủy viên
13 Ông Nguyễn Quang Dương Chủ tịch Hội ND Ủy viên
14 Trần Thị Hằng Chủ tịch Hội LHPN Ủy viên
15  Các Ông (bà) Bí thư, Thôn trưởng 8 thôn                              Ủy viên
Kính mời các ông bà sau đây tham gia Hội đồng nghĩa vụ quân sự.
1 Ông Lê Văn Sơn Phó bí thư Đảng ủy-CTHĐND  
2 Ông Trịnh Ngọc Minh Chủ tịch UBMTTQ  
3 Ông Nguyễn Đức Trí Phó CTHĐND  
         
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng NVQS xã.
a) Nhiệm vụ:
- Phối hợp với các ban nghành nghiên cứu, đề xuất trình chủ tịch UBND xã xem xét, giải quyết những chủ trương, phương hướng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch và những nhiệm vụ quan trọng về thực hiện Luật nghĩa vụ quân.
- Giúp cho UBND xã theo giỏi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc phối hợp với các ban nghành, đoàn thể, thôn xóm, tổ chức chính trị xã hội triển khai các quyết định, các nhiệm vụ của Luật NVQS, kiến nghị với các cơ quan chức năng giải quyết hoặc trình chủ tịch UBND xã giải quyết các vấn đề liên quan. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ chức sơ tổng kết và tổng hợp việc thực hiện Luật NVQS báo cáo UBND xã và Hội đồng NVQS huyện.
- Phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, các ban nghành liên quan tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia thực hiện Luật NVQS.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được UBND xã giao.
b) Quyền hạn;
- Hội đồng NVQS xã có quyền yêu cầu các cơ quan, ban nghành, tổ chức chính trị xã hội, các thôn báo cáo tình hình, cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan đến Luật NVQS.
- Hội đồng NVQS xã chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND và sự chỉ đạo hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Hội đồng NVQS cấp trên.
Điều 3. Quy chế hoạt động của Hội đồng NVQS xã do chủ tịch hội đồng quy định.
Ban CHQS xã là cơ quan thường trực giúp việc cho Hội đồng NVQS.
Kinh phí hoạt động được trích trong kinh phí phân bổ hàng năm cho nhiệm vụ Quân sự - quốc phòng.
Văn phòng UBND và các đồng chí có tên tại điều 1, các Ban nghành liên quan căn cứ quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Hội đồng NVQShuyện;
- Ban CHQS huyện;
- Công an huyện;
-Đảngủy-HĐND-UBND-UBMTTQ;
- Các ban nghành, đoàn thể;
- Các đơn vị thôn xóm;
- Các thành viên;
- Lưu Vt.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
           CHỦ TỊCH
            ( Đã Ký)


    Nguyễn Văn Hùng
 

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Huyền, PBT đoàn xã

Nguồn tin: Từ BCH quân sự xã Cẩm Hà:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay401
  • Tháng hiện tại14,919
  • Tổng lượt truy cập150,677
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây