Hội đồng nhân dân xã Cẩm Hà ban hành Nghị quyết phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2019

Thứ ba - 08/10/2019 10:51 137 0

héi ®ång nh©n d©n

x· cÈm hµ

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
 
 Sè :     /NQ - H§ND                                                       
CÈm Hµ , ngµy 08 th¸ng 01  n¨m 2019


nghÞ quyÕt

VÒ viÖc ph©n bæ dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch n¨m 2019
 
héi ®ång nh©n d©n x· cÈm hµ Kho¸ XIX  - kú häp thø 7
C¨n cø LuËt tæ chøc chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng ngµy 19/6/2015;
C¨n cø LuËt ng©n s¸ch nhµ n­íc ban hµnh ngµy 25/6/2015;
C¨n cø t×nh h×nh thùc hiÖn dù to¸n thu-chi ng©n s¸ch n¨m 2018 ;
C¨n cø sè liÖu ph©n bæ dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch n¨m 2019 cña UBND huyÖn cho ng©n s¸ch x· CÈm Hµ;
Sau khi xem xÐt t×nh h×nh thùc tÕ vÒ nhiÖm vô thu - chi trªn ®Þa bµn vµ c¸c ý kiÕn th¶o luËn cña quý vÞ ®¹i biÓu H§ND x· t¹i kú häp ;
quyÕt nghÞ:
§iÒu 1: Ph©n bæ dù to¸n thu - chi NS x· n¨m 2019 nh­ sau:
I. Dù to¸n thu ng©n s¸ch n¨m 2019 :                         6.699.831.000    ®ång
Trong ®ã:   - Thu ng©n s¸ch x· h­ëng 100% :              151.500.000 ®ång
  - Thu ng©n s¸ch x· h­ëng theo tû lÖ %:   2.065.800.000 ®ång
  - Thu bæ sung tõ ng©n s¸ch cÊp trªn:       4.482.531.000 ®ång
(Cã phô lôc chi tiÕt kÌm theo)
II. Dù to¸n chi ng©n s¸ch n¨m 2019:                                   6.699.831.000  ®ång
Trong ®ã:    - Chi ®Çu t­ ph¸t triÓn:                                         2.000.000.000 ®ång
   - Chi th­ường xuyªn:                                                   4.416.928.000 ®ång
   - Chi tạo nguồn thực hiện CCTL theo quy định :         194.714.000 đồng
   - Chi dù phßng ng©n s¸ch:                                               88.189.000 ®ång
 (Cã phô lôc chi tiÕt kÌm theo)
§iÒu 2: Héi ®ång nh©n d©n x· ®ång ý víi c¸c biÖn ph¸p tæ chøc thùc hiÖn vµ ®iÒu hµnh thu - chi ng©n s¸ch nh­ UBND x· ®· tr×nh, thùc hiÖn qu¶n lý thu, chi ng©n s¸ch ph¶i ®¶m b¶o ®óng luËt ng©n s¸ch nhµ n­íc, nghiªm tóc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh phßng chèng tham nhòng l¶ng phÝ thùc hµnh tiÕt kiÖm triÖt ®Ó trªn c¸c lØnh vùc.
 T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t néi bé qu¶n lý chi ng©n s¸ch ®óng môc tiªu hiÖu qu¶.
§iÒu 3: Trong qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh ng©n s¸ch nÕu cã biÕn ®éng, H§ND x· giao cho UBND x· thèng nhÊt víi th­êng trùc H§ND x· vµ Ban kinh tÕ x· héi ®Ó cã quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh bæ sung b¸o c¸o H§ND x· vµo kú häp gÇn nhÊt.
§iÒu 4: Héi ®ång nh©n d©n x· giao cho th­êng trùc H§ND vµ Ban kinh tÕ x· héi gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn thu - chi ng©n s¸ch n¨m 2019.
          NghÞ quyÕt nµy ®· ®­îc Kú häp thø 7 H§ND x· kho¸ XIX, th«ng qua ngµy 08/ 01 /2019.
N¬i nhËn:                                                                                                                                                    Chñ TÞch
- UBND  HuyÖn CÈm Xuyªn;
- TT - H§ND  HuyÖn CÈm Xuyªn;
- Phßng TC - KH.KBNN HuyÖn CÈm Xuyªn;
- TT §¶ng uû -H§ND-UBND-UBMTTQ x·;
- C¸c nghµnh, §¹i biÓu H§ND;  
- C¸c c¬ quan ®¬n vÞ liªn quan;                                                         Lª V¨n S¬n
- L­u VT, H§ND.                                                                                  
 

Tác giả bài viết: Trần Đức Mùi Công chức VH-XH

Nguồn tin: Từ Ban Tài chính NS xã

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay362
  • Tháng hiện tại1,342
  • Tổng lượt truy cập127,599
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây