Ủy ban nhân dân xã Cẩm Hà ban hành Quyết định phân bổ ngân sách năm

Thứ ba - 08/10/2019 10:18 101 0

       
 
 
   
 

Uû ban nh©n d©n

X· cÈm hµ

           
           :   08 / Q§ - UBND

 

 

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

CÈm Hµ, ngµy 09  th¸ng  01   n¨m 2019
quyÕt ®Þnh
VÒ viÖc ph©n bæ dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch n¨m 2019

ñy ban nh©n d©n x·
C¨n cø LuËt tæ chøc chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng ngµy 19/6/2015;
C¨n cø LuËt ng©n s¸ch nhµ n­íc ban hµnh ngµy 25/6/2015;
C¨n cø sè liÖu ph©n bæ dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch n¨m 2019 cña UBND huyÖn cho ng©n s¸ch x· CÈm Hµ;
C¨n cø vµo nghÞ quyÕt sè 18/2018/NQ-H§ND x· kho¸ XIX kú häp thø 7 ngµy 08  th¸ng 01  n¨m 2019 vÒ viÖc ph©n bæ dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch n¨m 2019.
quyÕt ®Þnh
           §iÒu 1: Ph©n bæ dù to¸n thu - chi NS x· n¨m 2019 nh­ sau:
I. Dù to¸n thu ng©n s¸ch n¨m 2019 :                          6.699.831.000    ®ång
Trong ®ã:   - Thu ng©n s¸ch x· h­ëng 100% :              151.500.000 ®ång
  - Thu ng©n s¸ch x· h­ëng theo tû lÖ %:    2.065.800.000 ®ång
   - Thu bæ sung tõ ng©n s¸ch cÊp trªn:       4.482.531.000 ®ång
(Cã phô lôc chi tiÕt kÌm theo)
II. Dù to¸n chi ng©n s¸ch n¨m 2019:                                        6.699.831.000    ®ång
Trong ®ã:    - Chi ®Çu t­ư ph¸t triÓn:                                           2.000.000.000 ®ång
   - Chi th­êng xuyªn:                                               4.416.928.000 ®ång
   - Chi tạo nguồn thực hiện CCTL theo quy định :     194.714.000 đồng
   - Chi dù phßng ng©n s¸ch:                                           88.189.000 ®ång
 (Cã phô lôc chi tiÕt kÌm theo)
          §iÒu 2: C¨n cø dù to¸n ®­îc giao ban tµi chÝnh ng©n s¸ch x· tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô thu, chi ®óng theo quy ®Þnh cña LuËt ng©n s¸ch nhµ n­íc vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn tµi chÝnh hiÖn hµnh.   
          §iÒu 3 : QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký. V¨n phßng H§ND-UBND, ban tµi chÝnh ng©n s¸ch vµ c¸c ban nghµnh cã liªn quan c¨n cø quyÕt ®Þnh thi hµnh ./.                                  
    N¬i nhËn :
-UBND  HuyÖn CÈm Xuyªn
-TT - H§ND  HuyÖn CÈm Xuyªn
-Phßng TC - KH.KBNN HuyÖn CÈm Xuyªn
-TT §¶ng uû -H§ND-UBND-UBMTTQ x·
-C¸c nghµnh , §¹i biÓu H§ND                                                          
-L­u V/p H§ND                                                                                     
-Ban tµi chÝnh ng©n s¸ch         
TM.uû ban nh©N d©n
Chñ tÞch

        

NguyÔn V¨n Hïng

Tác giả bài viết: Trần Đức Mùi Công chức VH-XH

Nguồn tin: Từ Ban Tài chính NS xã

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay359
  • Tháng hiện tại14,877
  • Tổng lượt truy cập150,635
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây