Uỷ ban nhân dân xã Cẩm Hà Quyết định bổ sung Chi ngân sách năm 2019

Thứ ba - 08/10/2019 10:45 115 0

       
 
 
   
 

Uû ban nh©n d©n

X· cÈm hµ

           
           Sè: 09  / Q§ - UBND

 

 

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

CÈm Hµ, ngµy 10 th¸ng  01  n¨m 2019
quyÕt ®Þnh
V/v bæ sung dù to¸n chi ®Çu t­ XDCB n¨m 2019

ñy ban nh©n d©n x·
C¨n cø LuËt tæ chøc chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng ngµy 19/6/2015;
C¨n cø LuËt ng©n s¸ch nhµ n­íc ban hµnh ngµy 25/6/2015;
C¨n cø sè liÖu ph©n bæ dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch n¨m 2019 cña UBND huyÖn cho ng©n s¸ch x· CÈm Hµ;
C¨n cø vµo nghÞ quyÕt sè 24/2019/NQ-H§ND x· kho¸ XIX kú häp thø 7  ngµy 08 th¸ng 01 n¨m 2019 vÒ viÖc ph©n bæ dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch n¨m 2019.
quyÕt ®Þnh
           §iÒu 1: Giao cho ban tµi chÝnh c¨n cø vµo nguån bổ sung chi ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n c¸c c«ng tr×nh trong n¨m 2019 ph©n bæ cho c¸c c«ng tr×nh víi sè tiÒn : 2.815.000.000 ®ång ( Hai tỷ tám trăm mười lăm triệu đồng chẵn )
Gåm c¸c h¹ng môc sau:
               - Chi trả nợ nhà văn phòng trường Mầm non  : 195.000.000 ®ång
               - Chi trả nợ nhà vệ sinh học sinh trường THCS: 100.000.000 đồng
              - Chi trả nợ xây dựng trạm y tế                         : 150.000.000 đồng
              - Chi trả nợ xây dựng Chợ Lụi                           : 170.000.000 đồng
              - Chi trả nợ xây dựng đường GTNT xã Cẩm H  : 700.000.000 đồng
              - Chi xây dựng đường trục xã:                             200.000.000 đồng
              - Chi sữa chữa nhà làm việc 2 tầng UBND xã     300.000.000 đồng
               - Chi xây mới nhà làm việc 2 tầng UBND xã    1.000.000.000 đồng
          §iÒu 2: C¨n cø dù to¸n ®­îc giao ban tµi chÝnh ng©n s¸ch x· tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô  chi ®óng theo quy ®Þnh cña LuËt ng©n s¸ch nhµ n­íc vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn tµi chÝnh hiÖn hµnh.   
          §iÒu 3 : QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký. V¨n phßng H§ND-UBND, ban tµi chÝnh ng©n s¸ch vµ c¸c ban nghµnh cã liªn quan c¨n cø quyÕt ®Þnh thi hµnh ./.                                  
    N¬i nhËn :
-UBND  HuyÖn CÈm Xuyªn
-TT - H§ND  HuyÖn CÈm Xuyªn
-Phßng TC - KH.KBNN HuyÖn CÈm Xuyªn
-TT §¶ng uû -H§ND-UBND-UBMTTQ x·
-C¸c nghµnh , §¹i biÓu H§ND                                                          
-L­u V/p H§ND                                                                                     
-Ban tµi chÝnh ng©n s¸ch        
TM.uû ban nh©N d©n
Chñ tÞch

        

NguyÔn V¨n Hïng

Uû ban nh©n d©n

X· cÈm hµ

           
           Sè: 10 / Q§ - UBND

 

 

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

CÈm Hµ, ngµy 10  th¸ng 01  n¨m 2019
     
quyÕt ®Þnh
VÒ viÖc bæ sung dù to¸n chi ng©n s¸ch n¨m 2019

ñy ban nh©n d©n x·
C¨n cø LuËt tæ chøc chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng ngµy 19/6/2015;
C¨n cø LuËt ng©n s¸ch nhµ n­íc ban hµnh ngµy 25/6/2015;
C¨n cø sè liÖu ph©n bæ dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch n¨m 2019 cña UBND huyÖn cho ng©n s¸ch x· CÈm Hµ;
C¨n cø vµo nghÞ quyÕt sè 24/2019/NQ-H§ND x· kho¸ XIX kú häp thø 07 ngµy 08  th¸ng 01  n¨m 2019 vÒ viÖc bæ sung dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch n¨m 2019.
quyÕt ®Þnh
     §iÒu 1: Bæ sung dù to¸n chi NS x· n¨m 2019 nh­ sau:
      Dù to¸n chi ng©n s¸ch n¨m 2019:                                             200.000.000 đồng
   - Chi th­êng xuyªn:                                                     200.000.000 ®ång
(Cã phô lôc chi tiÕt kÌm theo)
          §iÒu 2: C¨n cø dù to¸n ®­îc giao ban tµi chÝnh ng©n s¸ch x· tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô thu, chi ®óng theo quy ®Þnh cña LuËt ng©n s¸ch nhµ n­íc vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn tµi chÝnh hiÖn hµnh.   
          §iÒu 3 : QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký. V¨n phßng H§ND-UBND, ban tµi chÝnh ng©n s¸ch vµ c¸c ban nghµnh cã liªn quan c¨n cø quyÕt ®Þnh thi hµnh ./.                                   
    N¬i nhËn :
-UBND  HuyÖn CÈm Xuyªn
-TT - H§ND  HuyÖn CÈm Xuyªn
-Phßng TC - KH.KBNN HuyÖn CÈm Xuyªn
-TT §¶ng uû -H§ND-UBND-UBMTTQ x·
-C¸c nghµnh , §¹i biÓu H§ND                                                          
-L­u V/T H§ND                                                                                     
-Ban tµi chÝnh ng©n s¸ch        
TM.uû ban nh©N d©n
Chñ tÞch

        

NguyÔn V¨n Hïng

Tác giả bài viết: Trần Đức Mùi Công chức VH-XH

Nguồn tin: Từ Ban Tài chính NS xã

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay303
  • Tháng hiện tại14,821
  • Tổng lượt truy cập150,579
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây