UBND xã Cẩm Hà đã có kế hoạch số 301 về phối hợp phổ biến pháp luật quý IV năm 2019

Thứ tư - 16/10/2019 15:44 120 0
UỶ BAN NHÂN DÂN       céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
      Xà CẨM HÀ                             §éc lËp Tù do H¹nh phóc

Số: .../ KH-UBND-PBGDPL        Cẩm Hà, ngày 15  tháng  10  năm 2019

                                           KÕ ho¹ch
             Phèi hîp phæ biÕn ph¸p luËt quý IV n¨m 2019


    Thực hiện hướng dẫn Số 13 ngày 07/10/2019 của HĐPHPBGDPL huyện Cẩm Xuyên về hướng dẫn PBPL quý IV năm 2019, UBND xã Cẩm Hà xây dựng kế hoạch tuyên truyền PBPL quý IV năm 2019 cụ thể như sau;
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
     Phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật mới, chính sách mới của trung ương và của tỉnh nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT.
    Tổ chức phổ biến, giới thiệu những văn bản pháp luật mới và văn bản pháp luật liên quan mật thiết với nhiệm vụ, công vụ của cán bộ công chức; đời sống của nhân dân cụ thể:
1. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân:
a. Yêu cầu :
    Phải thường xuyên liên tục bằng nhiều hình thức , cập nhật các nội dung cơ bản của pháp luật đến với nhân dân. Đảm bảo các nội dung của những văn bản pháp luật liên quan đến đời sống nhân dân phải được phổ biến để người dân biết, hiểu và thực hiện. Cùng với việc phổ biến, giáo dục pháp luật, cần tích cực vận động để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong nhân dân. Gắn công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải cơ sở với công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật.
  b. Nội dung:
   - Triển khai tuyên truyền kịp thời đầy đủ, rộng rãi các văn bản luật mới như:              Nghị định 62/2019 NĐ-CP ngày 11/7/2019 về quản lý sử dụng đất trồng lúa.
     Nghị định 54/2019 NĐ-CP ngày 19/6/2019 của chính phủ quy về kinh doanh dịch vụ ka ra o kê, dịch vụ vũ trường.
     Nghị định 44/2019 NĐ-CP ngày 01/7/2019 của chính phủ quy định về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.
     Nghị định 42/2019 NĐ-CP ngày 16/5/2019 của chính phủ quy định xữ phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.  
 Nghị định 65/2019 NĐ-CP ngày 18/7/2019 sữa đổi nghị định 104/2017/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai.

     Nghị định 40/2019 NĐ-CP ngày 13/5/2019 của chính sữa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường.

   - Đảm bảo tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các văn bản pháp luật thuộc nhóm các văn bản phải tổ chức tuyên truyền như: Quyết định 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.
   - Cập nhật và tuyên truyền phổ biến các chính sách, quy định của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh liên quan đến đời sống của nhân dân và doanh nghiệp như: Các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng; quản lý đăng ký hộ tịch; hôn nhân gia đình; Bảo hiểm xã hội; nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới; các quy định về đăng ký kinh doanh.....Các quy định về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực Tài nguyên môi trường; Nông nghiệp; Thống kê; Trật tự an toàn giao thông; Tư pháp; Y tế....
2. Phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường:
a. Yêu cầu:
    Trang bị cho học sinh những kiến thức pháp luật cơ bản về quyền và nghĩa vụ của công dân; Pháp luật về an toàn giao thông; Pháp luật về phòng chống các tệ nạn xã hội.....
b. Nội dung:
   Chú trọng phổ biến các văn bản pháp luật có nội dung liên quan đến các Quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh như: Quyết định 36/2019/QĐ-UBND ngày 18/6/2019. Quyết định 37/2019/QĐ-UBND ngày 28/6/2019.
III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
    Giao cho Héi phô n÷, héi Cùu chiÕn binh, héi N«ng d©n, ®oµn thanh niªn, héi ng­ưêi cao tuæi, các nhà trường phèi hîp víi Ban t­ư ph¸p triÓn khai tæ chøc c bui tun truyn tp trung ®Ó hi viên, nhân dân, giáo viên và học sinh n¾m v÷ng vÒ kiÕn thøc ph¸p luËt. Đài truyn thanh xã tập trung tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh các văn bản pháp luật như Kế hoạch đã triển khai.
    NhËn ®ùîc kÕ ho¹ch nµy, ®Ò nghÞ c¸c tæ chøc héi vµ c¸c ban ngµnh liªn quan, ban giám hiệu các nhà trường phèi hîp thùc hiÖn./.

N¬i nhËn:                                                         TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
- Phßng T­ ph¸p ( B/c);                                                         chñ tÞch
- TTr §¶ng uû H§ND ( B/c);                                                             (Đã Ký)
- C¸c ban ngành;
- Lư­u VP;
- L­ưu T­ ph¸p.

                                                                               Nguyễn Văn Hùng

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Huyền, PBT đoàn xã

Nguồn tin: Từ Ban tư pháp xã

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay430
  • Tháng hiện tại14,948
  • Tổng lượt truy cập150,706
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây