Kê hoạch và danh sách mừng thọ Quý Mão năm 2023

Thứ hai - 19/12/2022 14:53 113 0
Kê hoạch và danh sách mừng thọ Quý Mão năm 2023
ỦY BAN NHÂN DÂN
 XÃ CẨM HÀ
 
 

Số: 438/KH-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc
 
 

Cẩm Hà, ngày 13 tháng 12 năm 2022
KẾ HOẠCH
Tổ chức Lễ mừng thọ cho người cao tuổiXuân Quý Mão năm 2023
          Căn cứ luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23/11/2029;
Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi;
 Căn cứ Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 18/12/2011 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Người cao tuổi; Thông tư số 06/2012/TT-BVHTTDL ngày 14/5/2012 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về hỗ trợ người cao tuổi tham gia hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và tổ chức mừng thọ người cao tuổi;
Ủy ban nhân dân xã Cẩm Hà thống nhất xây dựng kế hoạch Tổ chức Lễ mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn xã năm 2023, cụ thể như sau:
  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thể hiện sự quan tâm chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi theo chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước ta. Phát huy vai trò người cao tuổi trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.
- Tổ chức Lễ mừng thọ là dịp để thể hiện lòng kính trọng người cao tuổi, vui vẻ, trang trọng, tiết kiệm, chú trọng nhiều đến yếu tố văn hóa, tinh thần để sau những buổi lễ mừng thọ, các cụ sống vui, sống khỏe, sống lâu hơn cùng con cháu và cộng đồng xây dựng cuộc sống ngày càng đẹp hơn.
- Công tác Mừng thọ đầu xuân Qúy Mão 2023 được tổ chức tại khu dân cư, yêu cầu Ban công tác Mặt trận, cấp ủy, ban cán sự thôn chuẩn bị tốt cả về tổ chức và phần lễ, trang trí, vệ sinh môi trường đảm bảo chu đáo và trang nghiêm.  

II.      NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
 1. Nội dung:
-Văn nghệ chào mừng;
- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- Đọc diễn văn mừng thọ;
- Thông qua danh sách mừng thọ; 
- Lãnh đạo xã phát biểu;
- Đại diện các cụ được mừng thọ phát biểu;
- Trao bằng mừng thọ và quà cho các cụ được mừng thọ;
- Bế mạc.
2. Thời gian: 8 giờ 00 ngày 25 tháng 01 năm 2023 ( ngày mồng 4 tháng giêng năm Quý Mão)
3. Địa điểm: Tại Hội trường của 6 thôn

          III.    PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN :
          Hội người cao tuổi xã: Phối hợp với đồng chí Hường Công chức VH-XH, cán bộ Lao động – Thương binh xã hội làm tốt công tác lập và duyệt danh sách mừng thọ đảm bảo đúng tránh sai sót. Họp Ban chấp hành triển khai công tác mừng thọ cho các chi hội Người cao tuổi thôn, chuẩn bị giấy mừng thọ. Thông báo đến Ban công tác Mặt trận thôn về Danh sách mừng thọ, kinh phí và các loại quà. Hướng dẫn các thôn trong quá trình tổ chức,  kịch bản mừng thọ.
Tài chính – kế toán: Đảm bảo kinh phí mừng thọ theo hướng dẫn và chỉ đạo của UBND xã nhằm thực hiện tốt công tác mừng thọ.
          Văn hóa xã hội: Làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương chính sách người cao tuổi, tham mưu tổ chức trang trí khánh tiết phục vụ buổi Lễ, hướng dẫn các thôn làm ma két, nghi thức mừng thọ.
Cán bộ chỉ đạo địa bàn: Phối hợp với Ban công tác Mặt trận thôn hướng dẫn thôn làm mọi công tác chuẩn bị; chuẩn bị Hội trường từ 7giờ ngày 25 tháng 01 năm 2023 (ngày mồng 4 tết Nguyên đán Quý Mão); Hướng dẫn đón tiếp đại biểu và các cụ được mừng thọ từ 7 giờ 30 ngày mồng 4 tết và phát biểu chỉ đạo đồng thời thay mặt Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tặng quà cho các cụ được mừng thọ.

Ban công tác Mặt trận thôn: kết hợp với Ban cán sự thôn và chi hội Người cao tuổi thôn xây dựng kế hoạch mừng thọ của thôn, họp chi bộ triển khai nghị quyết lãnh đạo việc tổ chức mừng thọ tại thôn, phân công các tổ chức thành viên đảm nhiệm từng công việc cụ thể. Hướng dẫn chỉ đạo công tác Mừng thọ đảm bảo trang nghiêm, chu đáo, chỉ đạo cho chi Hội Người cao tuổi thôn rà soát, thống kê người cao tuổi trong độ tuổi tròn 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi đảm bảo đúng đối tượng tránh sai sót.
          Chỉ đạo Chi đoàn thanh niên phối hợp chuẩn bị Hội trường; Phối hợp đón tiếp đại biểu và các cụ được mừng thọ.
          Mỗi thôn cử 5 đồng chí đoàn viên thanh niên có mặt tại Hội trường thôn từ 7 giờ ngày 25/01/2023 để làm công tác tiếp tân, hỗ trợ đưa các cụ cao tuổi lên nhận giấy mừng thọ ( nam mặc áo đồng phục Đoàn, nữ mặc áo dài).
Trên đây là Kế hoạch Lễ Mừng thọ người cao tuổi năm 2023 của UBND xã Cẩm Hà. Quá trình thực hiện có gì vướng mắc cần phản ánh xin ý kiến của UBND xã để có hướng dẫn bổ cứu kịp thời./.
 
Nơi nhận:
- Ban TT Hội NCT huyện;
- Thường trực Đảng ủy, HĐND;
- Lãnh đạo UBND, TTUBMTTQ Xã;
- Các đồng chí chỉ đạo 6 thôn;
- Ban cán sự, Ban CTMT, Chi hội NCT  thôn;
- Lưu: VT, Cao tuổi.
TM. UỶ BAN N HÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng
 
UBND XÃ CẨM HÀ
HỘI NGƯỜI CAO TUỔI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cẩm Hà ngày 19 Tháng 12 Năm 2022
 
DANH SÁCH CẤP GIẤY MỪNG THỌ XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023
TT HỌ TÊN THÔN N/ Sinh TUỔI GHI CHÚ
1 Nguyễn Đình Kháng Nguyễn Đối 1922 101 Trên 100
2 Hà Thị An Nguyễn Đối 1923 100  
3 Nguyễn Duy Hòa Tiến Thắng 1923 100  
4 Nguyễn Thị Văn Thành Xuân 1923 100  
5 Phan Thị Khán Nam Hoa Xuân 1923 100  
6 Hồ Thị Liên Nam Hoa Xuân 1923 100  
7 Nguyễn Văn Tâm Nguyễn Đối 1928 95  
8 Trương Thị Quế Tiến Thắng 1928 95  
9 Nguyễn Thị Hét Tiến Thắng 1928 95  
10 Nguyễn Thị Tô Tiến Thắng 1933 90  
11 Nguyễn Thị Cường Thành Xuân 1933 90  
12 Nguyễn Thị Ngóec Thành Xuân 1933 90  
13 Nguyễn Văn Đông Xuân Hạ 1933 90  
14 Cao Thị Liên Nam Hoa Xuân 1933 90  
15 Lê Thị Tỉu Đông Tây Xuân 1933 90  
16 Nguyễn Đình Phú Nguyễn Đối 1938 85  
17 Nguyễn Văn Minh Nguyễn Đối 1938 85  
18 Nguyễn Thị Nhâm Tiến Thắng 1938 85  
19 Nguyễn Thị Vân Tiến Thắng 1938 85  
20 Nguyễn Thị Nhường Thành Xuân 1938 85  
21 Nguyễn Thị Nhi Đông Tây Xuân 1938 85  
22 Nguyễn Thị Hé Đông Tây Xuân 1938 85  
23 Nguyễn Thị Chường Đông Tây Xuân 1938 85  
24 Nguyễn Văn Tỷ Đông Tây Xuân 1938 85  
25 Lê Kính Đông Tây Xuân 1938 85  
26 Nguyễn Thị Diệm Đông Tây Xuân 1938 85  
27 Nguyễn Đức Thạch Nguyễn Đối 1943 80  
28 Trần Thị Phượng Nguyễn Đối 1943 80  
29 Nguyễn Thị Luân Nguyễn Đối 1943 80  
30 Viên Thị Cẩm Đoan Nguyễn Đối 1943 80  
31 Nguyễn Minh Hàm Tiến Thắng 1943 80  
32 Nguyễn Thị Ý Tiến Thắng 1943 80  
33 Trương Thị Ngâu Nam Hoa Xuân 1943 80  
34 Hồ Năng Sang Nam Hoa Xuân 1943 80  
35 Nguyễn Thị Liễu Đông Tây Xuân 1943 80  
36 Nguyễn Văn Xờ Đông Tây Xuân 1943 80  
37 Nguyễn Hữu Dương Nguyễn Đối 1948 75  
38 Nguyễn Đức Tịnh Nguyễn Đối 1948 75  
39 Nguyễn Thị Hiên Nguyễn Đối 1948 75  
40 Nguyễn Thị Văn Tiến Thắng 1948 75  
41 Nguyễn Văn Hoa Tiến Thắng 1948 75  
42 Nguyễn Thị Quyến Tiến Thắng 1948 75  
43 Đặng Quốc Hùng Tiến Thắng 1948 75  
44 Nguyễn Thị Hương Tiến Thắng 1949 75 Mừng kèm
45 Nguyễn Xuân Linh Tiến Thắng 1948 75  
46 Nguyễn Thị Thanh Thành Xuân 1948 75  
47 Nguyễn Thị Xờ Thành Xuân 1948 75  
48 Lê Văn Liên Thành Xuân 1948 75  
49 Nguyễn Xuân Sơn Thành Xuân 1948 75  
50 Nguyễn Thị Luyên Xuân Hạ 1948 75  
51 Lê Thị Dực Nam Hoa Xuân 1948 75  
52 Nguyễn Văn Thành Nam Hoa Xuân 1948 75  
53 Bùi Công San Nam Hoa Xuân 1948 75  
54 Nguyễn Thị Thai Nam Hoa Xuân 1948 75  
55 Nguyễn Thị Chắt Nam Hoa Xuân 1948 75  
56 Nguyễn Văn Tân Nam Hoa Xuân 1948 75  
57 Nguyễn Văn Nhật Nam Hoa Xuân 1948 75  
58 Nguyễn Hữu Vịnh Đông Tây Xuân 1948 75  
59 Nguyễn Dung Đông Tây Xuân 1948 75  
60 Nguyễn Thị Đường Nguyễn Đối 1953 70  
61 Nguyễn Đình Công Nguyễn Đối 1953 70  
62 Nguyễn Thị Công Nguyễn Đối 1953 70  
63 Trần Thị Minh Nguyễn Đối 1954 70 Mừng kèm
64 Nguyễn Xuân Tuyết Tiến Thắng 1953 70  
65 Trần Thị Giáp Tiến Thắng 1954 70 Mừng kèm
66 Nguyễn Thị Nguyệt Tiến Thắng 1953 70  
67 Nguyễn Thị Lương Tiến Thắng 1953 70  
68 Nguyễn Thị Sỹ Tiến Thắng 1953 70  
69 Trần Thị Vịnh Tiến Thắng 1953 70  
70 Lê Thị Sương Tiến Thắng 1953 70  
71 Lê Thị Chỉnh Thành Xuân 1954 70 Mừng kèm
72 Lê Thị Giáp Thành Xuân 1954 70 Mừng kèm
73 Nguyễn Văn Phách Thành Xuân 1953 70  
74 Nguyễn Thị Hạnh Thành Xuân 1953 70  
75 Bùi Thị Diệu Thành Xuân 1953 70  
76 Hồ Thị Loan Xuân Hạ 1953 70  
77 Lê Thị Nhi Xuân Hạ 1953 70  
78 Trần Thị Chương Nam Hoa Xuân 1953 70  
79 Trần Thị Dỵ Nam Hoa Xuân 1953 70  
80 Nguyễn Thị Hồng Đông Tây Xuân 1953 70  
81 Nguyễn Thị Tư Đông Tây Xuân 1953 70  
82 Trần Hữu Toàn Đông Tây Xuân 1953 70  
83 Hoàng Đình Kỷ Đông Tây Xuân 1953 70  
           
             


 
UBND XÃ CẨM HÀ
HỘI NGƯỜI CAO TUỔI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cẩm Hà ngày 19 Tháng 12 Năm 2022
 

DANH SÁCH CẤP GIẤY MỪNG THỌ XUÂN QUÝ MÃO 2023
THÔN NGUYỄN ĐỐI
 
TT Họ tên Năm sinh Tuổi Ghi chú
1 Nguyễn Đình Kháng 1922 101 Trên 100
2 Hà Thị An 1923 100  
3 Nguyễn Văn Tâm 1928 95  
4 Nguyễn Đình Phú 1938 85  
5 Nguyễn Văn Minh 1938 85  
6 Nguyễn Đức Thạch 1943 80  
7 Trần Thị Phượng 1943 80  
8 Nguyễn Thị Luân 1943 80  
9 Viên Thị Cẩm Đoan 1943 80  
10 Nguyễn Hữu Dương 1948 75  
11 Nguyễn Đức Tịnh 1948 75  
12 Nguyễn Thị Hiên 1948 75  
13 Nguyễn Thị Đường 1953 70  
14 Nguyễn Đình Công 1953 70  
15 Nguyễn Thị Công 1953 70  
16 Trần Thị Minh 1954 70 Mừng kèm
 
CHI HỘI TRƯỞNG NCT

Nguyễn Văn Cử
TM. BCH HỘI NCT XÃ

Nguyễn Đức Tương
 
  • Nguyễn Thị Toàn – Đã mừng kèm ông năm 2022, nay chỉ nhận tiền.
  • Lê Thị Huýn – Đã mừng kèm ông năm 2022, nay chỉ nhận tiền.
 
UBND XÃ CẨM HÀ
HỘI NGƯỜI CAO TUỔI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cẩm Hà ngày 19 Tháng 12 Năm 2022
 
DANH SÁCH CẤP GIẤY MỪNG THỌ XUÂN QUÝ MÃO 2023
THÔN TIẾN THẮNG
  TT Họ tên Năm sinh Tuổi Ghi chú  
  1 Nguyễn Duy Hòa 1923 100    
  2 Trương Thị Quế 1928 95    
  3 Nguyễn Thị Hét 1928 95 *  
  4 Nguyễn Thị Tô 1933 90    
  5 Nguyễn Thị Nhâm 1933 90    
  6 Nguyễn Thị Vân 1938 85    
  7 Nguyễn Minh Hàm 1943 80    
  8 Nguyễn Thị Ý 1943 80    
  9 Nguyễn Thị Văn 1948 75    
  10 Nguyễn Văn Hoa 1948 75    
  11 Nguyễn Thị Quyến 1948 75    
  12 Đặng Quốc Hùng 1948 75    
  13 Nguyễn Thị Hương 1949 75 Mừng kèm ông  
  14 Nguyễn Xuân Linh 1948 75    
  15 Nguyễn Xuân Tuyết 1953 70    
  16 Nguyễn Thị Nguyệt 1953 70    
  17 Nguyễn Thị Lương 1953 70    
  18 Nguyễn Thị Sỹ 1953 70    
  19 Trần Thị Vịnh 1953 70    
  20 Lê Thị Sương 1953 70    
  21 Trần Thị Giáp 1954 70 Mừng kèm ông  
             

CHI HỘI TRƯỞNG NCT

Võ Thị Việt Hồng

TM. BCH HỘI NCT XÃ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Tương
 
               
 
UBND XÃ CẨM HÀ
HỘI NGƯỜI CAO TUỔI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cẩm Hà ngày 19 Tháng 12 Năm 2022
 
DANH SÁCH CẤP GIẤY MỪNG THỌ XUÂN QUÝ MÃO 2023
THÔN THÀNH XUÂN
 
TT Họ tên Năm sinh Tuổi Ghi chú  
1 Nguyễn Thị Văn 1923 100    
2 Nguyễn Thị Cường 1933 90    
3 Nguyễn Thị Ngóec 1933 90    
4 Nguyễn Thị Nhường 1938 85    
5 Nguyễn Thị Thanh 1948 75    
6 Nguyễn Thị Xờ 1948 75    
7 Lê Văn Liên 1948 75    
8 Nguyễn Xuân Sơn 1948 75    
9 Lê Thị Chỉnh 1954 70 Mừng kèm ông  
10 Lê Thị Giáp 1954 70 Mừng kèm ông  
11 Nguyễn Văn Phách 1953 70    
12 Nguyễn Thị Hạnh 1953 70    
13 Bùi Thị Diệu 1953 70    
 
CHI HỘI TRƯỞNG NCT

Nguyễn Xuân Sơn

TM. BCH HỘI NCT XÃ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Tương
                
UBND XÃ CẨM HÀ
HỘI NGƯỜI CAO TUỔI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cẩm Hà ngày 19 Tháng 12 Năm 2022
 
DANH SÁCH CẤP GIẤY MỪNG THỌ XUÂN QUÝ MÃO 2023
THÔN XUÂN HẠ
 
TT Họ tên Năm sinh Tuổi Ghi chú
1 Nguyễn Văn Đông 1933 90  
2 Nguyễn Thị Luyên 10/1948 75  
3 Hồ Thị Loan 1953 70  
4 Lê Thị Nhi 1953 70  
 

CHI HỘI TRƯỞNG NCT

Nguyễn Thị Đông

TM. BCH HỘI NCT XÃ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Tương
 
UBND XÃ CẨM HÀ
HỘI NGƯỜI CAO TUỔI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cẩm Hà ngày 19 Tháng 12 Năm 2022
 
DANH SÁCH CẤP GIẤY MỪNG THỌ XUÂN QUÝ MÃO 2023
THÔN NAM HOA XUÂN
 
TT Họ tên Năm sinh Tuổi Ghi Chú
1 Phan Thị Khán 1923 100  
2 Hồ Thị Liên 1923 100  
3 Cao Thị Liên 1933 90  
4 Trương Thị Ngâu 1943 80  
5 Hồ Năng Sang 1943 80  
6 Lê Thị Dực 1948 75  
7 Nguyễn Văn Thành 1948 75  
8 Bùi Công San 1948 75  
9 Nguyễn Thị Thai 1948 75  
10 Nguyễn Thị Chắt 1948 75  
11 Nguyễn Văn Tân 1948 75  
12 Nguyễn Văn Nhật 1948 75  
13 Trần Thị Chương 1953 70  
14 Trần Thị Dỵ 1953 70  
         
 

CHI HỘI TRƯỞNG NCT

Nguyễn Xuân Hảo

TM. BCH HỘI NCT XÃ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Tương


 
UBND XÃ CẨM HÀ
HỘI NGƯỜI CAO TUỔI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cẩm Hà ngày 19 Tháng 12 Năm 2022
 
DANH SÁCH CẤP GIẤY MỪNG THỌ XUÂN QUÝ MÃO 2023
THÔN ĐÔNG TÂY XUÂN
 
TT Họ tên Năm sinh Tuổi Ghi chú
1 Lê Thị Tỉu 20/8/1933 90  
2 Nguyễn Thị Nhi 15/8/1938 85  
3 Nguyễn Thị Hé 07/7/1938 85  
4 Nguyễn Thị Chường 01/01/1938 85  
5 Nguyễn Văn Tỷ 01/11/1938 85  
6 Lê Hồng Kính 03/4/1938 85  
7 Nguyễn Thị Diệm 27/6/1938 85  
8 Nguyễn Thị Liễu 13/01/1943 80  
9 Nguyễn Văn Xờ 02/02/1943 80  
10 Nguyễn Hữu Vịnh 24/4/1948 75  
11 Nguyễn Văn Dung 01/01/1948 75  
12 Nguyễn Thị Hồng 13/8/1953 70  
13 Nguyễn Thị Tư 04/3/1953 70  
14 Trần Hữu Toàn 08/5/1953 70  
15 Hoàng Đình Kỷ 03/4/1953 70  
         
 

CHI HỘI TRƯỞNG NCT

Nguyễn Xuân Toàn

TM. BCH HỘI NCT XÃ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Tương 

Tác giả bài viết: Ban biên tập

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay335
  • Tháng hiện tại14,853
  • Tổng lượt truy cập150,611
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây